Наказ ДПАУ N 33 від 19.01.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 9 (14.02.2011), ст. 433

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2011 р.

м. Київ

N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2011 р. за N 132/18870

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 11 лютого 2016 року N 50)

Відповідно до пунктів 229.2 та 229.3 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", з метою здійснення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України в якості сировини без сплати акцизного податку для виробництва етилену

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену (далі - Порядок) (додається).

2. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

2.1 створити податкові пости на підприємствах суб'єктів господарювання, що отримують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввозять без сплати акцизного податку для виробництва етилену за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Термін: місяць;

2.2 у разі необхідності здійснити перерозподіл штатної чисельності державних податкових інспекцій з урахуванням кількості підприємств - виробників етилену, що перебувають на обліку в регіоні, у межах штатної чисельності регіональних органів державної податкової служби.

Термін: два тижні;

2.3 сформувати склад та організувати роботу податкових постів на підприємствах, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку у якості сировини для виробництва етилену, за рахунок штатної чисельності підрозділів державних податкових інспекцій за місцем розташування таких підприємств, забезпечити належні умови роботи та передбачити резерв на випадок тимчасової відсутності таких працівників.

Термін: місяць;

2.4 провести наради з керівниками та відповідальними особами підприємств - виробників етилену щодо узгодження організаційних заходів для забезпечення ефективної роботи податкових постів.

Термін: два тижні;

2.5 забезпечити податкові пости бланками форм та іншими документами, передбаченими Порядком.

Термін: місяць;

2.6 провести спільну нараду з представниками територіальних органів Державної митної служби України щодо координації дій та взаємообміну інформацією при здійсненні контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів, що отримуються виробниками етилену за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку.

Термін: два тижні;

2.7 забезпечити виготовлення номерних штампів "В'їзд дозволено".

Термін: місяць.

3. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту фінансового забезпечення (Видиборець А. П.) профінансувати виготовлення номерних штампів "В'їзд дозволено".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова державної
податкової служби України
В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. О. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
19.01.2011 р. N 33

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2011 р. за N 132/18870

ПОРЯДОК

роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів (коди 2710 11 11 00 та 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - нафтопродукти), що отримуються виробниками етилену за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства (далі - орган ДПС), що використовує нафтопродукти у виробництві етилену.

3. Орган ДПС за місцезнаходженням підприємства - виробника етилену призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДПС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів у якості сировини для виробництва етилену.

4. Склад представників органу ДПС на податкових постах підприємств - виробників етилену затверджується відповідним наказом органу ДПС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДПС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства - виробника етилену) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДПС на податковий пост надсилається керівнику підприємства - виробника етилену, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДПС на податкових постах.

5. Відповідні органи ДПС контролюють роботу податкових постів на підприємствах - виробниках етилену та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства - виробника етилену щодо цільового використання нафтопродуктів.

6. Прийом нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену від виробника або ввезених на митну територію України підприємством - виробником етилену здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

2. Завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах

1. Основним завданням представників органів ДПС на податкових постах підприємств - виробників етилену є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для виробництва етилену.

2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДПС на податкових постах підприємств - виробників етилену:

2.1 здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять для виробництва етилену;

зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять для виробництва етилену;

обсягами надходження нафтопродуктів для виробництва етилену;

відповідністю обсягів витрачених на виробництво нафтопродуктів обсягам виготовленого етилену на основі первинних документів;

2.2 беруть участь у проведенні інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленого етилену;

2.3 погоджують довідку векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену;

2.4 надають керівнику підприємства - виробника етилену пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів;

2.5 ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання легких та важких дистилятів (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

3. При отриманні нафтопродуктів підприємством - виробником етилену представник органу ДПС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДПС.

Представник органу ДПС на податковому посту підприємства - виробника етилену протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання легких та важких дистилятів для виробництва етилену (додаток 2) до органу ДПС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка в Контрольному журналі.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору


Ю. В. Марченко

Додаток 1
до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання легких та важких дистилятів

_________________________________________________
(найменування підприємства - виробника етилену)

N
з/п

Дата отримання (ввезення) підприєм-
ством легких та важких дистилятів

Номер, дата товарно-транспортної накладної

Номер, дата вантажної митної декларації*

Повні реквізити відвантажувача легких та важких дистилятів (виробника/імпортера)

Код легких або важких дистилятів згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги фактично отриманих підприємством легких та важких дистилятів, кг

Підпис представника органу ДПС

Обсяги нафто- продуктів, фактично відпущені на виробництво етилену

Номер, дата довідки про отримання легких та важких дистилятів

Залишок легких та важких дистилятів згідно з інвентаризацією

номер

дата

номер

дата

повне найме-
нування

код за ЄДРПОУ

місцезна-
ходження

дата

кг

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у разі ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів без сплати акцизного податку

Додаток 2
до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

___________________________
(орган державної податкової служби
за місцезнаходженням підприємства,
яке відвантажило легкі та важкі дистиляти)

 

ДОВІДКА
про отримання легких та важких дистилятів
для виробництва етилену

__________________________________________________
(найменування підприємства, яке одержало легкі та важкі дистиляти)

____________ 20__ року

N _____

1. Ким отримано _______________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало легкі та важкі дистиляти)

2. Ким відвантажено ____________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ підприємства (виробника/імпортера), яке відвантажило легкі та важкі дистиляти)

3. Види продукції за кодами згідно з УКТ ЗЕД із зазначенням кількості, кг
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Дата отримання легких та важких дистилятів
______________________________________________________________________________________

5. Дата та номер товарно-транспортної накладної
______________________________________________________________________________________

Представник органу ДПС на податковому посту

 

 

___________________________
(посада та найменування органу ДПС)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3