Наказ ДПАУ N 1043 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 148

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1043

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1438/18733

Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 11 жовтня 2011 року N 1273)

Відповідно до статей 88, 89, 90, 92 і 93 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2001 р. N 338 "Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2001 р. за N 857/6048.

3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1 подання наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова
Державної податкової
адміністрації УкраїниО. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Г. Яцишина

Міністр фінансів

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1043

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1438/18733

ПОРЯДОК

застосування податкової застави органами державної податкової служби

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 88, 89, 90, 92 та 93 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і визначає механізм застосування податкової застави органами державної податкової служби.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків - фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування відповідно до Кодексу або податкових законів і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

1.4. З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

1.5. Право податкової застави виникає згідно з Кодексом та не потребує письмового оформлення.

1.6. У разі якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися в межах договорів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету, та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі недостатності майна такого платника податків у податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності.

1.7. Право податкової застави виникає у разі:

несплати у строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

несплати у строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.

1.8. День виникнення права податкової застави визначається на підставі даних автоматизованої інформаційної системи, що ведеться органами державної податкової служби відповідно до законодавства.

1.9. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 статті 89 розділу II Кодексу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

1.10. Право податкової застави не поширюється на майно, визначене підпунктом 87.3.7 пункту 87.3 статті 87 розділу II Кодексу, на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом зобов'язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

1.11. Повідомлення про виникнення права податкової застави міститься у податковій вимозі, яка надсилається платнику податків відповідно до вимог статті 59 розділу II Кодексу.

II. Опис майна, на яке поширюється право податкової застави

2.1. Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення про опис майна у податкову заставу (додаток 1). Таке рішення приймається керівником органу державної податкової служби і надається платнику податків, що має податковий борг.

2.2. Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису майна за відповідною формою (додаток 2). Акти опису реєструються у відповідному журналі (додаток 3).

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим.

2.3. У разі відмови посадових осіб платника податків від підписання акта опису майна такий опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

Понятими не можуть бути працівники податкових або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України "Про виконавче провадження".

2.4. У разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу (додаток 4).

У такому випадку орган державної податкової служби звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу. У разі прийняття судом рішення щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу його копія направляється органом державної податкової служби банкам та іншим фінансовим установам, а також платнику податків.

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником податків майна діють до дня:

складення акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим;

складення акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу;

погашення податкового боргу в повному обсязі.

Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення зазначених у цьому пункті актів, зобов'язаний надіслати (надати) банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення актів (додаток 5). Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.

2.5. До акта опису насамперед включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

2.6. У разі якщо балансову вартість такого майна не визначено, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2.7. У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому, до погашення податкового боргу в повному обсязі.

Платник податків зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем набуття права власності на будь-яке майно, повідомити орган державної податкової служби про наявність такого майна. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення прийняти рішення про включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави та балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, або відмовити платнику податків у включенні такого майна до акта опису.

У разі якщо орган державної податкової служби приймає рішення про включення такого майна до акта опису, складається відповідний акт опису, один примірник якого надсилається платнику податків з повідомленням про вручення.

До прийняття відповідного рішення органом державної податкової служби платник податків не має права відчужувати таке майно.

У разі порушення вимог цього пункту платник податків несе відповідальність згідно із законом.

2.8. У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису майна до суми, відповідної сумі податкового боргу платника податків, згідно з додатком 2.

2.9. У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для здійснення опису у податкову заставу, опису підлягає майно такої юридичної особи з урахуванням вимог цього Порядку.

2.10. Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу в повному обсязі.

Опис майна може бути проведено за даними органів, які згідно з чинним законодавством здійснюють реєстрацію майна.

III. Реєстрація податкової застави

3.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі у п'ятиденний строк з дня складення акта опису майна.

3.2. Така реєстрація здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 830, та Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29.07.2004 р. N 73/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.07.2004 р. за N 942/9541.

IV. Узгодження операцій із заставленим майном

4.1. Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом.

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби, а також у разі якщо орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді про надання (ненадання) згоди.

У разі якщо в податковій заставі перебувають лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди органу державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі у рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

4.2. У разі звернення платника податків з письмовою заявою щодо заміни предмета податкової застави у зв’язку з необхідністю його відчуження або оренди (лізингу) такий платник податків зобов'язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості.

Заміна предмета застави здійснюється тільки за згодою органу державної податкової служби, яка оформлюється шляхом складання акта опису майна (щодо заміни предмета податкової застави) (додаток 6).

Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою органу державної податкової служби за умови часткового погашення податкового боргу.

4.3. У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби платник податків несе відповідальність відповідно до закону.

V. Припинення податкової застави

5.1. У випадках, визначених підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 розділу II Кодексу, майно платника податків звільняється з-під податкової застави, про що такому платнику направляється повідомлення (додаток 7).

5.2. Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ,що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами 93.1.1 - 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 розділу II Кодексу.

Директор Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язаньМ. О. Чмерук

Додаток 1
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

Зразок

Штамп органу державної податкової служби

РІШЕННЯ
про опис майна у податкову заставу

Я, ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,

відповідно до статті 89 розділу II Податкового кодексу України вирішив/ла здійснити опис майна, що перебуває у власності (господарському віданні або оперативному управлінні) платника податків

_____________________________________________________________________________________,
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
_____________________________________________________________________________________,

а у разі, якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу, - також того майна, права власності на яке він набуде у майбутньому.

Керівник (заступник керівника) органу
державної податкової служби


________________
(підпис)


____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

__ ______________ 20__ року

Додаток 2
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
______________________________
(найменування органу державної
податкової служби)
________ ______________________
(підпис)    (прізвище та ініціали)
___ ____________ 20__ року
(дата)

АКТ
опису майна

від ___ ____________ 20__ року

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

від ___ ____________ 20__ року N ______, на підставі рішення начальника (заступника начальника) _____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

від ___ ____________ 20__ року N ______ про опис майна у податкову заставу платника податків _____________________________________________________________________________________,
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

керуючись нормами Податкового кодексу України,

1) провів опис такого майна

N з/п

Найменування майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн.

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

Усього на загальну суму _____________________ гривень ________ копійок;

2) підтверджую відсутність на день складення цього акта майна, що може бути описано у податкову заставу.

Податковий керуючий

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Платник податків
(представник платника податків)

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Інші залучені особи

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Цей документ складено у _____ примірниках.

 


М. П.

__ ______________ 20___ року

Додаток 3
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

Центральний орган державної податкової служби
__________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

ЖУРНАЛ
реєстрації актів опису майна

N
з/п

N та дата акта опису майна

Найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*

Прізвище та ініціали, посада особи, що проводила опис

Загальна вартість описаного майна, грн.

Особливі відмітки

1

2

3

4

5

6

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додаток 4
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

АКТ
відмови платника податків від опису майна у податкову заставу

від ____________ 20___ року

N _______

Я, податковий керуючий, ______________________________________________________________,
(прізвище та ініціали податкового керуючого)
підтверджую, що платник податків
____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

за наявності законодавчих підстав відмовив у здійсненні опису майна у податкову заставу та/або не надав документи, необхідні для такого опису.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

__ ______________ 20___ року

Додаток 5
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

РІШЕННЯ
про складення актів

У зв’язку з настанням такої обставини (непотрібне викреслити):

1) складення акта опису майна у податкову заставу;

2) складення акта про відсутність майна платника податків, що може бути описано у податкову заставу;

3) погашення податкового боргу в повному обсязі

прийнято це рішення, яке відповідно до  статті 89 розділу II Податкового кодексу України є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків
_____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))
_____________________________________________________________________________________

Податковому керуючому ______________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеному наказом від __________ N _______, направити це рішення банкам та іншим фінансовим установам.

Керівник (заступник керівника) органу
державної податкової служби


________________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

___ __________________ 20__ року

Додаток 6
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

АКТ
опису майна
(щодо заміни предмета податкової застави)

від ___ ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

Майно, яке вноситься у податкову заставу:

N
з/п

Найменування майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн.

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

Майно, яке звільняється з податкової застави:

N
з/п

Найменування майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн.

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

Податковий керуючий

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Представник платника податків

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

__ ____________________ 20__ року

Додаток 7
до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби

Штамп органу державної
податкової служби

___________________________________
(найменування юридичної особи або
___________________________________
прізвище та ініціали фізичної особи)
___________________________________
(місцезнаходження або місце
проживання)
___________________________________
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний
номер облікової картки платника
податків, або серія та номер паспорта*)

ПОВІДОМЛЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

повідомляє, що на підставі пункту 93.1 статті 93 розділу II Податкового кодексу України все майно
_____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

звільняється з-під податкової застави.

Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби


________________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Перший примірник повідомлення отримано:

__________________________
(посада особи, яка отримала повідомлення)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ року
(дата отримання повідомлення)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4