Наказ ДПАУ N 1034 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 139

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1034

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1429/18724

Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 14 грудня 2012 року N 1329)

Відповідно до статті 101 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.03.2001 р. N 103 "Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 р. за N 16/6304;

наказ Державної податкової адміністрації України від 20.01.2004 р. N 36 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2004 р. за N 98/8697;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.11.2004 р. N 629 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2004 р. за N 1452/10051.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) забезпечити в установленому порядку:

3.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Голова Державної митної
служби України


І. Г. Калєтнік

Міністр фінансів

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1034

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1429/18724

ПОРЯДОК

списання безнадійного податкового боргу платників податків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 101 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

Норми цього Порядку не поширюються на податковий борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

II. Випадки визначення податкового боргу "безнадійним"

2.1. Під терміном "безнадійний" податковий борг слід розуміти:

2.1.1. Податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута.

2.1.2. Податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку.

2.1.3. Податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений статтею 102 Кодексу.

2.1.4. Податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Такий факт непереборної сили підтверджується:

Торгово-промисловою палатою України - про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

уповноваженими органами іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, - у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, у тому числі рішеннями щодо визначення окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, що перевищують 30 відсотків середнього врожаю за попередні п'ять календарних років;

рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласними радами - у випадках, встановлених Кодексом;

висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

2.1.5. Податковий борг платника податків, державна реєстрація якого припинена на підставі рішення суду, у зв’язку з чим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено відповідний запис.

2.2. Якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з'являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків давності, починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

III. Визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню

3.1. Визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню органами державної податкової служби, здійснюється:

на підставі даних автоматизованої інформаційної системи (далі - АІС), за станом на день виникнення безнадійного податкового боргу;

за даними довідки відповідного контролюючого органу про наявність безнадійного податкового боргу на день виникнення безнадійного податкового боргу.

3.2. Днем виникнення безнадійного податкового боргу вважається:

у випадках, визначених у підпункті 2.1.1 та абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата набрання чинності відповідним рішенням суду;

у випадку, визначеному в абзаці третьому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата підписання акта опису спадкового майна;

у випадку, визначеному в абзаці четвертому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата, визначена в даних відповідних органів;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата прийняття рішення керівника контролюючого органу;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - наступний день за граничним терміном погашення грошових зобов'язань за період, на який припадає дата, вказана в документі, що засвідчує факт непереборної сили;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата припинення, визначена у відповідному повідомленні державного реєстратора.

3.3. Списанню підлягає також розстрочений (відстрочений) податковий борг (у тому числі нараховані на такий податковий борг проценти), який визнано безнадійним відповідно до Кодексу.

Рішення про списання розстроченого (відстроченого) податкового боргу, який визнано безнадійним в повному обсязі, є підставою для прийняття рішення про скасування розстрочення (відстрочення) та дострокового розірвання договору, укладеного з таким платником податків.

Якщо списанню підлягає лише частина визнаного безнадійним розстроченого (відстроченого) податкового боргу, то відповідні зміни вносяться в установленому законодавством порядку до договору про розстрочення (відстрочення).

3.4. Списанню підлягає податковий борг із фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю, за період з дня настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і до закінчення термінів його сплати за календарний рік, в якому такі обставини виникли.

В аналогічному порядку здійснюється списання безнадійного податкового боргу з єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва (фізичних осіб) до закінчення термінів його сплати за відповідний звітний квартал.

IV. Прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу

4.1. У випадках, передбачених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Порядку, платник податків звертається до контролюючого органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника (якщо контролюючим є орган державної податкової служби) з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.

До заяви обов'язково додаються документи, зазначені у підпункті 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним.

4.2. За результатами розгляду відповідних документів з метою списання безнадійного податкового боргу контролюючий орган за місцем обліку такого боргу (якщо контролюючий не є органом державної податкової служби) звертається до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

До звернення додаються:

довідка про наявність безнадійного податкового боргу, яку оформлено на бланку відповідного контролюючого органу за формою згідно з додатком 1;

копії документів, згідно з якими податковий борг визнано безнадійним.

4.3. За результатами розгляду документів, наданих контролюючим органом та/або безпосередньо платником податків, керівник (його заступник) органу державної податкової служби за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком 2.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається в трьох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу державної податкової служби, третій - для іншого контролюючого органу. У разі, коли контролюючий орган є органом державної податкової служби, рішення складається у двох примірниках - для платника податків і органу державної податкової служби.

4.4. В інших випадках, передбачених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, орган державної податкової служби здійснює процедури щодо проведення списання безнадійного податкового боргу відповідно до вимог пунктів 4.2, 4.3 розділу IV цього Порядку. Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається в двох примірниках: перший - для органу державної податкової служби, другий - для іншого контролюючого органу.

Якщо до органу державної податкової служби не надходило звернення від іншого контролюючого органу, рішення про списання безнадійного податкового боргу приймається за результатами розгляду документів, визначених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, та складається в одному примірнику.

4.5. Списання безнадійного податкового боргу здійснюється структурними підрозділами погашення прострочених податкових зобов'язань щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку,передбаченого для подання податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал.

4.6. Рішення про списання безнадійного податкового боргу вноситься до АІС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

Директор Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань


М. О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків

ДОВІДКА
від "___" ____________ 20__ року
про наявність безнадійного податкового боргу

Відповідно до статті 101 Податкового кодексу України та на підставі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
податковий борг ______________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків))
у сумі __________ грн., який виник за станом на "___" ____________ р., вважається безнадійним, у тому числі:

грн

N
з/п

Найменування податків і зборів

Код бюджетної класифікації

Безнадійний податковий борг

усього

У тому числі

податки, збори

пеня

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

діючі розстрочення (відстрочення)

проценти за користування розстроченням (відстроченням)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

*

 

 

 

 

 

 

 

* Податковий борг з фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю за період з дня настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і до закінчення термінів його сплати за календарний рік, в якому такі обставини виникли, та по єдиному податку - для суб'єктів малого підприємництва (фізичних осіб) до закінчення термінів його сплати за відповідний звітний квартал.

Дата виникнення безнадійного податкового боргу "___"___________ 20__ року

Копії підтверджувальних документів додаються.

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Додаток 2
до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків

РІШЕННЯ
від "___" ____________ 20__ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі статті 101 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вирішив списати безнадійний податковий борг ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
який виник за станом на "___" ____________ 20__ року, у сумі _______________ грн., у тому числі:

грн

N
з/п

Найменування податків і зборів

Код бюджетної класифікації

Безнадійний податковий борг

усього

У тому числі

податки, збори

пеня

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

діючі розстрочення (відстрочення)

проценти за користування розстроченням (відстроченням)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами списання безнадійного податкового боргу пеня, штрафи за порушення правил сплати (перерахування) податків, а також проценти за фактичний строк користування розстроченням (відстроченням) податкового боргу підлягають скасуванню.

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31