Наказ ДПАУ N 1039 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 144

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1039

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1434/18729

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 7 грудня 2012 року N 1298)

Відповідно до статей 89, 91, 92, 94, 95 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 20.09.2004 р. N 544 "Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2004 р. за N 1236/9835.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1 подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова
Державної податкової
адміністрації УкраїниО. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1039

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1434/18729

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

1.2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі.

1.3. Метою проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

II. Проведення перевірок

2.1. Перевірка стану збереження майна платника податків проводиться у разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2.2. Право на проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, надано органам державної податкової служби України в особі податкового керуючого.

2.3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, покладається на податкових керуючих.

2.4. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

2.5. Для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 1).

2.6. Підставою для оформлення вказаного повідомлення є погоджене керівником (заступником керівника) за місцем обліку платника податків подання податкового керуючого, в якому зазначається обґрунтування необхідності проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2.7. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному органі державної податкової служби.

2.8. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись шляхом візуального контролю за наявності у такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації) наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

2.9. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

3.1. Про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків.

3.2. Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий пред'являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника органу державної податкової служби;

копію наказу органу державної податкової служби про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, підписане керівником органу державної податкової служби та зареєстроване у такому органі державної податкової служби.

3.3. Вказані документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не є необхідним.

3.4. У разі знаходження майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження майна платника податків може бути залучено інший орган державної податкової служби.

3.5. У разі залучення до перевірки стану збереження майна платника податків іншого органу державної податкової служби перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цього розділу.

3.6. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

3.7. За результатами проведеної перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 2). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід'ємною частиною даного акта.

3.8. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може не допустити податкового керуючого до проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, а також повідомити про факт порушення керівника відповідного органу державної податкової служби або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

Директор Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язаньМ. О. Чмерук

Додаток 1
до Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

___________________________
(найменування платника податків
(прізвище, ім'я, по батькові), код за
ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника
податків*)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "__" ____________ 20__ року

N _________

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє про проведення "___" ____________ 20___ року перевірки стану збереження майна
_____________________________________________________________________________________,
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
картки платника податків*)
яка проводиться на підставі пункту 91.3 статті 91 розділу II Податкового кодексу України.

На перевірку направляється ___________________________________________________________,
(прізвище та ініціали податкового керуючого)
який відповідно до наказу ______________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від "___" ____________ 20__ року N ___ призначений податковим керуючим
____________________________________________________________________________________.
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
картки платника податків*)

Керівник органу державної
податкової служби

М. П.


________________
(підпис)


_______________________
(прізвище та ініціали)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер паспорта.

Додаток 2
до Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "__" ____________ 20__ року

N ____

За результатами проведеної _____________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
перевірки стану збереження майна _______________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків*)
встановлено таке: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зміст з посиланням на пункти та статті законодавчих актів)

У разі встановлення порушення вказується його зміст, а також наводиться перелік майна, яке було відчужено.

Акт складається у двох примірниках.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер паспорта.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31