Наказ ДПАУ N 1040 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 145

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1040

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1435/18730

Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 5 грудня 2012 року N 1277)

Відповідно до пунктів 87.5, 87.6 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України, а також статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 19.09.2003 р. N 439 "Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2003 р. за N 926/8247;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.08.2009 р. N 434 "Про внесення змін до Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2009 р. за N 826/16842.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) забезпечити в установленому порядку:

3.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1040

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1435/18730

ПОРЯДОК

використання додаткових джерел погашення податкового боргу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пунктів 87.5 і 87.6 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і визначає механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.

1.3. У разі коли здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.

1.4. Документи, передбачені цим Порядком, складаються в тій кількості примірників, яка відповідає кількості осіб, що їх підписують.

1.5. Визначення сум дебіторської заборгованості, яка є додатковим джерелом погашення податкового боргу, здійснюється на підставі даних бухгалтерського та аналітичного обліку платника податків, договорів, оформлених належним чином.

II. Порядок організації укладення договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи державної податкової служби

2.1. Орган державної податкової служби повідомляє платника податків про визначення додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків за формою згідно з додатком 1.

2.2. Повідомлення розглядається як пропозиція для укладання договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи державної податкової служби (далі - договір).

2.3. Переведення платником податків прав вимоги дебіторської заборгованості, що випливає з відносин платника податків з дебітором, на орган стягнення здійснюється на основі договору, укладеного в письмовій формі між платником податків та органом державної податкової служби.

2.4. У разі згоди платника податків орган державної податкової служби укладає договір з таким платником податків.

Договір повинен містити, зокрема, такі положення:

назву договору та місце його укладання;

найменування платника податків та органу державної податкової служби;

предмет договору;

порядок виконання зобов'язань за договором;

права та обов'язки сторін;

умови укладання, зміни та припинення договору;

місцезнаходження та реквізити сторін.

2.5. На орган державної податкової служби як орган стягнення можуть переводитися всі види дебіторської заборгованості, а саме:

дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);

дебіторська заборгованість, пов'язана із підзвітними особами;

дебіторська заборгованість працівників, акціонерів перед підприємством;

дебіторська заборгованість за претензіями;

інші види дебіторської заборгованості.

2.6. Визначення такої дебіторської заборгованості здійснюється шляхом перевірки органом державної податкової служби дебіторської заборгованості, яка відображена на рахунках бухгалтерського обліку платника податків та в аналітичному обліку.

2.7. Платник податків передає органу державної податкової служби всі документи, що свідчать про право вимоги.

2.8. У договорі обов'язково зазначається, що платник податків переводить на орган державної податкової служби своє право вимоги до дебітора в рахунок погашення податкового боргу.

2.9. Платник податків та орган стягнення повідомляють дебітора про переведення на орган державної податкової служби права вимоги. Повідомлення дебітора органом державної податкової служби складається за формою згідно з додатком 2.

2.10. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

2.11. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості, про що зазначається у договорі між платником податків і органом стягнення, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

2.12. До моменту стягнення органом державної податкової служби у судовому порядку такої дебіторської заборгованості платежі продовжують надходити на рахунки платника податків, що має податковий борг.

2.13. Надходження за дебіторською заборгованістю негайно спрямовуються в рахунок погашення податкового боргу.

2.14. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

2.15. Орган державної податкової служби направляє платнику податків повідомлення про надходження коштів до бюджету на погашення податкового боргу такого платника за рахунок стягнення дебіторської заборгованості за формою згідно з додатком 3.

III. Порядок погашення податкового боргу філій, відокремлених підрозділів за рахунок майна юридичної особи

3.1. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов'язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов'язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з Кодексом.

3.2. Повідомлення про визначення додатковим джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, направляється юридичній особі філії, відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 4.

3.3. Стягнення коштів, опис, оцінка, продаж майна та зарахування коштів проводяться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

Директор Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язаньМ. О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

__________________________________
(найменування платника податків, код за
ЄДРПОУ)
__________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначення додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
повідомляє, що заходи з продажу майна платника податків не привели до повного погашення суми податкового боргу, та визначає, що додатковим джерелом погашення податкового боргу на підставі пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України ______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків, що має податковий борг)
є дебіторська заборгованість, строк погашення якої настав та право вимоги якої переводиться на орган державної податкової служби у рахунок погашення податкового боргу.

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової
служби

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Додаток 2
до Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

___________________________________
(найменування платника податків, код за
ЄДРПОУ)
___________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи державної податкової служби

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
повідомляє, що відповідно до пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України
______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)

право грошової вимоги відповідно до договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на органи державної податкової служби від "___" __________ 20__ року N ______ переведено на орган державної податкової служби.

За даними бухгалтерського (аналітичного) обліку платника податків дебіторська заборгованість становить _____________________________________________________________________________
(сума словами)

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової
служби

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Додаток 3
до Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

________________________________
(найменування платника податків, код за
ЄДРПОУ)
________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
повідомляє, що за рахунок стягнення дебіторської заборгованості відповідно до пункту 87.5 статті 87 та пункту 95.22 статті 95 розділу II Податкового кодексу України
______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)
до бюджету в рахунок погашення податкового боргу надійшло
______________________________________________________________________________________
(сума словами)

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової
служби

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Додаток 4
до Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу

_________________________________
(найменування юридичної особи, код за
ЄДРПОУ)
_________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу

м. __________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
повідомляє, що у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом _____________________________________________________________________________________,
(найменування філії, відокремленого підрозділу)
відсутнє майно, достатнє для погашення його податкового боргу у розмірі _____________________________________________________________________________________,
(сума словами)
а тому відповідно до пункту 87.6 статті 87 розділу II Податкового кодексу України джерелом погашення податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи _____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
на яке може бути звернено стягнення згідно з Податковим кодексом України.

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової
служби

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Серпень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6