Наказ ДПАУ N 56 від 31.01.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)


Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 14 (04.03.2011), ст. 597

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2011 р.

м. Київ

N 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2011 р. за N 192/18930

Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 27 січня 2014 року N 85)

Відповідно до пункту 157.14 статті 157 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що додаються.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у триденний строк від дня реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) доопрацювати програмне забезпечення по прийманню та обробці податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 р. N 233 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядок її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.08.97 р. за N 290/2094;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 р. N 27 "Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.01.98 р. за N 52/2492;

пункт 1 наказу Державної податкової адміністрації України від 29.04.2002 р. N 203 "Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2002 р. за N 443/6731;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.04.2003 р. N 153 "Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2003 р. за N 309/7630;

пункт 3 наказу Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 594 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 р. за N 1228/8549;

наказ Державної податкової адміністрації України від 09.02.2004 р. N 81 "Про затвердження змін до Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2004 р. за N 173/8772;

пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 17.01.2005 р. N 20 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів щодо обліку та оподаткування неприбуткових установ (організацій)", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.02.2005 р. за N 147/10427;

пункт 4 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 р. N 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.04.2006 р. за N 431/12305;

пункт 1 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 р. за N 267/8866.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної податкової
адміністрації України,
Голова Державної
податкової служби України


В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Перший заступник
Міністра фінансів України


А. Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
31.01.2011 р. N 56

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2011 р. за N 192/18930

ПОРЯДОК

складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень пункту 157.14 статті 157 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.2. Цей Порядок застосовується установами та організаціями, які визначено підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, та включено органами державної податкової служби до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого передбачено пунктом 157.12 статті 157 розділу III Кодексу, з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

1.3. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Податковий звіт) складається за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 р. N 56, та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами (далі - неприбуткові організації) за кожний звітний (податковий) період.

1.4. Податковий звіт складається у порядку, встановленому статтею 48 розділу II Кодексу.

1.5. Податковий звіт заповнюється у гривнях.

1.6. Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. Дані, наведені у Податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до органу державної податкової служби) та засвідчується печаткою. Оригінал Податкового звіту подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація.

1.7. Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

1.8. Податковий звіт заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється. У Податковому звіті не повинно бути підчисток, помарок та виправлень.

II. Порядок заповнення Податкового звіту

2.1. У загальній частині Податкового звіту відображаються тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається Податковий звіт; повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами; код згідно з ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); місцезнаходження; номер телефону, електронна адреса та факс (за бажанням); номер рішення органу державної податкової служби про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій; ознака неприбутковості; найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податковий звіт.

2.2. Звіт складається з двох частин.

2.3. У I частині Податкового звіту у рядках 1-7 відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

2.4. У разі отримання неприбутковою організацією майна, що надійшло безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2 та 7.1.3), у зазначених рядках відображається вартість такого майна відповідно до супроводжувальних документів.

2.5. Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) відображаються у рядку 8, видатки інших неприбуткових організацій - у рядку 9. Суми витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, відображаються у рядку 9.1, витрати, що здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань, - у рядку 9.2, за відповідними напрямами використання - у рядках 9.2.1 - 9.2.9).

2.6. У II частині Податкового звіту наводиться розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу (абзац другий пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу), що провадиться у звітному періоді (рядки 10 - 15).

2.7. Якщо неприбуткові організації отримують дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з абзацом другим пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу, то такі доходи відображаються у рядку 10, а сума витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, - у рядку 11 Податкового звіту за той самий звітний податковий період, що і вказані доходи. Сума нарахованого податку до сплати відображається неприбутковою організацією у рядку 15 та сплачуються за той звітний податковий період, в якому був одержаний цей прибуток.

2.8. У рядках 16 - 24 відображається розрахунок податку на прибуток від перевищення, що здійснюється тільки за I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком.

2.9. Згідно з абзацом першим пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу розрахунок перевищення проводять неприбуткові організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу. Для розрахунку перевищення такі неприбуткові організації в рядку 16 вказують суму доходів, що звільняються від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка переноситься з рядка 4 звіту за попередній рік.

2.10. У рядку 17 вказується сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця між даними рядків 12 та 13 Податкового звіту за попередній звітний (податковий) рік.

2.11. У рядку 19 вказується сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком, що визначається як сума даних рядка 9 Податкового звіту за попередній рік та даних рядка 9 звіту за I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком.

2.12. Зазначена у рядку 24 сума податку на прибуток розраховується тільки за результатами I кварталу року, що настає за звітним (податковим) роком, та підлягає сплаті до бюджету в строки, встановлені Кодексом.

2.13. Рядки 25, 26 (29) або 28 заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу III Кодексу. Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2.14. У рядку 27 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129 статті 129 розділу II Кодексу.

2.15. Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту подається у разі виправлення помилок у складі Податкового звіту звітного/звітного нового, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

III. Строки подання звіту та сплати податку

Подання звіту та сплата податку здійснюються у строки, встановлені Кодексом.

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)


Н.В.Хоцянівська

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України 31.01.2011 р. N 56

1

ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ

про використання коштів неприбуткових установ та організацій

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

2

 

Звітний рік

 

2

0


 

 

І квартал

 

 

Півріччя

 

 

Три квартали

 

 

Рік


ІІ квартал1

 

 

ІІ-ІІІ квартали1

 

 

ІІ-ІV квартали1

3

Повне найменування неприбуткової установи (організації):

 

 

Юридична особа

 

Відокремлений підрозділ

4

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної
діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

.

 

5

Місцезнаходження неприбуткової організації (установи):

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон2

 

Факс2

 

E-mail2

 

6

Рішення органу державної податкової служби про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій: дата _____________________  N _________

7

Ознака неприбуткової установи (організації)

 

 

 

 

 

8

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податковий звіт

_  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(грн.)

Показники

Код

рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року

1

2

3

І частина

Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “а”
пункту 157.1 статті 157 розділу
III Податкового кодексу України (далі Кодекс) (ознака неприбутковості з 0001 до 0004)       (сума рядків 1.1 1.3)

1

 

фактично одержане  фінансування за загальним фондом

1.1

 

залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

 

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

(сума рядків  1.3.1 –  1.3.7)

1.3

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 1.3.1.1, 1.3.1.2)

1.3.1

 

сума коштів

1.3.1.1

 

вартість майна

1.3.1.2

 

пасивні доходи

1.3.2

 

кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.3.3

 

доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

1.3.4

 

доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю

1.3.5

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

1.3.6

 

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)

1.3.7

 

Доходи неприбуткових установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до  підпункту   “б” пункту  157.1 статті  157 розділу III Кодексу  (ознака неприбутковості з 0005 0008 та 0014)

(сума рядків 2.1 2.5)

2

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (сума рядків 2.1.1, 2.1.2)

2.1

 

сума коштів

2.1.1

 

вартість майна

2.1.2

 

пасивні доходи

2.2

 

надходження від ведення основної діяльності з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 розділу III Кодексу, у тому числі

2.3

 

сума коштів

2.3.1

 

вартість майна

2.3.2

 

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

2.3.3

 

вартість активів (коштів або майна),  переданих неприбутковій організації  після ліквідації іншої (інших) або зарахованих до бюджету

2.3.4

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

2.4

 

доходи, отримані як третейський збір

2.5

 

Доходи пенсійних фондів, кредитних спілок, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту “в” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0009 та 0010)                                                                                     (сума рядків 3.1 , 3.2)

3

 

Доходи пенсійних фондів                                         (сума рядків 3.1.1 3.1.5)

3.1

 

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або  внесків на інші потреби, передбачені законом

3.1.1

 

доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до цих питань

3.1.2

 

пасивні  доходи, отримані  з  джерел, визначених законом про пенсійні фонди

3.1.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.1.4

 

доходи, отримані як третейський збір

3.1.5

 

Доходи кредитних спілок                                          (сума рядків 3.2.1 3.2.5)

3.2

 

сума коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом

3.2.1

 

доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) кредитних спілок

3.2.2

 

пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про кредитні спілки

3.2.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.2.4

 

доходи, отримані як третейський збір

3.2.5

 

Доходи неприбуткових організацій, включених до  Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “г” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0011)

(сума рядків 4.1 – 4.5)

4

 

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

4.1

 

доходи, отримані у вигляді коштів або майна від провадження їх основної діяльності, у тому числі:

4.2

 

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

4.2.1

 

пасивні доходи

4.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

4.4

 

доходи, отримані як третейський збір

4.5

 

Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “ґ”  пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0012)

(сума рядків з 5.1 5.4)

5

 

разові або періодичні внески засновників та членів

5.1

 

пасивні доходи

5.2

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

5.3

 

доходи, отримані як третейський збір

5.4

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно  підпункту “д” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0013)                            (сума рядків 6.1 6.4)

6

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

(сума рядків 6.1.1 та 6.1.2)

6.1

 

сума коштів

6.1.1

 

вартість майна

6.1.2

 

інші доходи від надання культових послуг

6.2

 

пасивні доходи

6.3

 

доходи, отримані як третейський збір

6.4

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до  Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту “е” пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0015)

(сума рядків 7.1 - 7.3)

7

 

доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності                                      (сума рядків  7.1.1 – 7.1.3)

7.1

 

сума внесків

7.1.1

 

сума коштів

7.1.2

 

вартість майна

7.1.3

 

пасивні доходи

7.2

 

доходи, отримані як третейський збір

7.3

 

Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)

(сума рядків 8.1, 8.2)

8

 

сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.1

 

сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

8.2

 

Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій)   (сума рядків 9.1, 9.2)

9

 

сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису

9.1

 

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для виконання діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації                      (сума рядків  9.2.1 – 9.2.9 )

9.2

 

для провадження благодійної діяльності

9.2.1

 

для провадження екологічної діяльності

9.2.2

 

для  провадження оздоровчої діяльності

9.2.3

 

для  провадження аматорської спортивної діяльності

9.2.4

 

для  провадження культурної діяльності

9.2.5

 

для провадження просвітньої діяльності

9.2.6

 

для провадження освітньої діяльності

9.2.7

 

для провадження наукової діяльності

9.2.8

 

для інших потреб, передбачених статутними документами

9.2.9

 

ІІ частина

 

 

Дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10

 

Сума витрат,  пов‘язаних  з отриманням  доходів  з інших джерел

11

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню                                              (р.10 – р.11)

12

 

 

Податкове зобов‘язання за звітний податковий період              (р.12 х С / 100), де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13

 

Податок на прибуток  за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень

14

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р.13 – р.14 )

15

 

Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

16

 

Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік                                                (р.12 – р.13)

17

 

Загальна сума доходів за попередній звітний (податковий) рік    (р. 16 + р. 17)

18

 

Сума витрат за попередній звітний податковий рік та за I квартал поточного року

19

 

Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу року, що настає за звітним роком                                                                                                    (р. 18 – р. 19)

20

 

Норматив отримання доходів згідно з  пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу                                                                                           (р. 18 х 25 / 100)

21

 

Сума перевищення                                                                           (р. 20 – р. 21)

22

 

Податок на прибуток, нарахований із суми перевищення (позитивне значення р. 22 х С /100, де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом)

23

 

Сума нарахованого податку на прибуток до сплати за І квартал
(р. 15 + р. 23)

24

 

Самостійне виправлення помилок3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р. 15 + р. 23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – (р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється)) (або р. 01 додатка, або сума рядків 01 додатків)

25

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (р.25 х 5%) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/ звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати р. 02 додатка або сумі рядків 02 додатків)

26

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати р. 03 додатка або сумі рядків 03 додатків)

27

 

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється(ються) ((р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється – (р. 15 + р.23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або р. 04 додатка, або сума рядків 04 додатків)

28

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Податкового звіту

(р. 25 х 3%)

29

 

Додаток(ки)4

_____ арк.

Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається  відповідно до пункту 46.4
статті 46 розділу ІІ Кодексу)

 

_____арк.

1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2 Заповнюється за бажанням.

3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу ІІ Кодексу.

4 Подається(ються) у разі виправлення помилок у складі звітного/звітного нового Податкового звіту, в якому(их) наводиться інформація про виправлену(і) помилку(и). За кожний звітний період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.

Наведена інформація є достовірною.

,,_______’’_________________________20____року

(дата заповнення Податкового звіту   (дд.мм.рррр))

Керівник неприбуткової установи (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

Реєстраційний номер облікової

картки або серія та № паспорта5

(підпис)

М. П.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Реєстраційний номер облікової

картки або серія та № паспорта5

(підпис)

(ініціали, прізвище)

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкового звіту заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

,, ……..’’_  ……………20__ року

_______________________________________________________________

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкового звіту (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

 

 

складено акт від  ,,…… ’’………………..20_ року №….....

,,…….’’_…………………...........  20_____ року.

 

(підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)

особи органу державної податкової служби

Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту

Код  платника згідно з ЄДРПОУ

 

Звітний (податковий) період 20__року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал

 

 

Півріччя

 

 

Три квартали

 

 

Рік

 

 

 

 

 

ІІ квартал1

 

 

ІІ-ІІІ квартали1

 

 

ІІ-ІV квартали1

Звітний (податковий) період, за який виявлено помилку(и) 20__ року

 

I квартал

 

 

Півріччя

 

 

Три квартали

 

 

Рік

Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и) 2

Таблиця 1.  Врахування   помилки(ок) у  звітному (податковому)

періоді, наступному за періодом, у якому виявлено  помилку(и)

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу

10

 

Сума витрат, пов‘язаних з отриманням доходів з інших джерел

11

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню                                              (р.10 – р.11)

12

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період                 (р.12 х С / 100), де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом

13

 

Податок на прибуток  за попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень

14

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р.13 – р.14 )

15

 

Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

16

 

Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік                                                  (р.12 – р.13)

17

 

Загальна сума доходів за попередній звітний (податковий) рік      (р.16 + р.17)

18

 

Сума витрат за попередній звітний податковий рік та за I квартал поточного року

19

 

Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, наступного за звітним

(р. 18 – р. 19)

20

 

Норматив отримання доходів згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ Кодексу (р.18 х 25 / 100)

21

 

Сума перевищення                                                                              (р. 20 – р. 21)

22

 

Податок на прибуток, нарахований із суми перевищення (позитивне значення

(р. 22 х С / 100),

де С - ставка податку на прибуток, встановлена Кодексом)

23

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами І кварталу

(р. 15 + р. 23)

24

 

Таблиця 2. Результати виправлення самостійно виправлених помилок

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, який уточнюється ((р. 15 + р. 23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки – (р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється)

 

 

01

 

Сума штрафу                                                                                          (р. 01 х 5%)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу

 

03

 

 

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду ((р.15 + р.23) Податкового звіту, який уточнюється – (р.15 + р.23) Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки)

 

04

 

1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Цей додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту.

Наведена інформація є достовірною.

Дата заповнення Податкового звіту ,,____” ____________20 ____ року

 

Керівник неприбуткової організації (установи)

 

_____________________________

(підпис)

 

М. П.

 

_____________________________

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

_____________________________

(підпис)

 

______________________________

(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)


Н.В.Хоцянівська

Коментарі 

 
0 #3 Женя 17.02.2012 16:32
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка , чи потрібно подавати звіт про використання коштів неприбуткових організацій , якщо Громадська організація була створена в липні 2011 року , але ніяких операцій не проводила і ніяких внесків не отримувала ??? Дякую !
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #2 Профи Винс 15.07.2011 15:27
http://www.profiwins.com.ua/ru/forms-and-blanks/gni/122.html
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+3 #1 Константин 15.07.2011 15:20
мені потрібно цей звіт для роботи
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4