Лист ДПАУ N 11892/7/23-4017/345 від 27.04.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.04.2011 р. N 11892/7/23-4017/345

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


Про затвердження Методичних рекомендацій

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що з метою забезпечення єдиного підходу при організації та проведенні перевірок платників податків в умовах дії Податкового кодексу України наказом ДПА України від 14.04.2011 р. N 213 затверджено Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації N 213). Ці Методичні рекомендації застосовуються як при організації документальних, так і фактичних перевірок (за винятком перевірок, що проводяться підрозділами САТ).

Зазначеними Методичними рекомендаціями у зв’язку з набранням чинності Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дещо змінено діючий раніше порядок організації та проведення перевірок платників податків, зокрема:

1. Відповідно до статті 81 розділу II Кодексу запроваджено єдиний порядок оформлення направлень на проведення документальних виїзних та фактичних перевірок та їх реєстрацію у єдиному журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим органам ДПС (примірні зразки форми направлення та журналу наведені у додатках 1 та 2 до Методичних рекомендацій).

Слід звернути увагу, що відповідно до Методичних рекомендацій N 213, направлення на проведення перевірки виписуються окремо на кожну посадову особу, що направляється на перевірку, та при виході на перевірку не вручаються, а пред'являються під розписку платнику податків, у зв’язку з чим продовження термінів проведення перевірки не потребує виписки нових направлень.

Що стосується продовження термінів перевірок, які були розпочаті до набрання чинності Методичних рекомендацій N 213 на підставі направлень, виписаних відповідно до примірних зразків, передбачених Методичними рекомендаціями щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації та проведенні перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПА України від 27.05.2008 р. N 355 (далі - Методичні рекомендації N 355), то у даному випадку можливе оформлення нових направлень відповідно до Методичних рекомендацій N 213.

2. Відповідно до статті 79 Кодексу запроваджено повідомлення платників податків про час та місце проведення невиїзних документальних перевірок, у зв’язку з чим Методичними рекомендаціями N 213 передбачено зразок повідомлення про такі перевірки (додаток 7).

3. З метою якісного та ефективного проведення документальних та фактичних перевірок, здійсненню таких перевірок обов'язково повинно передувати проведення якісного доперевірочного аналізу, в ході якого встановлюються ризики у діяльності такого суб'єкта та питання, що підлягають першочерговому (у тому числі вже до початку перевірки) опрацюванню.

4. Відповідно до Кодексу документальні планові та позапланові, а також фактичні перевірки проводяться на підставі наказу, в якому зазначаються підстави для проведення перевірки, дата її початку та тривалість.

5. Методичними рекомендаціями N 213, як і раніше визначено, що проводити чи очолювати документальну або фактичну перевірку може податковий орган будь-якого рівня, в тому числі ДПА України, ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - орган ДПС вищого рівня), а не лише орган, на обліку в якому перебуває платник податків. Так, за рішенням (наказом) керівника відповідного органу ДПС вищого рівня може бути проведено (організовано) перевірку платника податків із залученням до складу бригади посадових осіб підпорядкованих податкових органів (пункт 1.1 розділу I).

Проте, дещо спрощено процедуру залучення працівників органів ДПС відповідного регіону до перевірки, яка проводиться за наказом керівника органу ДПС за основним місцем обліку платника, - таке залучення можливе за письмовим дозволом (погодженням), а не наказом голови ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

При цьому, у разі коли документальну планову або позапланову перевірку платника податків очолює (проводить) орган ДПС вищого рівня, а не орган ДПС за основним місцем на обліку в якому перебуває платник податків, слід врахувати наступне:

5.1. Орган ДПС вищого рівня, що очолює (проводить) документальну перевірку, зобов'язаний забезпечити у встановлених Кодексом випадках та порядку направлення платнику податків повідомлення про проведення перевірки (із зазначенням у ньому назви органу ДПС, що буде її очолювати), а також інформування інших контролюючих органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів". При цьому з метою дотримання передбачених законодавством прав платника податків, у випадку коли платник податків, що підлягатиме перевірці, та орган ДПС вищого рівня розташовані у різних населених пунктах, необхідно забезпечити завчасне (більше ніж за десять календарних днів) направлення повідомлення такому платнику податків.

5.2. У разі прийняття органом ДПС вищого рівня рішення щодо очолення (проведення) документальної перевірки, такий орган ДПС зобов'язаний забезпечити завчасне, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку місяця, в якому заплановано проведення перевірки (для позапланових - не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку перевірки), інформування органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, а також відповідної ДПА у АР Крим, області, мм. Києві та Севастополі (у разі, якщо перевірку очолює ДПА України) про проведення ним перевірки для:

- надання ними протягом 3 робочих днів з дня отримання повідомлення узагальнених матеріалів щодо результатів проведеного на районному (обласному) рівні доперевірочного аналізу, а також пропозицій щодо участі його працівників у проведенні перевірки;

- забезпечення вжиття організаційних заходів щодо проведення такої перевірки.

При цьому, орган ДПС вищого рівня, що очолює (проводить) документальну перевірку, до її початку забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника податків на підставі наявної в органі ДПС інформації, баз даних та узагальнених матеріалів щодо результатів проведеного на районному (обласному) рівні доперевірочного аналізу, а також вжиття передбачених Методичними рекомендаціями N 355 заходів щодо організації такої перевірки.

5.3. Орган ДПС вищого рівня, працівники якого очолюють (проводять) перевірку, зобов'язаний забезпечити складання та вручення платнику податків направлень на проведення перевірки, оформлених з дотриманням вимог Кодексу та Методичних рекомендацій N 213. При цьому направлення виписуються на бланку органу ДПС вищого рівня та реєструється у відповідному журналі цього органу ДПС.

5.4. У разі коли при організації документальної виїзної планової чи позапланової перевірки встановлено відсутність платника податків (його посадових осіб) за місцезнаходженням або, якщо платник відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, або неможливо розпочати перевірку, працівниками, що очолюють перевірку, на бланку органу ДПС вищого рівня складаються відповідні акти, які реєструються у Спеціальному журналі реєстрації актів цього органу.

Копії зазначених актів, а також запити (повідомлення) та матеріали передаються відповідним підрозділам органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, для вжиття ними необхідних заходів щодо встановлення місцезнаходження платника податків, прийняття рішення про застосування адміністративного арешту активів такого платника податків та інших, а також інформування про їх результати працівників органу ДПС вищого рівня, що очолюють перевірку.

5.5. У разі виникнення спірних питань у межах термінів перевірки, яку очолюють працівники ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при цій державній податковій адміністрації. У випадку, якщо спірні питання виникли при проведенні перевірки, яку очолюють працівники ДПА України, такі спірні питання розглядаються ДПА України.

5.6. За результатами перевірки, на бланку органу ДПС вищого рівня, що очолює перевірку, у передбачені Кодексом порядку та терміни складається акт перевірки, який реєструється у відповідному журналі реєстрації актів цього податкового органу. У разі надходження заперечень до акта перевірки, орган ДПС вищого рівня забезпечує їх розгляд та своєчасне інформування платника податків та також органу ДПС, на обліку в якому він перебуває.

5.7. Податкові повідомлення-рішення надсилаються органом ДПС, за основним місцем обліку в якому перебуває перевірений платник податків. Крім того, цей орган ДПС забезпечує вжиття заходів щодо узгодження визначених за результатами перевірки грошових зобов'язань, їх сплату до бюджету, а також внесення відповідних даних та інформації до інформаційних баз даних органів ДПС.

У разі, якщо документальну перевірку платника податків очолює орган ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник податків, а представники вищестоящого органу приймають участь у її проведенні, повідомлення платника податків та інших контролюючих органів про проведення перевірки, оформлення направлень на проведення перевірки, а також вжиття інших передбачених актами ДПА України заходів з питань, що пов'язані з проведенням цієї перевірки, здійснюються органом ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків.

Слід також звернути увагу, що наказом ДПА України від 14.04.2011 р. N 213 з урахуванням розробки Методичних рекомендацій N 213 внесено відповідні зміни до Методичних рекомендацій N 355 та приведено їх у відповідність до норм Кодексу (моніторинг додається).

Державна податкова адміністрація України направляє цей лист для використання у практичній роботі при організації та проведенні перевірок платників податків та зобов'язує управління податкового контролю юридичних осіб ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити виконання ними та підпорядкованими підрозділами вимог Кодексу та актів ДПА України щодо якісного оформлення документів при організації та проведенні перевірок, ведення відповідних журналів, а також забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів при здійсненні контрольно-перевірочної роботи.

Додаток: моніторинг наказу ДПА України від 27.05.2008 р. N 355.

Заступник Голови Комісії з
проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України

О. В. Матвєєв

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4