Наказ ДПАУ N 1030 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 6 (04.02.2011), ст. 299

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1030

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 86/18824

Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року N 14)

Відповідно до статті 46 розділу II та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Декларації акцизного податку, що додається.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку, що додається.

3. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

3.3 у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Декларації акцизного податку.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) у місячний строк від дня реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмного забезпечення для проведення державними податковими органами обробки Декларації акцизного податку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 19.03.2001 р. N 111 "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2001 р. за N 295/5486;

від 14.08.2001 р. N 325 "Про зміни до наказу ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2001 р. за N 768/5959;

від 29.05.2003 р. N 252 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2003 р. за N 489/7810;

від 24.11.2003 р. N 557 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.12.2003 р. за N 1116/8437;

від 07.06.2004 р. N 316 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за N 800/9399;

від 25.01.2005 р. N 39 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.02.2005 р. за N 151/10431;

від 19.04.2005 р. N 144 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.05.2005 р. за N 475/10755;

від 14.06.2005 р. N 210 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2005 р. за N 720/11000;

від 08.09.2005 р. N 390 "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.10.2005 р. за N 1156/11436;

від 19.04.2007 р. N 241 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2007 р. за N 460/13727;

від 20.02.2008 р. N 101 "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2008 р. за N 185/14876.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1030

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 86/18824

ПОРЯДОК

заповнення та подання Декларації акцизного податку

I. Загальні положення

1. Декларацію акцизного податку розроблено відповідно до статті 46 розділу II та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Декларація акцизного податку складається та подається платником акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортером алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - платник).

3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

4. Об'єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213 та 214 розділу VI Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VI Кодексу.

II. Складення Декларації акцизного податку

1. Декларація акцизного податку складається платником в порядку, встановленому статтею 48 розділу II Кодексу. Додатки до Декларації акцизного податку є її невід'ємною частиною.

2. Декларація акцизного податку складається із загальної частини, що містить необхідні обов'язкові реквізити платника, та чотирьох розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) після подання Декларації акцизного податку. Порядок заповнення Декларації акцизного податку окремо за кожним розділом наводиться у розділі IV, а додатків - у розділі V цього Порядку.

3. У загальній частині Декларації акцизного податку платник вказує тип поданої декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається декларація, або звітний (податковий) період, що уточнюється (у разі подання уточнюючої декларації).

4. У Декларації акцизного податку вказуються повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника згідно з реєстраційними документами, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та місцезнаходження (місце проживання) платника.

5. Декларація акцизного податку містить найменування органу ДПС, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), та підпис платника - фізичної особи або посадових осіб платника, засвідчені печаткою платника (за наявності).

6. У Декларації акцизного податку зазначається вид платників податку, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу.

7. Декларація акцизного податку підписується:

керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДПС;

фізичною особою - платником або його законним представником.

8. Якщо платник податку вважає, що форма Декларації акцизного податку збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в цій декларації.

9. У разі потреби платник може подати разом з Декларацією акцизного податку доповнення, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною такої декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

III. Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС

1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у Декларації акцизного податку.

2. Декларація акцизного податку за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду до органу ДПС за місцем реєстрації платника.

3. Платник зобов'язаний подавати Декларацію акцизного податку за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді.

4. Платником заповнюються відповідний розділ і додатки до нього Декларації акцизного податку, які відповідають виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції).

5. Декларація акцизного податку подається до органу ДПС особисто платником або уповноваженою на це особою, або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

6. У разі надсилання Декларації акцизного податку поштою платник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу ДПС з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації акцизного податку.

Платник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір органу ДПС другий примірник Декларації акцизного податку разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у Декларації акцизного податку, протягом строків, установлених Кодексом.

9. Під час прийняття Декларації акцизного податку уповноважена посадова особа органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 розділу II Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій декларації платника, до її прийняття перевірці не підлягають.

10. Посадова особа органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник, зобов'язана зареєструвати подану Декларацію акцизного податку датою її фактичного отримання за умови дотримання платником вимог статті 49 розділу II Кодексу.

11. Декларація акцизного податку, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48 та 49 розділу II Кодексу. Відмова посадової особи органу ДПС прийняти Декларацію акцизного податку з будь-яких причин, не визначених статтею 49 розділу II Кодексу, забороняється.

12. У разі подання платником податків до органу ДПС Декларації акцизного податку, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 розділу II Кодексу, такий орган ДПС зобов'язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації акцизного податку із зазначенням причин такої відмови: у разі отримання поштою або засобами електронного зв’язку - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

13. У разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті Декларації акцизного податку платник має право подати нову Декларацію акцизного податку та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення органу ДПС у порядку, встановленому статтею 56 розділу II Кодексу.

14. Декларація акцизного податку, надіслана платником поштою або засобами електронного зв’язку та заповнена з порушенням норм пункту 48.3 статті 48 розділу II Кодексу, вважається неподаною.

15. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації акцизного податку платник зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

16. Якщо останній день строку подання Декларації акцизного податку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

17. У Декларації акцизного податку вказуються всі передбачені формою показники, а у разі незаповнення через його відсутність ставиться прокреслення.

18. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний надати уточнюючий розрахунок суми акцизного податку за формою Декларації акцизного податку і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання уточнюючого розрахунку.

Якщо після подачі Декларації акцизного податку за звітний період платник подає нову Декларацію акцизного податку з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, не застосовуються.

19. У разі коли за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до порядку, визначеного спільним наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 21.12.2010 р. N 974/1597/499 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платником податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за N 1386/18681.

20. Відомості, наведені в Декларації акцизного податку, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

IV. Порядок заповнення Декларації акцизного податку

1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у Декларації акцизного податку, що подається органу ДПС у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.

2. Вступна частина Декларації акцизного податку заповнюється в порядку, визначеному у розділі II "Складення декларації акцизного податку" цього Порядку.

3. Розділ А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива" Декларації акцизного податку заповнюється платниками із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива в такому порядку:

3.1. У першій колонці рядків А1 - А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, оподаткування яких передбачені розділом VI Кодексу.

3.2. У другій колонці рядків А1 - А10 зазначається перелік операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, які є об'єктом оподаткування акцизним податком.

3.3. У третій колонці рядків А1 - А10 зазначаються коди показника додатків до Декларації акцизного податку, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до четвертої колонки цього розділу.

3.4. У четвертій колонці рядків А1 - А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1 та 3 до Декларації акцизного податку, які заносяться відповідно до номерів колонок додатків.

Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій колонці рядків А1 - А10, обчислюються за формою згідно з додатками 1 та 3, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу А.

3.5. У рядку А11 зазначаються суми зменшення податкових зобов'язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1 та 3:

3.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

3.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

3.6. У рядку А12 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу.

3.7. У рядку А13 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4, що додаються до Декларації акцизного податку.

3.8. У рядку А14 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою відповідно до пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, та надається перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового згідно з додатком 7 до Декларації акцизного податку.

3.9. У рядку А15 зазначається усього податкових зобов'язань, що визначається як сума рядків А1 - А10, за вирахуванням рядка А11. У рядках А15.1 - А15.4 у тому числі зазначаються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів та пива, виходячи з розрахунків за формою додатків 1 та 3 за тими операціями, які здійснює платник.

4. Розділ Б "Податкові зобов'язання із тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну" заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну у такому порядку:

4.1. У першій колонці рядків Б1 - Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

4.2. У другій колонці рядків Б1 - Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, при яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку.

4.3. У третій колонці рядків Б1 - Б8 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

4.4. У четвертій колонці рядків Б1 - Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, обчислені за формою додатків 1 та 2, а також додатка 5 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Б1 - Б8 обчислюються за формою згідно з додатками 1, 2, 5, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Б.

4.5. У рядку Б9 зазначаються суми зменшення податкових зобов'язань, розмір яких також обчислюється за формами додатків 1 та 2:

4.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

4.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

4.6. У рядку Б10 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу.

4.7. У рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації акцизного податку.

4.8. У рядку Б12 зазначається усього податкових зобов'язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що визначається як сума рядків Б1 - Б8, за вирахуванням рядка Б9. У тому числі у рядках Б12.1 - Б12.2 проставляються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставкою акцизного податку.

5. Розділ В "Податкові зобов'язання із нафтопродуктів, скрапленого газу" заповнюється платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів та скрапленого газу в такому порядку:

5.1. У першій колонці рядків В1 - В7 зазначаються коди розділу та операцій із нафтопродуктами, скрапленим газом, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

5.2. У другій колонці рядків В1 - В7 зазначається перелік операцій із нафтопродуктами, скрапленим газом, при яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку.

5.3. У третій колонці рядків В1 - В7 зазначаються коди показника додатків до акцизної декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з нафтопродуктів, скрапленого газу, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

5.4. У четвертій колонці рядків В1 - В7 зазначаються суми акцизного податку з нафтопродуктів, скрапленого газу, обчислені за формою додатка 1 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків В1 - В7 обчислюються за формою згідно з додатком 1, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу В.

5.5. У рядку В8 зазначаються суми зменшення податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1:

5.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених нафтопродуктів, скрапленого газу платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

5.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

5.6. У рядку В9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами додатків 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

5.7. У рядку В10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

5.8. У рядку В11 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу та додається перелік виданих податкових векселів за формою додатка 8.

5.9. У рядку В12 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при ввезенні нафтопродуктів за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу, та додається перелік виданих податкових векселів за формою згідно з додатком 8.

5.10. У рядку В13 зазначається усього податкових зобов'язань, нарахованих з нафтопродуктів, скрапленого газу, що визначаються як сума рядків В1 - В7, за вирахуванням рядка В8. У тому числі у рядках В13.1 - В13.3 проставляються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з бензинів моторних та інших нафтопродуктів (легкі, середні та важкі дистиляти), скрапленого газу.

6. Розділ Г "Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів" заповнюється у такому порядку:

6.1. У першій колонці рядків Г1 - Г7 зазначаються коди розділу та операцій з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

6.2. У другій колонці рядків Г1 - Г7 зазначається перелік операцій з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, при яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку.

6.3. У третій колонці рядків Г1 - Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації акцизного податку, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

6.4. У четвертій колонці рядків Г1 - Г7 розділу зазначаються суми акцизного податку з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, обчислені за формою додатка 1 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Г1 - Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 1, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Г.

6.5. У рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, обчислені за формою згідно з додатком 1:

6.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

6.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

6.6. У рядку Г9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

6.7. У рядку Г10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

6.8. У рядку 11 зазначається усього податкових зобов'язань, нарахованих з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів як сума показників рядків Г1 - Г7, за вирахуванням значення рядка Г8.

У тому числі у рядках Г11.1 - Г11.4 проставляються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, з мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, а також причепами та напівпричепами для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків.

V. Додатки до Декларації акцизного податку

1. Додаток 1 "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку" заповнюється в такому порядку:

1.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується код товарів (продукції), на які статтею 215 Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку.

1.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД.

1.3. У графі 4 "Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)" вказується власна назва підакцизних товарів (продукції) залежно від конкретної характеристики, властивої для кожного товару.

1.4. У графі 5 "Фізичні характеристики товарів (продукції) (місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)" вказується характеристика товару (продукції) залежно від його виду, групи або підгрупи (фактична місткість спирту, об'єм циліндра, вміст сірки в дизпаливі та інше), необхідна для обчислення акцизного податку.

1.5. У графі 6 "Одиниця виміру товару (продукції) для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)" вказується одиниця виміру, передбачена Кодексом, яка використовується для обчислення акцизного податку (пачки, кузови, причепи - шт., алкогольні напої - л, бензини - кг, автомобілі - куб. см).

1.6. У графі 7 "Одиниця виміру товару (продукції) для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (автомобілі, причепи - шт., алкогольні напої - л, бензини - кг).

1.7. У графах 8, 9 "Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), оподатковувані та неоподатковувані" проставляються оподатковувані та/чи неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) у відповідних одиницях виміру, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції) для обчислення акцизного податку за специфічними ставками.

1.8. У графі 10 "Специфічна ставка акцизного податку з одиниці виміру (євро, грн.)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

1.9. У графі 11 "Специфічна ставка акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)" проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 10), розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) (наприклад: на 1 кг - для нафтопродуктів, на 1 двигун - для транспортних засобів, на 1 л - для алкогольних напоїв).

1.10. У графі 12 "Сума акцизного податку, несплачена через отримання пільг, грн" проставляється сума акцизного податку в гривнях, яка обчислюється виходячи із неоподатковуваних оборотів (графа 9) та встановленої ставки в перерахунку на одиницю виміру (графа 11) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції).

1.11. У графі 13 "Сума акцизного податку, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" вказується сума акцизного податку, обчислена виходячи із фактичних обсягів реалізації продукції (графа 8) та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру (графа 11) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції).

2. Додаток 2 "Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно" заповнюється в такому порядку:

2.1. У графі 2 "Код товару за УКТ ЗЕД" вказуються коди товарів за УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

2.2. У графі 3 "Опис товару згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару за УКТ ЗЕД.

2.3. У графі 4 "Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)" вказується перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

2.4. У графі 5 "Максимальна роздрібна ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку" вказуються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, за вирахуванням податку на додану вартість.

2.5. У графі 6 "Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ" вказуються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну, в кг, у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено максимальну роздрібну ціну.

2.6. У графі 7 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено МРЦ" вказуються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на яку встановлено максимальну роздрібну ціну.

2.7. У графі 8 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками" проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені виходячи з кількості товару за кожною власною назвою та максимальної роздрібної ціни без ПДВ та з урахуванням акцизного податку.

2.8. У графі 9 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку" вказуються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на які встановлено специфічні ставки податку для обчислення суми акцизного податку.

2.9. У графі 10 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, адвалорні" проставляються розміри адвалорних ставок акцизного податку у відсотках, встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

2.10. У графі 11 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, специфічні" проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

2.11. У графах 12, 13 та 14 "Сума акцизного податку, обчислена за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку" проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно.

2.12. У графі 15 "Мінімальне податкове зобов'язання, встановлене Кодексом" проставляється у гривнях розмір податкового зобов'язання, встановлений пунктом 215.2 статті 215 розділу VI Кодексу.

2.13. У графі 16 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару" проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене виходячи з обсягів товару.

2.14. У графі 17 "Сума акцизного податку з обсягів товару" проставляються у гривнях суми податкового зобов'язання, які визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за двома ставками у графі 14 та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у графі 16 і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу).

3. Додаток 3 "Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку" заповнюється в такому порядку:

3.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" указується код алкогольних напоїв, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

3.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується назва алкогольних напоїв згідно з УКТ ЗЕД.

3.3. У графі 4 "Місткість спирту" вказується місткість спирту в конкретному виді алкогольних напоїв (40 %, 30 % тощо).

3.4. У графі 5 "Ємність пляшки" вказується ємність пляшки алкогольних напоїв у літрах (0,5 л, 0,7 л тощо).

3.5. У графі 6 "Кількість пляшок" вказується кількість пляшок за кожною назвою алкогольних напоїв (100, 500 тощо).

3.6. У графі 7 "Оподатковуваний оборот, усього" вказується оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах (гр. 5 х гр. 6).

3.7. У графі 8 "Оподатковуваний оборот у перерахунку на 100-відсотковий спирт" зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 4 х гр. 7 : 100).

3.8. У графі 9 "Ставки акцизного податку у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту" проставляється ставка акцизного податку в гривнях, встановлена у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.

3.9. У графах 10 - 16 визначається сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті за векселями, термін оплати яких настав у звітному місяці, або у разі попередньої сплати при отриманні спирту етилового грошовими коштами:

у графі 10 вказується сума акцизного збору за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя;

графи 11 - 14 додатка заповнюються на основі таких документів, що складаються платником податку:

акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту, який складається на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства за участю представника органу ДПС;

розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку;

у графі 11 вказується сума акцизного податку, розрахована виходячи з фактичних втрат спирту при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, на яку зменшується сума податкового зобов'язання;

у графі 12 вказується сума акцизного податку, обчислена у зв’язку із зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку;

у графі 13 вказується сума акцизного податку, нарахована з експортних операцій, на яку зменшується сума акцизного податку, зазначена у векселі або попередньо сплачена грошовими коштами, у разі підтвердження експорту належно оформленою митною декларацією;

у графі 14 вказується сума акцизного податку, розрахована на обсяги фактично повернутого невиправного браку, на яку зменшується сума акцизного податку;

у графі 15 вказується сума податку, визначена внаслідок інших нарахувань, які підлягають сплаті в звітному місяці і не підтверджуються попередньою сплатою або виданим податковим векселем;

у графі 16 "Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті до бюджету, грн" вказується сума акцизного податку, що визначається в підсумку (гр. 10 - гр. 11 (+ або -) гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 + гр. 15) та яка вноситься до розділу А Декларації акцизного податку.

4. Додаток 4 "Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком" заповнюється в такому порядку:

4.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" указується код підакцизних товарів (продукції).

4.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується назва підакцизних товарів (продукції).

4.3. У графі 4 "Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, штук), грн" вказується кількість підакцизних товарів (продукції).

4.4. У графі 5 "Місткість спирту ( %) в алкогольних напоях" вказується місткість спирту в конкретному виді алкогольних напоїв.

4.5. У графі 6 "Кількість у перерахунку на 100-відсотковий спирт (л)" вказується кількість алкогольних напоїв у перерахунку на 100-відсотковий спирт.

4.6. У графі 7 "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що звільняються від оподаткування, грн" вказується нарахована сума пільг акцизного податку, обчислена виходячи з неоподатковуваних оборотів підакцизних товарів (продукції), що звільняються від оподаткування.

4.7. У графі 8 "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, які не підлягають оподаткуванню, грн" вказується нарахована сума пільг акцизного податку з операцій з підакцизними товарами (продукцією), що не підлягають оподаткуванню.

4.8. У графах 9 та 10 "Реквізити отримувача товару (продукції) без сплати акцизного податку, найменування (прізвище, ім'я та по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків" вказуються реквізити отримувача підакцизного товару (продукції) зі звільненням від оподаткування акцизним податком.

4.9. У графах 11 та 12 "Підтвердження операцій, що не підлягають оподаткуванню (митна декларація (аркуш 3/8), номер та дата складання, дата перетину митного кордону" зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера.

4.10. У графі 13 "Підпункт, пункт та стаття Кодексу, якими звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню" вказується законодавча підстава, що надає право на пільги.

5. Додаток 5 "Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції" заповнюється в такому порядку:

5.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку.

5.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку.

5.3. У графі 4 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, шт." вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (шт., кг).

5.4. У графі 5 "Сума податкового зобов'язання, нарахована за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн" вказується сума податкового зобов'язання, нарахована та сплачена платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції).

5.5. У графі 6 "Середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів у звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн" зазначається середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) за попередній звітний період.

5.6. У графі 7 "Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, шт." вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних під планові обсяги для маркування тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції).

5.7. У графі 8 "Сума акцизного податку, обчислена з обсягу втрачених марок акцизного податку, що підлягає сплаті, грн" зазначається сума акцизного податку, обчислена виходячи із середньозваженої суми податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за попередній звітний період та обсягів втрачених марок акцизного податку.

6. Додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах" (далі - розрахунок) подається до уточнюючої Декларації акцизного податку, заповнюється в такому порядку:

у верхньому куті першої сторінки обов'язково зазначається розділ Декларації акцизного податку, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація акцизного податку, в спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та вказується місцезнаходження (місце проживання);

розрахунок містить чотири розділи: А, Б, В, Г, що розділені на колонки, до яких заносяться дані про суму податку відповідних рядків розділів А, Б, В, Г Декларації акцизного податку з нарахованими сумами податку окремо.

Наприклад, по розділу А до чотирьох окремих колонок розрахунку заносяться суми податку відповідно до кодів бюджетної класифікації: із спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів та пива, зазначені у колонках А15.1, А15.2, А15.3 і А15.4.

6.1. У рядку 1 розрахунку зазначаються суми податку, зазначені у Декларації акцизного податку, показники якої уточнюються, залежно від виду підакцизної продукції за кодами бюджетної класифікації, з якої обчислено та сплачено акцизний податок.

6.2. У рядку 2 розрахунку зазначаються виправлені суми податку, що зазначені в уточнюючій Декларації акцизного податку у звітному періоді, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1.

6.3. У рядку 3 розрахунку визначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється.

6.4. У рядку 4 розрахунку визначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється.

6.5. У рядках 5 та 6 розрахунку зазначаються нараховані суми штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу та пені у порядку, встановленому згідно з підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу, у разі якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов'язань за рахунок уточнення.

7. Додаток 7 заповнюється платниками, які видають податкові векселі до отримання спирту етилового, що використовуються як сировина для виробництва алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу) або спирту етилового, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу як сировини для виготовлення окремих видів продукції (пункт 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу).

8. Додаток 8 заповнюється платниками, які видають податкові векселі до отримання або ввезення нафтопродуктів,що використовуються як сировина для виробництва етилену (пункти 229.2, 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу).

Начальник Управління адміністрування
акцизного збору Державної податкової
адміністрації УкраїниЮ. В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1030

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової
служби, дата, вхідний номер)

01

ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

 

013

 

Уточнююча

02

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

 

(місяць, рік)

03

Звітний (податковий) період, що
уточнюється

 

 

 

 

 

 

 

(місяць, рік)

04

Платник податку

 

 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

041

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

Код згідно з ЄДРПОУ

042

фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта*

05

Вид
платника акцизного податку

відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс)

212.1.1

212.1.2

212.1.4

212.1.5

212.1.6

212.1.7

212.1.8

 

 

 

 

 

 

 

06

Місцезнаходження платника податку
(місце проживання)
________________________________________
________________________________________

Поштовий
індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Декларація акцизного податку подається до органу державної податкової служби в

 

(район, місто)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

(грн)

Код операції

Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива

Код показника додатка

Сума акцизного податку

А1

Операції з реалізації вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, в тому числі:

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А1.1

по виданих податкових векселях, що підлягають погашенню у звітному (податковому) періоді (стаття 225 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів)

Д.3 (к.10)

 

А2

Операції з реалізації виробленого в Україні пива

Д.1 (к.13)

 

А3

Операції з ввезення алкогольних напоїв на митну територію України

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А4

Інші операції з реалізації (передачі) спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі:

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А4.1

з метою власного споживання

х

 

А4.2

для промислової переробки

х

 

А4.3

реалізації (передачі) своїм працівникам

х

 

А5

Операції з реалізації спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі:

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А5.1

конфіскованих

х

 

А5.2

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

А5.3

що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави

х

 

А6

Обсяги втрачених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А7

Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів алкогольних напоїв та пива, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А8

Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення умов їх цільового використання

Д.1 (к.13)

 

А9

Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5 та 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А10

Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А11

Коригування податкового зобов'язання,
в тому числі:

 

 

А11.1

на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А11.2

інші випадки

Д.1 (к.13)
Д.3 (к.16)

 

А12

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

 

Д.1 (к.12)
Д.4 (к.8)

 

А13

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.12)
Д.4 (к.7)

 

А14

Сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою (пункт 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу)
(додати перелік податкових векселів)

Д.7 (к.11)

 

А15

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків А1 - А10, за вирахуванням рядка А11), в тому числі з:

х

 

А15.1

спирту етилового

х

 

А15.2

лікеро-горілчаної продукції

х

 

А15.3

виноробної продукції, інших спиртових дистилятів

х

 

А15.4

пива

х

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

(грн)

Код операції

Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Б1

Операції з реалізації вироблених в Україні тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б2

Операції з ввезених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну на митну територію України

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б3

Інші операції з реалізації (передачі) тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, в тому числі:

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б3.1

з метою власного споживання

х

 

Б3.2

для промислової переробки

х

 

Б3.3

реалізації (передачі) своїм працівникам

х

 

Б4

Операції з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, в тому числі:

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б4.1

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

Б4.2

що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави

х

 

Б5

Обсяги та вартість втрачених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б6

Обсяги та вартість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б7

Обсяги тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що отримані або ввезені без сплати податку як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б8

Обсяги та вартість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були втрачені платником податку

Д.5 (к.8)

 

Б9

Коригування податкового зобов'язання,
в тому числі:

 

 

Б9.1

на суму акцизного податку з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б9.2

інші випадки

Д.1 (к.13)
Д.2 (к.17)

 

Б10

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.2 (к.17)
Д.4 (к. 8)

 

Б11

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.2 (к.17)
Д.4 (к. 7)

 

Б12

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків Б1 - Б8, за вирахуванням рядка Б9),
в тому числі:

х

 

Б12.1

за специфічними ставками

х

 

Б12.2

за адвалорними ставками

х

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

(грн)

Код операції

Розділ В. Податкові зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленого газу

Код показника додатка

Сума акцизного податку

В1

Операції з реалізації вироблених в Україні нафтопродуктів, скрапленого газу

Д.1 (к.13)

 

В2

Операції з реалізації (передачі) нафтопродуктів, скрапленого газу, в тому числі:

Д.1 (к.13)

 

В2.1

з метою власного споживання

х

 

В2.2

для промислової переробки

х

 

В2.3

для здійснення внесків до статутного капіталу

х

 

В2.4

реалізації (передачі) своїм працівникам

х

 

В3

Операції з реалізації нафтопродуктів, скрапленого газу, в тому числі:

Д.1 (к.13)

 

В3.1

конфіскованих

х

 

В3.2

визнаних безхазяйними

х

 

В3.3

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

В3.4

що за правом успадкування чи інших підстав переходять у власність держави

х

 

В4

Обсяги втрачених нафтопродуктів, скрапленого газу, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к.13)

 

В5

Обсяги нафтопродуктів, скрапленого газу, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к.13)

 

В6

Обсяги нафтопродуктів, на які встановлено ставку податку 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів, у разі порушення умов їх цільового використання як сировини для виробництва етилену

Д.1 (к. 13)

 

В7

Обсяги нафтопродуктів, скрапленого газу, що ввезені без сплати податку як сировина для виробництва етилену або реалізовані на спеціалізованих аукціонах для потреб населення, у разі нецільового їх використання (підпункти 213.3.6, 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.13)

 

В8

Коригування податкового зобов'язання,
в тому числі:

Д.1 (к.13)

 

В8.1

на суму акцизного податку з повернених нафтопродуктів, скрапленого газу платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

х

 

В8.2

інші випадки

х

 

В9

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.4 (к. 8)

 

В10

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.4 (к. 7)

 

В11

Сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів)

Д.8 (к.9)

 

В12

Сума пільг за податковими векселями, виданими при ввезенні нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів)

Д.8 (к.9)

 

В13

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків В1 - В7, за вирахуванням рядка В8), в тому числі

х

 

В13.1

бензинів моторних

х

 

В13.2

інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів)

х

 

В13.3

скрапленого газу

х

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

(грн)

Код операції

Розділ Г. Податкові зобов'язання
з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Г1

Операції з реалізації вироблених в Україні автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів

Д.1 (к.13)

 

Г2

Операції з реалізації (передачі) автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, в тому числі:

Д.1 (к.13)

 

Г2.1

з метою власного споживання

х

 

Г2.2

для промислової переробки

х

 

Г2.3

для здійснення внесків до статутного капіталу

х

 

Г2.4

реалізації (передачі) своїм працівникам

х

 

Г3

Операції з реалізації автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, в тому числі:

Д.1 (к.13)

 

Г3.1

конфіскованих

х

 

Г3.2

визнаних безхазяйними

х

 

Г3.3

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

х

 

Г3.4

що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави

х

 

Г4

Обсяги отриманих або ввезених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, у разі невиконання умов щодо їх цільового використання для виробництва підакцизних товарів

Д.1 (к.13)

 

Г5

Обсяги автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к.13)

 

Г6

Обсяги втрачених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів

Д.1 (к.13)

 

Г7

Обсяги автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів до закінчення строку, визначеного законодавством, що були ввезені із звільненням від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі їх нецільового використання

Д.1 (к.13)

 

Г8

Коригування податкового зобов'язання,
в тому числі:

 

 

Г8.1

на суму акцизного податку з повернених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.13)

 

Г8.2

інші випадки

Д.1 (к.13)

 

Г9

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.4 (к.8)

 

Г10

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.12)
Д.4 (к.7)

 

Г11

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків Г1 - Г7, за вирахуванням рядка Г8),
в тому числі:

х

 

Г11.1

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

х

 

Г11.2

кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД

х

 

Г11.3

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них

х

 

Г11.4

причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Разом з Декларацією акцизного податку подаються:

Ознака подачі

Кількість примірників

Кількість сторінок

Назва додатка

 

х

х

Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива

 

х

х

Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

 

х

х

Розділ В. Податкові зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленого газу

 

х

х

Розділ Г. Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів

 

 

 

Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

 

 

 

Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

 

 

 

Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку

 

 

 

Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком

 

 

 

Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції

 

 

 

Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

 

 

 

Додаток 7. Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового

 

 

 

Додаток 8. Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів

Дата подання декларації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Доповнення до Декларації акцизного податку
(заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)

на

______ арк.

Ця частина заповнюється службовими особами органу державної податкової служби

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року

_________________________________________________________

Службова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)

За результатами камеральної перевірки Декларації акцизного податку

 

Порушень (помилок) не виявлено

 

 

Складено акт від "___" ____________ 20__ року

(потрібне позначити)

"___" ____________ 20__ року

Службова особа органу
державної податкової служби

___________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління адміністрування
акцизного збору Державної податкової
адміністрації УкраїниЮ. В. Марченко

Додаток 1
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

 

Розрахунок суми акцизного податку
з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Офіційний курс гривні до євро на перший день ____ кварталу - _____ грн.

N з/п

Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)

Фізичні характеристики товарів (продукції)
(місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)

Одиниця виміру товару (продукції)

Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції)

Специфічні ставки акцизного податку

Сума акцизного податку

для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)

для визначення оподатко-
вуваного обороту (шт., л, кг)

оподатко-
вувані

неоподатко-
вувані

з одиниці виміру згідно із законом
(євро, грн)

у перерахунку на одиницю виміру товару
(продукції) (євро, грн)

несплачена через отримання пільг
(грн)

яка підлягає сплаті до бюджету
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 2
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку
з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

(грн. (округлення до двох знаків після коми))

N з/п

Код товару за УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Власна назва товару з додат-
ковою інфор-
мацією щодо характе-
ристик (у разі наяв-
ності)

Макси-
мальна роздрібна ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з ураху-
ванням акцизного податку

Вміст продукції в одиниці товару, на яку встанов-
лено МРЦ

Кількість реалізо-
ваного (переда-
ного), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встанов-
лено МРЦ

Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалор-
ними ставками
(гр. 5 х гр. 7)

Кількість реалізо-
ваного (переда-
ного), ввезеного товару для обчис-
лення за специ-
фічними ставками податку
(гр. 6 х гр. 7)

Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом

Сума акцизного податку, обчислена

Міні-
мальне податкове зобов'я-
зання, встанов-
лене Кодексом

Міні-
мальне податкове зобов'я-
зання з обсягів товару
(гр. 15 х гр. 9 : 1000)

Сума акцизного податку з обсягів товару
(гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)

 

адва-
лорні

специ-
фічні

за адвалор-
ними ставками
(гр. 8 х гр. 10

за специ-
фічними ставками
(гр. 9 х гр. 11 : 1000)

загальна сума акциз-
ного податку
(гр. 12 + гр. 13)

грн

шт. (кг)

шт. (кг)

грн

шт. (кг)

%

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Усього:

 

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 3
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку
з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку

N з/п

Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Місткість спирту (%)

Ємність пляшки (л)

Кількість пляшок

Оподатковуваний оборот (л)

Ставки акцизного податку
(у гривнях за 1 л 100-відсот-
кового спирту)

Сума податкового зобов'язання, грн

усього

у перера-
хунку на 100-відсот-
ковий спирт

за векселями, строк сплати за якими настав, або сума, сплачена грошовими коштами

підлягає збільшенню (+) або зменшенню (-)

інші нараху-
вання

підлягає сплаті до бюджету

на втрати в межах норм
(-)

за рахунок зміни ставок податку
(+), (-)

за рахунок експорту
(-)

фактично повернутий невиправний брак
(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 4
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком

за __________ місяць 20__ року

N з/п

Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.), грн

Місткість спирту (%) в алкогольних напоях

Кількість у перера-
хунку на 100-відсот-
ковий спирт,
(л)

Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що

Реквізити отримувача товару (продукції) без сплати акцизного податку

Підтвердження операцій, які не підлягають оподаткуванню
(митна декларація (аркуш 3/8))

Підпункт, пункт та стаття Кодексу, якими звільняються від оподатку-
вання або не підлягають оподатку-
ванню

звільняються від оподатку-
вання
(грн)

не підлягають оподатку-
ванню
(грн)

наймену-
вання
(прізвище, ім'я, по батькові)

код за ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта)*

номер та дата складання

дата перетину митного кордону

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 5
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку
з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції

N з/п

Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку,
шт., кг

Сума податкового зобов'язання, нарахована за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку,
грн

Середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн.
(гр. 5 : гр. 4)

Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів,
шт.

Сума акцизного податку, обчислена з обсягу втрачених марок акцизного податку, що підлягає сплаті, грн
(гр. 6 х гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 6
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Розрахунок суми акцизного податку,
що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

(до Декларації акцизного податку за _______ 20__ року)

01

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

 

(місяць, рік)

02

Платник акцизного податку

_________________________________
(повне найменування (прізвище, ім'я по батькові) платника)

 

код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер
облікової картки
платника податку або серія
та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Місцезнаходження
(місце проживання) платника
_________________________________________
_________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

 

(грн)

N з/п

Показники Декларації акцизного податку

Розділ А

Розділ Б

Розділ В

Розділ Г

А15.1

А15.2

А15.3

А15.4

Б12.1

Б12.2

В13.1

В13.2

В13.3

Г11.1

Г11.2

Г11.3

Г11.4

1

Показники за _________ 20__ року, у якому виявлено помилку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Виправлені показники за __________ 20__ року, (уточнена Декларація акцизного податку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Сума акцизного податку, яка збільшує (+) податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Сума акцизного податку, яка зменшує (-) податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Штраф 3 % (рядок 3 х 3 : 100)
(підпункт "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Пеня (підпункт 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зміст помилки

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

"__" ____________ 20__ року

 

Дата подання

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 7
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Перелік податкових векселів,
виданих платником податку при отриманні спирту етилового

N з/п

Дата реєстрації податкового векселя

Обліковий номер податкового векселя

Повне найменування та місцезна-
ходження банку-аваліста

Кількість отриманого спирту, на яку видано податковий вексель,
тис. дал

Дата складання податкового векселя

Сума акцизного податку за податковим векселем,
грн

Остаточна сума акцизного податку, що підлягає сплаті з урахуванням акта коригування,
грн

Граничний термін погашення податкового векселя

Сплата акцизного податку в рахунок погашення податкового векселя,
грн

Погашення податкового векселя обсягами виробленої продукції,
грн

Обсяги спирту етилового, використані не за цільовим призна-
ченням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 8
до Декларації акцизного податку

Розділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розділ Декларації акцизного податку (А, Б, В, Г), код операції, звітний період)

Перелік податкових векселів,
виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів

N з/п

Дата реєстрації податкового векселя

Обліковий номер податкового векселя

Повне найменування та місцезна-
ходження банку-аваліста

Кількість отриманих нафтопродуктів, на яку видано податковий вексель,
кг

Дата складання податкового векселя

Сума акцизного податку за податковим векселем,
грн

Граничний термін погашення податкового векселя

Погашення податкового векселя обсягами виробленої продукції,
грн

Обсяги нафтопродуктів, використані не за цільовим призначенням, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)

___________________________________
(підпис)        (ініціали та прізвище)

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6