Наказ ДПАУ N 1042 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 147

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1042

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1437/18732

Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 листопада 2011 року N 1398)

Відповідно до статті 94 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.09.2001 р. N 386 "Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.2001 р. за N 865/6056;

наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2005 р. N 424 "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.2005 р. за N 1324/11604.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) забезпечити в установленому порядку:

3.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва -
Голова ліквідаційної комісії


Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1042

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1437/18732

ПОРЯДОК

застосування адміністративного арешту майна платника податків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 94 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), що визначає загальну процедуру застосування адміністративного арешту майна платника податків.

1.2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.

II. Поняття адміністративного арешту майна, його види та повноваження відповідних осіб щодо прийняття рішення про арешт майна

2.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

2.2. Арешт майна може бути повним або умовним та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у пункті 94.5 статті 94 розділу II Кодексу.

2.3. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

2.4. Рішення про застосування арешту майна платника податків та рішення про накладення арешту при тимчасовому затриманні майна приймається керівником (його заступником) органу державної податкової служби.

III. Обставини, за яких застосовується адміністративний арешт майна

3.1. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

3.1.1 платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

3.1.2 фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

3.1.3 платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби;

3.1.4 відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій;

3.1.5 відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

3.1.6 платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

3.1.7 платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу;

3.1.8 у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим пункту 20.1.5 статті 20 розділу I Кодексу, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів).

3.2. За наявності однієї із наведених обставин керівник органу державної податкової служби (його заступник) приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.

IV. Порядок застосування адміністративного арешту майна

4.1. Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених пунктом 3.1 розділу III цього Порядку, та на підставі звернення (додаток 1) відповідного підрозділу, який у межах своїх повноважень встановлює такі обставини, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків (додаток 2).

4.2. Обґрунтованість арешту на майно, накладеного рішенням керівника (його заступника) органу державної податкової служби, має бути перевірена судом протягом 96 годин.

Строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.

4.3. Рішення про застосування арешту майна платника податків надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку:

а) платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;

б) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.

V. Функції виконавця рішення

5.1. Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на податкового керуючого або іншого працівника органу державної податкової служби, призначеного його керівником (заступником).

5.2. Виконавець рішення про арешт:

надсилає рішення про арешт майна відповідно до пункту 4.3 розділу IV цього Порядку;

організовує опис майна платника податків.

5.3. Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих.

У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис його майна здійснюється у присутності понятих.

Для проведення опису майна у разі потреби залучається оцінювач.

Понятими не можуть бути працівники органів державної податкової служби або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України "Про виконавче провадження".

5.4. Представникам платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, роз'яснюються їх права та обов'язки.

5.5. Під час опису майна платника податків особи, які його проводять, зобов'язані пред'явити посадовим особам такого платника податків або їх представникам відповідне рішення про накладення адміністративного арешту, а також документи, які засвідчують їх повноваження на проведення такого опису.

5.6. За результатами проведення опису майна платника податків складається протокол (додаток 3), який містить опис та перелік майна, що арештовується, із зазначенням назви, кількості, мір ваги, індивідуальних ознак, вартості, визначеної оцінювачем (у разі його присутності).

Зазначені протоколи реєструються у журналі реєстрації протоколів про адміністративний арешт майна (додаток 4).

5.7. Усе майно, що підлягає опису, пред'являється посадовим особам платника податків або їх представникам і понятим, а за відсутності посадових осіб або їх представників - понятим для огляду.

5.8. Посадова особа органу державної податкової служби, яка виконує рішення про адміністративний арешт майна платника податків, визначає порядок його збереження та охорони.

5.9. Виконання заходів, передбачених пунктами 5.3 - 5.7 цього розділу, у період з 20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається.

VI. Особливості застосування арешту при тимчасовому затриманні майна

6.1. Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.

6.2. Службові (посадові) особи контролюючих органів або інших правоохоронних органів відповідно до їх повноважень тимчасово затримують таке майно із складенням протоколу за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6.3. Протокол складається у двох примірниках, що підлягають:

надсиланню керівнику органу державної податкової служби, на території якого було проведено таке затримання майна;

врученню особі, у якої вилучено таке майно.

6.4. Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває службова (посадова) особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, зобов'язаний невідкладно поінформувати (телефонограмою, засобами факсимільного зв’язку або особисто) керівника органу державної податкової служби (його заступника), на території якого здійснено таке затримання.

6.5. На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник органу державної податкової служби (його заступник) приймає рішення про накладення арешту на таке майно (додаток 5) або відмову в ньому шляхом неприйняття такого рішення.

6.6. Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове затримання майна, але коли відповідно до законодавства України орган державної податкової служби закінчує роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого закінчення роботи.

6.7. У разі якщо рішення про арешт майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а посадові чи службові особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність відповідно до закону. При цьому таке звільнення з-під режиму тимчасового затримання майна не потребує документального оформлення.

6.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених цим пунктом, рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі (особам, зазначеним у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку), зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 4.3 розділу IV цього Порядку.

6.9. У разі якщо місцезнаходження осіб, зазначених у протоколі про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли майно було затримано, а осіб, яким воно належить на праві власності чи інших правах, не встановлено, рішення про арешт майна приймається керівником органу державної податкової служби (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку.

6.10. Складені службовими (посадовими) особами протоколи про тимчасове затримання майна реєструються у журналі реєстрації протоколів про тимчасове затримання майна (додаток 6) відповідного органу державної податкової служби, на території якого здійснено таке затримання.

VII. Особливості застосування арешту коштів на рахунку платника податків

7.1. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

7.2. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду.

7.3. Для застосування арешту коштів на рахунку платника податків орган державної податкової служби подає до суду позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, у день прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

7.4. При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на його кореспондентський рахунок.

VIII. Продовження та припинення адміністративного арешту майна

8.1 Строк застосування адміністративного арешту майна не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, передбачених Кодексом.

8.2 Припинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв’язку з:

8.2.1 відсутністю протягом строку, зазначеного у пункті 4.2 розділу IV цього Порядку, рішення суду про визнання арешту обґрунтованим;

8.2.2 погашенням податкового боргу платника податків;

8.2.3 усуненням платником податків причин застосування адміністративного арешту;

8.2.4 ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури банкрутства;

8.2.5 наданням відповідному органу державної податкової служби третьою особою належних доказів про належність арештованого майна до об'єктів права власності цієї третьої особи;

8.2.6 скасуванням судом або органом державної податкової служби рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) про арешт;

8.2.7 прийняттям судом рішення про припинення адміністративного арешту;

8.2.8 пред'явленням платником податків свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, дозволів (ліцензій) на провадження діяльності, торгових патентів, сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій;

8.2.9 фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

IX. Прийняття рішення про звільнення з-під арешту майна

9.1. У випадках, визначених підпунктами 8.2.2 - 8.2.4, 8.2.8, 8.2.9 пункту 8 розділу VIII цього Порядку, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймається органом державної податкової служби.

9.2. У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, орган державної податкової служби повідомляє про своє рішення відповідний суд не пізніше наступного робочого дня.

9.3. У разі якщо майно платника податків звільняється з-під адміністративного арешту у випадках, визначених пунктами 8.2.1, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9 пункту 8.2 розділу VIII цього Порядку, повторне накладення адміністративного арешту з підстав накладення першого арешту не дозволяється.

X. Оскарження рішення керівника про арешт майна та відповідальність за неправомірне застосування арешту майна

10.1. Рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.

10.2. У всіх випадках, коли орган державної податкової служби вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт майна,орган державної податкової служби вищого рівня проводить службове розслідування щодо мотивів прийняття керівником органу державної податкової служби (його заступником) рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнення винних до відповідальності відповідно до закону.

Директор Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язаньМ. О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків

Керівнику (його заступнику) ________________
(орган
_________________________________________
державної податкової служби)
_________________________________________

ЗВЕРНЕННЯ
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

"___" ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________________
(повна назва посади та підрозділу працівника органу державної податкової служби)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що підтверджують наявність обставин(и), передбачених(ої) пунктом 94.2 статті 94 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс):
______________________________________________________________________________________
(вказати словами обставину або кілька обставин, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника
податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, а саме: код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________,
керуючись статтею 94 розділу II Кодексу,
прошу застосувати ___________________________________________ адміністративний арешт майна
(повний або умовний)
______________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

Додатки (матеріали, що підтверджують наявність обставин(и), передбачених(ої) пунктом 94.2 статті 94 розділу II Кодексу):
1. ____________________________________________________________________________________
(назва документа, кількість аркушів)
2. ____________________________________________________________________________________

_______________________________
(керівник підрозділу органу державної
податкової служби)

__________________
(особистий підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків

РІШЕННЯ
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

________________________________
(орган державної податкової служби)

"___" ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної податкової служби
______________________________________________________________________________________,
(його заступника))
розглянувши звернення та додані до нього матеріали підрозділу органу державної
податкової служби ______________________________________________________________________
(повна назва підрозділу органу державної податкової служби)
______________________________________________________________________________________
про застосування адміністративного арешту майна платника податків ___________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
на підставі яких були з'ясовані обставини, передбачені пунктом 94.2 статті 94 розділу II Податкового кодексу України
______________________________________________________________________________________
(вказати обставину або кілька обставин)
______________________________________________________________________________________,

ВИРІШИВ:

1. Застосувати _______________________________ адміністративний арешт майна платника податків
(повний або умовний)
______________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________,
що перебуває (розміщене, зберігається) _____________________________________________________
(вказати точне місцезнаходження майна -
______________________________________________________________________________________
приміщення, адреса тощо)

2. Надіслати рішення з вимогою ___________________________________________________________
(зміст вимоги та повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, 
______________________________________________________________________________________
якому надсилається рішення, а саме: код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків,
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________

__________________________________
(керівник органу державної податкової служби)

__________________
(особистий підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Час прийняття рішення "___" год. "___" хв.

Додаток 3
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків

ПРОТОКОЛ
про застосування адміністративного арешту майна платника податків

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби, повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
на підставі Рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків від "___" ____________ 20__ року (далі - арешт майна)
платника податків ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________,
керуючись підпунктом 94.2 статті 94 розділу II Податкового кодексу України, за участю понятих
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятих)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, у присутності
______________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, а також
у разі необхідності спеціаліста (оцінювача)
______________________________________________________________________________________
провів опис майна, що міститься __________________________________________________________
(вказати адресу, де проводиться опис майна)
______________________________________________________________________________________

Перед початком опису всім присутнім пред'явлено рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків від "___" ____________ 20__ року.

Платнику податків або його представникам роз'яснено їх право бути присутнім при всіх діях працівника органу державної податкової служби, що проводить арешт майна, і робити заяви з приводу тих чи інших дій; давати пояснення по суті арешту майна; знати про порядок застосування арешту майна; заявляти клопотання; подавати скарги на дії працівника органу державної податкової служби, яка проводить арешт майна у порядку, передбаченому пунктом 94.11 статті 94 розділу II Податкового кодексу України; робити письмові зауваження за змістом протоколу; особисто ознайомитися із складеним протоколом.

Понятим роз'яснено їх право знати, для участі в провадженні яких дій їх запрошено, на підставі якого документа зазначені дії здійснюються, а також робити зауваження з приводу арешту майна.

Зауваження понятих, платника податків або його представників підлягають занесенню до протоколу.

Спеціалісту _____________________ роз'яснено його право звертатися з дозволу працівника органу державної податкової служби, що проводить арешт майна, із запитаннями до осіб, які є власниками або у володінні, користуванні, розпорядженні яких перебуває зазначене майно; робити заяви з приводу оцінки майна.

Усього описано майна на суму ___________________________________________________________
(указати суму словами)
згідно з описом, що додається.

1. Опис розпочато о ___ год. ___ хв., закінчено о ___ год. ___ хв.

N з/п

Назва та опис предметів, їх індивідуальні ознаки

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю (грн)*

Загальна вартість (грн)*

Особливі примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На описане майно застосовано _____________________________________________________ арешт.
(повний або умовний)

2. Порядок збереження описаного майна ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Опис предметів проведено правильно. Усе викладене в протоколі підтверджуємо:

Працівник органу державної податкової
служби, що склав протокол


_________________________________

Підписи понятих:

1. _______________________________
2. _______________________________

Спеціаліст (оцінювач)

3. _______________________________

Підпис платника податків, його представників ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Копію протоколу отримав

__________________________________________
(дата і підпис)

* Зазначені графи заповнюються у разі присутності оцінювача.

Додаток 4
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про застосування адміністративного арешту майна платника податків

N
з/п

Номер, дата та час прийняття рішення про застосування адміністративного арешту

Дата, час надходження звернення про застосування адміністративного арешту

Прізвище, ініціали, посада керівника підрозділу органу державної податкової служби, що надав звернення

Загальна вартість (грн) майна, що підлягає адміністративному арешту

Обставина, згідно з якою застосовано адміністративний арешт, або кілька обставин згідно з підпунктом 94.2 статті 94 розділу II Податкового кодексу України

Дата та номер протоколу про застосування адміністративного арешту

Вид адміністративного арешту

Особливі відмітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків

РІШЕННЯ
про накладення адміністративного арешту майна згідно з пунктом 94.7 статті 94 розділу II Податкового кодексу України

___________________________________
(найменування державної податкової служби)

"___" ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника (його заступника) органу державної
______________________________________________________________________________________,
податкової служби)
розглянувши протокол від "___" ____________ 20__ року N ___ про тимчасове
затримання майна, складений ____________________________________________________________
(повна назва посади службової (посадової) особи, що склала протокол про тимчасове
______________________________________________________________________________________
затримання майна, її прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
на підставі якого були підтверджені факти порушення чинного законодавства, передбачені підпунктом 94.7 статті 94 розділу II Податкового кодексу України:
______________________________________________________________________________________
(вказати порушення або кілька порушень)
______________________________________________________________________________________,

ВИРІШИВ:

1. Накласти тимчасовий адміністративний арешт майна
______________________________________________________________________________________
(власник майна, посадові особи платника податків, майно якого підлягає арешту, їх
______________________________________________________________________________________,
представники тощо)
що міститься ___________________________________________________________________________
(указати точне місцезнаходження майна - приміщення, адреса тощо)
______________________________________________________________________________________,
на загальну суму ________________________________________________________________ гривень.
(сума словами)

2. Вручити рішення про накладення адміністративного арешту майна ___________________________
(особі
______________________________________________________________________________________
(особам), у володінні, розпорядженні або користуванні якої (яких) перебуває таке майно)

___________________________
(керівник податкового органу)

__________________
(особистий підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Час прийняття рішення "___" годин "___" хвилин

Рішення отримав

_______________
(прізвище, ініціали)

_______________
(особистий підпис)

"___" ____________ 20__ рік

Додаток 6
до Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів тимчасового затримання майна

N
з/п

Номер, дата та час складання протоколу про тимчасове затримання майна

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер службового посвідчення службової (посадової) особи, що склала протокол

Загальна вартість (грн) затриманого майна

Підпункт, пункт, стаття законодавчого акта, що порушені

Номер, дата та час винесення рішення про накладення адміністративного арешту майна (або відмову)

Особливі відмітки (якщо відмовлено, то зазначити мотиви такої відмови)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4