Наказ ДПАУ N 224 від 19.04.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 37 (27.05.2011), ст. 1546

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2011 р.

м. Київ

N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за N 567/19305

Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів

Відповідно до підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1257, з метою належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

1.1. Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції (додається).

1.2. Довідки про цільове використання спирту етилового (додається).

1.3. Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).

2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у місячний строк після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Заявка).

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.), Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) розробити Технічне завдання на створення програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Технічне завдання) у термін, визначений у Заявці.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у Технічному завданні.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 20.10.2005 р. N 462 "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2005 р. за N 1326/11606;

від 05.06.2006 р. N 318 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 р. N 462 "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.2006 р. за N 730/12604;

від 11.08.2009 р. N 429 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 р. N 462", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2009 р. за N 808/16824;

від 28.07.2010 р. N 556 "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива, Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива та Журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.2010 р. за N 677/17972.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Матвєєва О. В.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова Державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
19.04.2011 р. N 224


Довідка

про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення

окремих видів продукції

до податкового векселя1 від „___”__________20__N____

01

02

Суб’єкт господарювання

(найменування-для юридичної особи, прiзвище, iм'я, по батьковi-

для фiзичної особи)

021

юридична особа

Код платника згідно з ЄДРПОУ

022

фізична особа – підприємець

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта2

03

Місцезнаходження суб’єкта господарювання (місце проживання)

Поштовий індекс


Телефон

Факс

Е-mail

До органу державної податкової служби в

(район, мiсто)

Розділ А3

N
з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Наймену-
вання продукції

Об'ємна частка спирту етилового, що міститься у виноматеріалах, у відсотках

Одиниця виміру продукції, дал

Прогнозо-
ваний обсяг виробництва продукції4

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий)4, дал (гр. 6 х гр. 8 : 100)

всього, % об.

вміст спирту природ-
ного бродіння

яка потрібна для вироб-
ництва готової продукції (доведення до необхідної кондиції виномате-
ріалів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Б5

N
з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Наймену-
вання продукції

Свідоцтво про належність палива до альтерна-
тивного6

Кількість спирту етилового (у перерахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий), необхідна для вироб-
ництва одиниці готової продукції, л7

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт.

Прогнозо-
ваний обсяг виробництва продукції8

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий)4, дал (гр. 7 х гр. 9)

дата

номер

термін дії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання довідки "___" ____________ 20__ року.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта2)

______________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)

 

М. П.

_____________________________
(підпис)         (ініціали та прізвище)


____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3 Заповнюється лише підприємствами первинного виноробства, які використовують спирт етиловий для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла.

4 У графах 8, 9 розділу А та графі 10 розділу Б показники проставляються у декалітрах з відповідним округленням до двох знаків після коми.

5 Заповнюється виробниками лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, біопалива та бензинів моторних сумішевих.

6 Графа "Свідоцтво про належність палива до альтернативного" заповнюється лише суб'єктами господарювання - виробниками біопалива (подається копія Свідоцтва про належність палива до альтернативного).

7 У графі 7 розділу Б зазначається кількість спирту етилового, необхідна для виробництва одиниці готової продукції, відповідно до нормативно-технічної документації. Показники проставляються у літрах з відповідним округленням до шести знаків після коми.

8 У графі 9 розділу Б показники проставляються у літрах (кілограмах, штуках) з відповідним округленням до одного знака після коми.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору

Ю. В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
19.04.2011 р. N 224


Довідка

про цільове використання спирту етилового

до податкового векселя1 від „___”__________20__N____

01

02

Суб’єкт господарювання

(найменування-для юридичної особи, прiзвище, iм'я, по батьковi-

для фiзичної особи)

021

юридична особа

Код платника згідно з ЄДРПОУ

022

фізична особа – підприємець

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта2

03

Місцезнаходження суб’єкта господарювання (місце проживання)

Поштовий індекс

Телефон

Факс

Е-mail

До органу державної податкової служби в

(район, мiсто)

N
з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Наймену-
вання продукції

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт.

Кількість виробленої продукції

Об'ємна частка (кількість) спирту етилового (у пере-
рахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий), необхідна для виготов-
лення одиниці продукції, відсотків (літрів)3

Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий)

Сума акцизного податку, грн.

отримано, дал

використано за цільовим призна-
ченням4, дал (гр. 5 х гр. 6)

визначена у подат-
ковому векселі, що підлягає погашенню

нарахована на обсяг спирту етилового, викорис-
таного за цільовим призна-
ченням

сплачена коштами у разі нецільового викорис-
тання5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Останній день погашення
податкового векселя.

.


Дата подання довідки "___" ____________ 20__ року

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податку або
серія та номер паспорта2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податку або
серія та номер паспорта2)

______________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)

 

М. П.

_____________________________
(підпис)         (ініціали та прізвище)


Погоджено6

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(підпис представника органу
державної податкової служби
на податковому посту)

________________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3 У графі 6 показники проставляються відповідно до нормативно-технічної документації.

4 У графі "Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) - використано за цільовим призначенням" також зазначаються втрати спирту при транспортуванні в межах встановлених норм, що відображаються окремим рядком.

5 У графі "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання спирту у встановленому порядку.

6 Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Примітка.

У графі 5 показники проставляються у відповідних одиницях з відповідним округленням до одного знака після коми. У графах 6 - 11 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору

Ю. В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
19.04.2011 N 224


ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

N
з/п

Реєс-
тра-
цій-
ний но-
мер бла-
нка век-
селя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Розра-
хунко-
вий обсяг спирту етило-
вого (у пере-
рахун-
ку на 100-від-
сотко-
вий спирт етило-
вий), дал

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєс-
тра-
ції

ви-
дачі

остан-
ній день пога-
шення

код за ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта*)

найме-
нува-
ння - для юридич-
ної особи, прізви-
ще, ім'я, по бать-
кові - для фізичної особи - підпри-
ємця

місце-
зна-
ход-
жен-
ня (місце прожи-
вання)

код за ЄДРПОУ

код МФО

най-
мену-
вання

місце-
знаход-
ження

зазна-
чена у векселі, грн

сплачена в рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг спирту етилового, використаного за цільовим призначенням

дата

сума, грн

сума, грн

реквізити документа про сплату

сума, грн

реквізити довідки про цільове викорис-
тання спирту етилового

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору

Ю. В. Марченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4