Наказ ДПАУ N 1033 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 138

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1033

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1428/18723

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
 від 10 жовтня 2013 року N 575)

Відповідно до пункту 95.7 статті 95 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.03.2005 р. N 120 "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 р. за N 564/10844;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298 "Про затвердження Змін до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі, затвердженого наказом ДПА від 24.03.2005 р. N 120", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.05.2008 р. за N 454/15145.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) забезпечити в установленому порядку:

3.1 подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства економіки
України, перший заступник Міністра
економіки України
А. А. Максюта

Перший заступник Голови Фонду
державного майна України


Є. Р. Іванов

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1033

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1428/18723

Положення про умови і порядок

проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 95.7 статті 95 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та з метою проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

1.2. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсного відбору товарних бірж, створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу", на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу.

1.3. Конкурс проводиться конкурсною комісією (далі - комісія) за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення конкурсу.

1.4. Опублікована інформація про конкурс з визначення уповноважених бірж повинна містити такі відомості:

дату, час і місце проведення конкурсу;

строк прийняття документів на конкурс;

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

адресу, за якою подаються документи;

контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

1.5. Зазначена інформація публікується центральним органом державної податкової служби в одному із друкованих засобів масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.

II. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу центральним органом державної податкової служби створюється конкурсна комісія у складі голови комісії - заступника Голови центрального органу державної податкової служби, заступника голови комісії - керівника підрозділу центрального органу державної податкової служби, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, або особи, що виконує його обов'язки, та 7 членів комісії - двох представників структурних підрозділів центрального органу державної податкової служби, представника управління внутрішньої безпеки центрального органу державної податкової служби, Міністерства фінансів України (за згодою), представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою), керівника Адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (за згодою).

2.2. Секретарем комісії призначається один з членів комісії - представник підрозділу центрального органу державної податкової служби, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу.

2.3. Персональний склад комісії затверджується наказом центрального органу державної податкової служби.

Зміни до складу комісії вносяться наказом центрального органу державної податкової служби за поданням голови комісії.

2.4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням.

2.5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов проведення конкурсу;

визначення дати проведення конкурсу;

опублікування інформації про проведення конкурсу;

визначення учасників конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію майна, згідно з розділом VI цього Положення.

2.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби голова комісії залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

III. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

3.1. До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали на розгляд комісії повний пакет документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до центрального органу державної податкової служби на розгляд комісії такі документи:

3.2.1 заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації біржі;

копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в нотаріальному порядку;

копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік;

правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені печаткою біржі та підписом керівника;

3.2.2 обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов'язань стосовно його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), у тому числі:

про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 кв. м та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 кв. м, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується ксерокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується ксерокопією документа);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

3.2.3 письмове зобов'язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, а також про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформація про яке включена до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами державної податкової служби.

3.3. Документи з проведення конкурсу реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем комісії за датою їх реєстрації у підрозділі центрального органу державної податкової служби, що відповідає за реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи претендента в журналі реєстрації.

3.4. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів після встановленого кінцевого терміну заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

IV. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки; за його наслідками визначаються переможці, які мають право на організацію і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення їх податкового боргу.

4.2. При визначенні переможців комісією вивчаються, оцінюються та беруться до уваги такі показники учасників конкурсу:

зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал;

кількість брокерських контор, їх розташування та спеціалізація;

кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, а також обсяги реалізованого майна на біржових торгах та аукціонах за цей період;

розмір плати за користування послугами біржі за останній рік;

технічні можливості та досвід роботи з організації продажу майна, що перебуває у державній власності;

кредиторська заборгованість, у тому числі за платежами до державного бюджету.

4.3. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його на засіданні комісії.

4.4. Засідання комісії є легітимним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

4.5. Комісія визначає переможців за результатами розгляду отриманих документів.

4.6. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2 цього розділу, та запропонували найбільш привабливі умови реалізації майна, що перебуває у податковій заставі.

4.7. Рішення про визначення переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування визначення переможців.

4.9. Протокол про результати проведення конкурсу складається і підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та затверджується головою комісії.

4.10. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсу центральний орган державної податкової служби в десятиденний строк з дня його затвердження заносить переможців конкурсу до переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

4.11. Облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд до комісії, ведеться підрозділом центрального органу державної податкової служби, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу.

4.12. Інформація про результати конкурсу у десятиденний строк надсилається комісією всім учасникам конкурсу, органам державної податкової служби, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.

V. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник у десятиденний строк з моменту отримання інформації щодо переможців конкурсу, занесених у перелік уповноважених бірж, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в двадцятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1 цього розділу, про що повідомляється учасник конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до її засідання. У засіданні комісії має право брати участь цей учасник конкурсу.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалась скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

VI. Виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів, що перебувають у податковій заставі

6.1. У разі виявлення фактів недотримання уповноваженою біржею вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, комісія має право розглянути питання щодо виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж приймається у порядку, визначеному пунктом 4.7 розділу IV цього Положення.

6.2. Після затвердження протоколу про виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, підрозділ центрального органу державної податкової служби, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, наступного дня виключає таку біржу з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна.

6.3. Інформація про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, у триденний строк надсилається комісією відповідній біржі та органам державної податкової служби, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби.

6.4. З дня виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, на підставі рішення комісії така біржа не є уповноваженою біржею, з якою органи державної податкової служби можуть укладати договори про продаж майна платника податків,що перебуває у податковій заставі.

6.5. У разі незгоди з рішенням комісії біржа може оскаржити відповідне рішення згідно із законодавством.

Директор Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань


М. О. Чмерук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4