Лист ДПАУ N 17197/7/15-0617 від 21.06.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2011 р. N 17197/7/15-0617

Щодо оформлення Акту про результати камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) щодо окремих загальнодержавних та місцевих податків і зборів

Державна податкова адміністрація України на виконання норм Податкового кодексу України в частині оформлення результатів камеральних перевірок податкової звітності щодо окремих загальнодержавних та місцевих податків і зборів надає примірну форму Акту з огляду на таке.

Податкові декларації (розрахунки) по:

екологічному податку;

рентній платі за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

рентній платі за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

платі за користування надрами;

місцевих податках і зборах (по яких чинним законодавством встановлено подання податкових декларацій (розрахунків);

платі за землю;

фіксованому сільськогосподарському податку;

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ;

збору за користування радіочастотним ресурсом України;

збору за спеціальне використання води;

збору за спеціальне використання лісових ресурсів,

–  приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.

Зареєстровані в органі державної податкової служби декларації (розрахунки) підлягають камеральній перевірці.

Відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст.75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова (п. 76.1 ст. 76 Кодексу).

У разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення – робиться відповідний запис у відповідному розділі декларації (розрахунку) та складається Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності щодо окремих загальнодержавних та місцевих податків і зборів (примірна форма Акту додається).

Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності щодо окремих загальнодержавних та місцевих податків і зборів, складається у двох примірниках і підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, та після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу ІІ Кодексу.

Камеральні перевірки податкових декларацій (розрахунків) щодо зазначених вище загальнодержавних та місцевих податків і зборів проводяться посадовими особами органів державної податкової служби в такі строки:

1) Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному місяцю.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій (розрахунків), що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій (розрахунків), нових звітних декларацій (розрахунків), камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації (розрахунку).

2) Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій (розрахунків), що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій (розрахунків), нових звітних декларацій (розрахунків), камеральна перевірка проводиться протягом 60 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації (розрахунку).

3) Камеральні перевірки податкових декларацій по земельному податку, орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності та фіксованому сільськогосподарському податку проводяться посадовими особами органів державної податкової служби протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання таких декларацій.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій, що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій, нових звітних декларацій, камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації.

У разі виявлення арифметичних та/або методологічних помилок (порушень) у звітних деклараціях по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також по фіксованому сільськогосподарському податку, та неотримання органами ДПС протягом звітного податкового періоду (року) нових звітних або уточнюючих декларацій до зазначених звітних декларацій, камеральні перевірки проводяться після проведення камеральних перевірок звітних декларацій щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У разі якщо за результатами перевірки не встановлено порушень, робиться відповідний запис у відповідному розділі декларації (розрахунку).

Акт про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) не складається у таких випадках:

за відсутності арифметичної або методологічної помилки в поданій платником податків податковій декларації (розрахунку);

якщо до початку проведення камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) платником податку подано нову звітну або уточнюючу декларацію (розрахунок) з виправленими показниками.

Додаток: примірна форма Акту на 3 арк.

Заступник Голови Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України

О. В. Матвєєв

Примірна форма

АКТ
про результати камеральної перевірки податкової звітності

щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності

 

щодо виявлених помилок (порушень)

 

____________ N ____________ *

(дата)

__________________

(місце складання)

На підставі п.1 та п. 3 ст. 10 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та статті 75, 76 та 86 розділу ІІ Податкового кодексу України мною,

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи органу державної податкової служби)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу органу державної податкової служби)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби)

 

проведено камеральну перевірку податкової декларації (розрахунку) по/з

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(назва податку або збору/обов’язкового платежу/вхідний номер органу ДПС, дата, код бюджетної класифікації)

 

за _________________ 20__ року

(звітний (податковий) період)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, податковий номер або серія та номер паспорта)

відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:

керівник _________________________________________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

головний бухгалтер ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

 

Перевіркою встановлено:

 1. платником неподано, несвоєчасно подано (необхідне підкреслити):

Таблиця 1

Назва звітності,затвердженої наказом ДПАУ від ______ N________, зареєстрованим в Мін’юсті України _____________ за N____________

Податковий період

Граничний строк подання

Дата фактичного подання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Чим порушено вимоги пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту___ пункту____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України.

2. у податковій декларації (розрахунку) виявлено  арифметичну (методологічну) помилку

Таблиця 2

Назва податку або збору (обов’язкового платежу)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

N з/п

збільшується (зменшується) сума, що за результатами звітного (податкового) періоду підлягає сплаті платником податку або збору (обов’язкового платежу) до бюджету

Відхилення

сума, грн. (+ чи -)

 

За даними платника

За даними камеральної перевірки

1

2

3

4

1

 

 

2

 

 

....

 

 

 

Чим порушено підпункт___ пункту____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу __________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

Стислий зміст порушення ______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника було застосовано штраф (зазначити необхідне для визначення відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)):

 

Таблиця 3

N з/п

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до якого був зроблений розрахунок штрафних (фінансових) санкцій

Сума, грн.

Дата податкового повідомлення-рішення

Номер податкового повідомлення-рішення

1

Пункт 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

2

Абзац другий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України

 

 

 

3

Абзац четвертий пункту 123.1 статті 123 розділу II  Податкового кодексу України

 

 

 

4

Абзац шостий пункту 123.1 статті 123 розділу II  Податкового кодексу України

 

 

 

 

Висновки (зазначається необхідне/у віконці проставляється /Х/).

Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з податку або збору (обов’язкового платежу). Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Дані камеральної перевірки свідчать про заниження або завищення  суми податкових зобов’язань, заявлених у податкових  деклараціях (розрахунках), уточнюючих деклараціях (розрахунках), та відповідальність платника передбачена пунктом 123.1 статті 123 розділу ІІ Податкового кодексу України.

________________________________

(посада посадової особи органу державної

податкової служби, яка склала акт)

____________

(підпис)

__________________

(ініціали та прізвище)

 

Керівник

 

___________

(підпис)

 

__________________

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

 

____________

(підпис)

 

__________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Платник податку або збору (обов’язкового платежу)

(для фізичної особи)

 

____________

(підпис)

 

__________________

(ініціали та прізвище)

Акт складено у двох примірниках.

З обов’язками, правами, відповідальністю суб’єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомлений, примірник акта отримав ___.___. 20___ року.

Керівник (головний бухгалтер),

платник податку або збору (обов’язкового платежу) – фізична особа

_______________________

(підпис, ініціали та прізвище)

На примірнику акта, який залишається в органі державної податкової служби, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки:

 

дата

номер

Направлено поштою в порядку, передбаченому статтею 42, пунктом 58.3 статті 58 розділу ІІ Податкового кодексу України

 

 

Надано відповідь про результати розгляду заперечень

 

 

Складено податкове повідомлення-рішення

 

 

* Номер акта складається через дріб з порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та податкового номера або серії та номера паспорта.

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов’язкових платежів)

Н. В. Хоцянівська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4