Наказ ДПАУ N 1015 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 3 (24.01.2011), ст. 184

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1015

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 42/18780

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 30 грудня 2013 року N 865)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу ІІ та розділу ХІІІ Податкового кодексу України, статті 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 26.10.2001 р. N 434 „Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.11.2001 р. за N 963/6154;

від 02.12.2003 р. N 582 „Про затвердження змін до наказу ДПА України від 26 жовтня 2001 року N 434”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.2003 р. за N 1159/8480;

пункт 23 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92 „Про внесення доповнень до наказів ДПА України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 р. за N 267/8866;

від 20.12.2005 р. N 588 „Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2005 р. за N 1591/11871.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне забезпечення комп’ютерної обробки даних Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1015

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

 

 

 

1

Податкова декларація з плати за землю

(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Код типу декларації

1.1.Т

Порядковий номер  за  рік1

Земельний податок

Орендна плата

Тип декларації

01

 

Звітна

02

 

Нова звітна

03

 

Уточнююча

 

2

Для земельного податку

за

2

0

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

 

за ______________________ місяць4

3

Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності

за

2

0

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

 

за ______________________ місяць4

4

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

 

 

платник земельного податку (юридична

особа)

 

платник орендної плати за землі державної

або комунальної власності (орендар), який

згідно із Податковим кодексом України

подає податкову декларацію

5

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

7

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

.

8

 

 

 

 

Місцезнаходження (місце проживання) платника

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса5

Факс5

 

 

 

 

 

 

 

9

Найменування органу державної податкової служби

за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

10

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками;

м2 - з двома десятковими знаками;

гривні  - з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земе-
льної діля-
нки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Авто-
номній Республіці Крим або по області з ураху-
ванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від норма-
тивної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Авто-
номній Республіці Крим або по області)

Кое-
фіцієнт до збіль-
шення

Від-
соток від суми земе-
льного податку

Річна сума земе-
льного податку, яка підлягає сплаті за даними плат-
ника

Річна сума орен-
дної плати, яка підлягає сплаті за даними плат-
ника

Сі-
чень6

Лю-
тий6

Бере-
зень6

Кві-
тень6

Тра-
вень6

Чер-
вень6

Ли-
пень6

Сер-
пень6

Вере-
сень6

Жов-
тень6

Листо-
пад6

Гру-
день6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.17

рілля

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.27

сіножаті

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.37

пасовища

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.47

багаторічні насадження

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

у тому числі несільськогосподарські угіддя

1.2.17

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.27

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.17

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.27

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

4.17

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.27

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Нараховано земельного податку на 20__ рік, усього (сума значень к. 10 - 21 р. 1.1.1 - 4.2)

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Нараховано земельного податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання по земельному податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 5 - р. 6))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання по земельному податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 5))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Сума штрафу ((к. 10 - 21 р. 8) х 3 % або 5 %)

 

129

Сума пені

 

13

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік, усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(р. 13 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20 ___ рік
(позитивне значення (р. 13 - р. 14))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

Розмір заниженння (недоплата) податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20___ рік
(позитивне значення (р. 14 - р. 13))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Сума штрафу ((к. 10 - 21 р. 16) х 3 % або 5 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

Сума пені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення)

на

 

арк.

До декларації додаються:

 

 

 

Додаток 1 "Відомості про наявні земельні ділянки"

 

 

 

 

Додаток 2 "Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок"

 

 

 

 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд. мм. рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

Керівник платника податку

М. П.

________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _______ 20___ року
__________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" __________ 20___ року N __________

"___" _________ 20__ року __________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

____________
1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць у разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України.

5 За бажанням платника.

6 При зміні протягом року об'єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку, розміру орендної плати за землі державної або комунальної власності показники у колонках 10 - 21 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 6 - 11, 14 - 19 та 21 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань. Сума штрафу (р. 11 та/або р. 19) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 12 або р. 20) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
адміністрування податку
на прибуток та інших
податків і зборів
(обов'язкових платежів)

Н. В. ХоцянівськаВідмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу державної податкової служби

 

Додаток 1
до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1

 


N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т

 

Земельний податок

 

Орендна плата

 

 

Додаток N2

 

 

до

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітної


Нової звітної

 

Уточнюючої

 

Відомості про наявні земельні ділянки

Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками;
м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками

Серія та номер державного акта і дата його реєстрації

Дата укладання та термін дії договору оренди, розмір орендної плати, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди

Найменування орендодавця

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка, та її цільове призначення

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки з коефіцієнтом індексації

Площа земельної ділянки

Місцезнаходження земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата подання декларації)

 

Керівник платника податку

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Додаток є невід'ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.

2 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 За потреби кількість рядків 1 - 3 може бути збільшено або зменшено.

4 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу державної податкової служби

 

Додаток 2
до Податкової декларації з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1

 


N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т

 

Земельний податок

 

 

Додаток N2

 

 

до

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітної


Нової звітної

 

Уточнюючої

 

Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок

Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками;
м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Назва документів, що посвідчують право на пільгу

Місцезнаходження земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Дата прийняття та номер документа, на підставі якого надано пільгу, строк, на який надано пільгу

Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка, на яку надана пільга, та її цільове призначення

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Розмір пільги у % до загальної суми податку

Площа (м2 або га)

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Сума пільги

загальна, що перебуває у власності або корис-
туванні

що здана в оренду

на яку надано пільгу

що підлягає оподат-
куванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

У межах населених пунктів

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За межами населених пунктів

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

(дата подання декларації)

 

Керівник платника податку

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Додаток подається разом із звітною, новою звітною, уточнюючою декларацією власниками землі та землекористувачами, які мають пільги щодо сплати земельного податку.

2 Платником земельного податку зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 За потреби кількість рядків 1.1 - 1.3 та 2.1 - 2.3 може бути збільшено або зменшено.

4 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Липень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1