Наказ ДПАУ N 306 від 24.05. 2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2011 року N 306

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (від'ємного значення податку на додану вартість)

(Витяг)

Наказ скасовано
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2012 року N 103-р)

З метою удосконалення механізму адміністрування відшкодування податку на додану вартість та налагодження ефективного контролю за станом та порядком організації перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, відповідно до статті 200 Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити:

1.1. Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (від'ємного значення податку на додану вартість) (далі - Методичні рекомендації), що додаються;

1.2. зразок форми Акта (довідки, довідки у формі висновку) про результати камеральної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (додаток 1);

1.3. зразок форми Акта (довідки) позапланової виїзної (документальної) перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (додаток 2);

2. Вважати такими, що втратили чинність:

наказ ДПА України від 18.08.2005 р. N 350 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість";

Голова комісії з
проведення реорганізації
ДПАУ, Голова ДПСУ

В. Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.05.2011 р. N 306


Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (від'ємного значення податку на додану вартість)

1. Загальні положення та основні терміни

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено згідно з вимогами Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) та Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 509), для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю за достовірністю нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість суб'єктами господарювання - юридичними та фізичними особами.

1.2. Викладені у Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1. ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (далі - платник ПДВ) - особа, яка зареєстрована платником ПДВ відповідно до вимог розділу V Податкового кодексу, Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 978, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за N 1400/18695, та в декларації з ПДВ декларує від'ємне значення цього податку, в тому числі із самостійним прийняттям рішення про зарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів або одночасним поданням розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою, затвердженою наказом ДПА України від 25.01.2011 р. N 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 р. за N 197/18935 (далі - наказ N 41);

1.2.2. КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ - відповідно до статей 75, 76 Податкового кодексу проводиться в приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях з ПДВ (розрахунках) платника податків;

1.2.3. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА - перевірка платника податків, що проводиться відповідно до статті 77 Податкового кодексу та плану-графіка перевірок;

1.2.4. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПОЗАПЛАНОВА ВИЇЗНА ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ СУМ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ - перевірка платника ПДВ, що проводиться відповідно до пункту 200.11 статті 200 Податкового кодексу за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку" (далі - постанова N 1238);

1.2.5. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПОЗАПЛАНОВА ВИЇЗНА (НЕВИЇЗНА) ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПДВ - перевірка платника ПДВ, що проводиться відповідно до підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу;

1.2.6. ЗУСТРІЧНА ЗВІРКА - співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що проводиться відповідно до статті 73 Податкового кодексу та постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" (далі - постанова N 1232) та N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" (далі - постанова N 1245) з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

2. Приймання та обробка декларацій із заявленим до бюджетного відшкодування податком на додану вартість

2.1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено статтями 46 - 51 Податкового кодексу.

2.2. Порядок заповнення та подання декларації регламентується Податковим кодексом та наказом N 41.

2.3. Порядок приймання та комп'ютерної обробки податкової декларації з ПДВ платників податків державних податкових інспекцій районного рівня та спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків охоплює повний цикл приймання та обробки документів податкової звітності, які подаються до органів державної податкової служби суб'єктами господарювання, та регламентується відповідним наказом ДПА України щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах державної податкової служби України.

2.4. Підрозділи ведення та захисту податкової звітності не пізніше граничного терміну подання податкової звітності передають декларації з ПДВ із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ до підрозділів, що забезпечують контроль за правомірністю відшкодування ПДВ у частині адміністрування податку, реєстри таких декларацій (як основних, так і уточнюючих) з додатками та декларації (як основні, так і уточнюючі) з додатками у разі їх надходження до органів державної податкової служби від платників податку на паперових носіях.

Передача декларацій оформлюється реєстром, про що робиться відповідний запис у Єдиному спеціальному журналі передачі інформації із зазначенням дати та відповідальної особи, яка одержує ці матеріали.

Такий журнал може вестись в електронному вигляді за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Відповідно реєстр може надаватись у паперовому або електронному вигляді (з накладанням електронного цифрового підпису та доставкою через корпоративну пошту).

Відповідальними за ведення Єдиного спеціального журналу передачі інформації є підрозділи, що здійснюють приймання та обробку документів податкової звітності.

2.5. Одночасно копія реєстру декларацій із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ надається підрозділам податкової міліції, які:

2.5.1. у разі наявності, надають до підрозділів, що забезпечують контроль за правомірністю відшкодування ПДВ (адміністрування ПДВ, податкового контролю юридичних осіб, контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб відповідно), інформацію, яка може свідчити про безпідставне декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ та/або протиправний характер господарських операцій платника (порушені кримінальні справи, інформація про опитування відповідальних осіб контрагентів щодо непричетності до створення та діяльності таких суб'єктів господарювання, непідтвердження фактичного здійснення операцій тощо), для використання під час проведення перевірок;

2.5.2. по відібраних для відпрацювання деклараціях з ПДВ здійснюють оперативне супроводження та відпрацювання інформації щодо суб'єктів господарювання, які заявили до відшкодування з бюджету суми ПДВ, у порядку, встановленому чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.

Перелік відібраних для відпрацювання декларацій з ПДВ службовою запискою надається до підрозділів оподаткування юридичних осіб впродовж 15 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації платника;

2.5.3. під час прийняття рішень, що передують відшкодуванню ПДВ з бюджету, надають обгрунтовані зауваження стосовно такого відшкодування (у разі їх наявності);

2.5.4. беруть участь у проведенні документальних перевірок у разі, якщо такі перевірки пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників), що знаходяться в їх провадженні;

2.5.5. за виявленими під час опрацювання порушеннями податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність, приймають рішення у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України;

2.5.6. по відібраних для відпрацювання деклараціях з ПДВ погоджують відшкодування ПДВ з бюджету шляхом підписання довідок "А1", "А2", зразки форм яких наведеною у додатках 1, 2 до цих Методичних рекомендацій.

3. Організація і проведення камеральної перевірки декларації із заявленим до відшкодування з бюджету податком на додану вартість

3.1. Декларації із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ (з додатками та реєстром отриманих податкових накладних) підлягають опрацюванню на відповідність критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу (далі - критерії):

3.1.1. відбір платників, що відповідають критеріям та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, проводиться відповідно до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.2011 р. N 42, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.01.2011 р. за N 136/18874 (далі - наказ N 42);

3.1.2. декларації платників, які одночасно відповідають критеріям, визначеним підпунктом 200.19 (право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування) статті 200 Податкового кодексу, відбираються для першочергового відпрацювання.

3.2. Зареєстровані у податковій інспекції декларації із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ підлягають обов'язковій камеральній перевірці, яка проводиться:

впродовж 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації платника, яка підлягає першочерговому відпрацюванню згідно з підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій (відповідно до абзацу другого пункту 200.18 статті 200 Податкового кодексу);

впродовж 30 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації платника, яка не підпадає під критерії, визначені підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій (відповідно до пункту 200.11 статті 200 Податкового кодексу).

3.3. Камеральній перевірці достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ може передувати документальна позапланова невиїзна перевірка законності декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування (податку на додану вартість) у попередніх звітних періодах, яке становить більше 100 тис. грн., проведена відповідно до статті 79, підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться в порядку, визначеному розділом 4 цих Методичних рекомендацій.

3.4. Одночасно з метою посилення контролю за правомірністю декларування сум бюджетного відшкодування ПДВ підрозділами, що здійснюють контроль за правомірністю відшкодування ПДВ, проводиться опрацювання податкових декларацій із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до наказу ДПА України від 18.04.2008 р. N 266 "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів", із змінами.

3.5. Перевірка правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ охоплює декларації, починаючи з попередніх звітних (податкових) періодів, у яких виникло від'ємне значення ПДВ, до звітного (податкового) періоду, за який задекларовано бюджетне відшкодування ПДВ, включно.

У разі збереження від'ємного значення різниці податкових зобов'язань та податкового кредиту (за наслідками наступних податкових періодів не погашено позитивним значенням) аналізуються обставини та фактори, що можуть свідчити про відповідність/невідповідність таких звітних даних.

3.6. Основними завданнями камеральної перевірки є опрацювання декларацій платників за такими напрямами:

перевірка на наявність арифметичних або логічних помилок у декларації, в тому числі дотримання вимог підпункту 4.6.7 пункту 4.6 порядку, затвердженого наказом N 41, у частині відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби;

дослідження питання наявності у платника права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням вимог статті 200 Податкового кодексу, у тому числі достовірності проведених операцій з поставки товарів (послуг), зокрема, за наявності операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей у одного і того ж контрагента;

аналіз результатів звірки даних декларації з ПДВ з даними декларації з податку на прибуток підприємства за відповідні звітні періоди, врахування результатів контролю за справлянням податку на прибуток за декларацією, форму якої затверджено наказом ДПА України від 28.02.2011 р. N 114 (наказом ДПА України від 29.03.2003 р. N 143), зокрема:

а) відображення товарно-матеріальних цінностей у рядку 01.2 К1 декларації з податку на прибуток підприємства, додатку К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.1, 04.10. 04.12 та 07 декларації (Таблиця 1) у разі, якщо причиною виникнення від'ємного значення є перевищення обсягів придбання (у тому числі при імпорті) над обсягами продажу;

б) відображення у звітності нарахування амортизації на оприбутковані основні засоби (рядок 07 К1 декларації з податку на прибуток підприємства), звірка фактичного придбання основних засобів з даними додатка К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.1, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Таблиця 2) у разі, якщо причиною виникнення від'ємного значення є їх придбання);

звірка даних декларації з наявними в податкових органах інформаційними базами даних та з'ясування достовірності здійснення операцій з імпорту/експорту товарів, аналіз даних вантажних митних декларацій (далі - ВМД);

вивчення обставин виникнення або стану усунення виявлених розбіжностей (заниження податкових зобов'язань, завищення податкового кредиту) у податкових періодах, починаючи з періоду виникнення від'ємного значення;

побудова ймовірних схем залучення платником до ланцюгів постачання ризикових контрагентів (у разі їх виявлення впродовж терміну, визначеного для проведення камеральної перевірки), які при здійсненні оподатковуваних операцій не задекларували податкові зобов'язання з ПДВ або по яких на дату опрацювання наявна інформація щодо сумнівного податкового кредиту у ланцюгах постачання;

3.6.1. складається перелік суб'єктів господарювання - постачальників, відібраних для опрацювання (додаток 5 до цих Методичних рекомендацій) із числа контрагентів, щодо яких починаючи з періоду виникнення від'ємного значення у будь-якому із цих звітних періодів за даними Системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (далі - Система співставлення) впродовж строку проведення перевірки виявлено розбіжності у звітності (заниження податкових зобов'язань, завищення податкового кредиту) та/або наявна щодо таких контрагентів інформація може свідчити про можливість їх залучення для формування схемного податкового кредиту, в тому числі у ланцюгах постачання, з урахуванням суттєвості їх впливу на загальні обсяги ПДВ та з'ясування причин їх виникнення, можливостей усунення.

Перелік має містити інформацію щодо реквізитів контрагента (назва, код ЄДРПОУ), суми ПДВ за операцією, суми розбіжностей та її розшифровку тощо.

За наявності у Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстрованих податкових накладних, виданих суб'єктом господарювання та включеним до такого переліку, вживаються заходи щодо проведення зустрічних звірок, визначені постановами N 1232 та N 1245.

У разі направлення запитів щодо надання інформації та її документального підтвердження дані про суми розбіжностей у звітних даних на дату опрацювання, реквізитів (дата та номер) таких запитів тощо зазначаються у переліку суб'єктів господарювання - постачальників, відібраних для відпрацювання (додаток 5 до цих Методичних рекомендацій);

3.6.2. у разі виявлення серед постачальників платника податків, що перевіряється, суб'єктів господарювання, відсутніх за місцезнаходженням (місцем проживання) та місцезнаходження (місце проживання) яких не з'ясовано, проводяться заходи, визначені наказом ДПА України від 17.05.2010 р. N 336 "Про затвердження Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків" (далі - наказ N 336).

3.7. Результати камеральної перевірки оформлюються:

довідкою у разі підтвердження правомірності заявленого бюджетного відшкодування ПДВ (у повному обсязі);

актом у разі:

встановлення факту заниження податкових зобов'язань та/або завищення податкового кредиту та відповідно зменшення суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ (частково або на повну суму);

відмови у наданні бюджетного відшкодування сум ПДВ (через недотримання вимог пункту 200.6 статті 200 Податкового кодексу);

довідкою у формі висновку - по платниках, відібраних для проведення документальної позапланової виїзної перевірки із переліку платників, по яких згідно постанови N 1238 наявні достатні підстави для такої перевірки із зазначенням цих підстав (підпункт 3.9.2 пункту 3.9, пункт 3.12 розділу 3 цих Методичних рекомендацій).

Акт камеральної перевірки оформляється відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу.

Зразок форми акта (довідки, довідки у формі висновку) наведено у додатку 1 до наказу.

3.8. У разі невідповідності платника податку критеріям, зазначеним у підпункті 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, орган державної податкової служби зобов'язаний у терміни, визначені пунктом 200.21 статті 200 Податкового кодексу, повідомити суб'єкта господарювання про таке рішення шляхом надання повідомлення про невідповідність платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано за формою, наведеною у додатку до порядку N 42, що формується автоматично із використанням даних АС "Перелік платників податку, які не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ".

Повідомлення про невідповідність платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ може бути надано керівнику або уповноваженій особі суб'єкта господарювання або направленим поштою із заповненням відповідних граф.

3.9. Якщо платник податку відповідає критеріям, визначеним підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, але суму бюджетного відшкодування ПДВ не підтверджено камеральною перевіркою, підрозділом, яким проводилась така перевірка:

3.9.1. протягом трьох робочих днів, але не пізніше ніж на 17-й календарний день після граничного терміну подання звітності платнику податку вручається або надсилається для підписання акт камеральної перевірки відповідно до пункту 86.2 статті 86 Податкового кодексу;

3.9.2. з числа платників, щодо яких згідно з постановою N 1238 наявні достатні підстави, що надають право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податків, визначається перелік платників, достовірність нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ яких буде визначено в ході позапланової виїзної документальної перевірки, та вживаються заходи, зазначені у пункті 3.12 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, але не пізніше наступного робочого дня за 20-м календарним днем після завершення граничного терміну подання звітності.

3.10. У разі якщо за результатами камеральної перевірки виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, орган державної податкової служби відповідно до пункту 58.1 статті 58 та пункту 200.14 статті 200 Податкового кодексу надсилає платнику ПДВ податкове повідомлення-рішення згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 985, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за N 1440/18735 (далі - наказ N 985), з урахуванням пункту 4.5 цих Методичних рекомендацій.

3.11. На підтверджену до відшкодування суму ПДВ підрозділом, відповідальним за проведення перевірки, у двох примірниках складається довідка ("А1", "А2" відповідно) про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки (додаток 1, 2 до цих Методичних рекомендацій), що реєструється в окремому журналі, який має містити реквізити такої довідки (номер та дату), суму ПДВ, що підтверджується до відшкодування, реквізити довідки/акта про результати камеральної перевірки (додаток 4 до цих Методичних рекомендацій):

3.11.1. перший примірник довідки ("А1", "А2" відповідно) передається до підрозділів обліку та звітності для проведення підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ у картках особових рахунків платників податку у день її складання (але не пізніше останнього робочого дня 20 (30)-денного терміну відповідно):

20-денного терміну від дня, наступного за днем граничного терміну подання податкової декларації платника, яка підлягає першочерговому відпрацюванню згідно з підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, у разі її складання за зразком, наведеним у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій (довідка "А1" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки декларації, яка підлягає першочерговому відпрацюванню);

30-денного терміну, встановленого для проведення перевірки податкової декларації платника, яка не підпадає під критерії, визначені підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, у разі її складання за зразком, наведеною у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій (довідка "А2" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки);

3.11.2. другий примірник довідки ("А1", "А2" відповідно) про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки знаходиться у матеріалах перевірки;

3.11.3. реєстр складених довідок про підтвердження правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральних перевірок декларацій, отриманих у попередньому звітному періоді, не пізніше 25 числа кожного місяця передається до підрозділів податкового контролю юридичних осіб (підрозділів контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб) для вирішення питання щодо включення таких суб'єктів господарювання до планів-графіків проведення планових виїзних перевірок.

3.12. Щодо платників, достовірність нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ яких буде визначено в ході документальної позапланової виїзної перевірки з урахування вимог постанови N 1238:

3.12.1. протягом наступного робочого дня за днем прийняття керівником податкового органу рішення про проведення виїзної позапланової документальної перевірки підрозділи адміністрування ПДВ (відділи адміністрування фізичних осіб) передають до підрозділів податкового контролю юридичних осіб (підрозділів контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб):

довідку у формі висновку (додаток 1 до наказу) з відповідною візою керівника податкового органу та інформацію про перелік суб'єктів господарювання - постачальників, відібраних для відпрацювання (додаток 5 до цих Методичних рекомендацій) в тому числі один примірник та електронну копію;

декларацію з додатками (у разі їх надходження до органів державної податкової служби від платників податку на паперових носіях);

ймовірні схеми залучення платником до ланцюгів постачання ризикових контрагентів (у разі складання);

запити щодо надання інформації та н документального підтвердження (зустрічні звірки, позапланові виїзні (невиїзні) перевірки), отримані результати (у разі наявності);

3.12.2. для відображення в обліку інформації щодо прийнятих рішень про проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку копія першої сторінки довідки у формі висновку (з візою керівника податкового органу та розділом 1 "Вступна частина"), підготовленої відповідно до пункту 3.7 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, надається підрозділами адміністрування ПДВ до підрозділів обліку та звітності, але не пізніше останнього робочого дня терміну, встановленого для проведення камеральної перевірки відповідної групи платників згідно з підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій.

4. Організація та проведення документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (документальної позапланової виїзної (невиїзної) перевірки достовірності нарахування від'ємного значення податку на додану вартість)

4.1. Відповідно до підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу органи державної податкової служби мають право проводити:

документальні позапланові виїзні перевірки законності декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування (податку на додану вартість), яке становить більше 100 тис. грн. Перевірка проводиться у порядку визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ;

документальну позапланову виїзну перевірку достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, яка відповідно до пункту 200.11 статті 200 Податкового кодексу, постанови N 1238 (за наявності достатніх підстав) проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Документальна позапланова перевірка проводиться у порядку та терміни, визначені главою 8 Податкового кодексу.

4.2. У ході документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ досліджуються результати перевірки з документуванням по контрагентах, відібраних для відпрацювання, з таких напрямів:

перевірка повноти визначення податкових зобов'язань з ПДВ (на підставі рахунків бухгалтерського обліку 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 74 "Інші доходи" відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за N 893/4186 (далі - Інструкція N 291)":

вивчення проведених платником податку операцій, які визначені ним як такі, що не є об'єктом оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування у частині відповідності вимогам статей 194 - 197 Податкового кодексу або тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до інших державних нормативно-правових актів;

аналіз ціноутворення (придбання, реалізація, співставлення із середньогалузевими);

аналіз податкових накладних та відповідних платіжних документів (платіжних доручень, чеків, транспортних квитків, готельних рахунків, рахунків на послуги зв’язку тощо), документів бухгалтерського та податкового обліку;

за наявності експортних операцій - експортні контракти; угоди, що підтверджують факт придбання та походження товарів, призначених для експорту; довідка з банку про надходження валютної виручки на рахунки підприємства; дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 року N 243 "Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції". Для визначення реальності проведеної господарської операції при вивченні контракту впевнитися, що всі суттєві обставини, без яких виконання договору неможливе, відображено в контракті. Звернути увагу на місце складання контракту та інформацію щодо осіб, якими підписано контракт. Якщо зібрана під час перевірки інформація щодо експортно-імпортної діяльності платника дає підстави для сумнівів у реальності факту поставки товару (послуги) нерезидентом, звергатися до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні із запитом про перевірку легальності нерезидента, достовірності отримання чи відправки ним таких товарів (послуг). За необхідності направляти запит до Інформаційного центру Прикордонної служби України про фактичний перетин кордону транспортним засобом;

при придбанні (спорудженні) основних фондів - договір на придбання, технічні паспорти (умови), відповідні дозвільні документи, у випадку якщо основні засоби погребують реєстрації (нерухомість, автотранспорт, сільськогосподарська техніка тощо) за необхідності направляються запити до реєстраційних органів, документи бухгалтерського та податкового обліку, оскільки при організації контрольно-перевірочних заходів слід враховувати, що зарахування на баланс власного збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" та кредитом рахунка 15 "Капітальні інвестиції". Якщо частка збудованого об'єкта призначена платником для продажу, то зарахування на баланс відображається за дебетом рахунка 28 "Товари" та кредитом рахунка 15 "Капітальні інвестиції", тобто не обліковується як основний засіб (відповідно до Інструкції N 291);

при придбанні товарно-матеріальних цінностей - договір на придбання (зокрема в частині передбачуваного строку поставки), інформація щодо наявності складських приміщень (власних або орендованих) та відповідних угод на визначений термін зберігання), обстеження їх на відповідність технічним умовам, необхідним для зберігання певних видів товарів, а також дані інвентаризації залишків товарів (сировини, готової продукції) на складах, звірки їх із картками складського обліку у підприємства, що перевіряється. У подальшому з урахуванням строків поставки продукції, передбачених договором на придбання, звіряти фактичне отримання товарів. У разі наявності залишків на складі - вказати їх кількість та вартість на останню дату звітного періоду;

у разі коли від'ємне значення ПДВ виникло у результаті здійснення попередньої оплати за товарно-матеріальних цінності, що належать до складу валових витрат, дослідити форму проведення розрахунків, наявність кредиторської заборгованості по відповідних господарських операціях, наявність у податкових накладних переліку номенклатури (асортименту) товару (послуг), за які було здійснено передоплату, терміни відвантаження товару (послуг), передбачені договором;

при придбанні послуг - угоди про постачання послуг, акти виконаних робіт, за якими з'ясувати місце постачання таких послуг з урахуванням вимог пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу та наявність підстав для нарахування сум ПДВ;

у разі якщо платник веде діяльність, яка підлягає ліцензуванню чи потребує спеціальних дозволів або патентів, перевірка наявності таких документів;

встановлення перевізників товару на всіх етапах його руху від постачальника (яким створено початкову вартість товару (виготовлено або імпортовано) до покупця, яким задекларовано суму бюджетного відшкодування ПДВ, визначення наявності у них відповідних транспортних засобів (за даними МРЕО), працівників відповідної кількості та кваліфікації. Перевірка документів, що відображають витрати на перевезення (у разі наявності);

перевірка наявності платіжних доручень (банківських виписок, піших документів) на суму податку, фактично сплачену отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - суму податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів (послуг);

опрацювання податкової інформації, отриманої шляхом здійснення зустрічних звірок (позапланових перевірок) з метою співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання для документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків;

у разі виявлення в ході проведення перевірки фактів декларування платником сум податкового кредиту по операціях, що не обумовлені економічними причинами (цілями ділового характеру), встановлюються під час дослідження документального, грошового, товарного потоків та документуються ознаки, які в сукупності можуть свідчити про нікчемність такого правочину, з урахуванням вимог Методичних рекомендацій (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами, доведених листом ДПА України від 03.02.2009 р. N 2012/7/10-1017, та іншими інструктивними документами.

4.3. У ході документальної позапланової виїзної перевірки органи державної податкової служби здійснюють зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків (позапланові перевірки) у порядку, визначеному Податковим кодексом, постановами N 1232 та N 1245:

4.3.1. до початку перевірки опрацьовується інформація про перелік суб'єктів господарювання - постачальників, відібраних для відпрацювання (додаток 5 до цих Методичних рекомендацій), складена в ході камеральної перевірки за даними Системи співставлення та Єдиного реєстру податкових накладних (у разі наявності);

4.3.2. у разі виявлення додаткових обставин (оновлена ймовірна схема ланцюгів постачання, інформація підрозділів податкової міліції щодо можливого залучення окремих контрагентів для формування схемного податкового кредиту, в тому числі у ланцюгах постачання тощо) відповідно до підпункту 3.6.1 пункту 3.6 цих Методичних рекомендацій перелік належних до опрацювання контрагентів доповнюється та впродовж терміну проведення документальної позапланової виїзної перевірки вживаються заходи щодо отримання податкової інформації шляхом здійснення зустрічних звірок (документальних позапланових виїзних перевірок відповідно до пункту 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу) із суб'єктами господарювання з урахуванням вимог Податкового кодексу, постанов N 1232 та N 1245;

4.3.3. зазначений перелік опрацьовується протягом всього періоду дослідження правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням зустрічних звірок (документальних позапланових виїзних перевірок відповідно до пункту 78.1.1 статті 78 Податкового кодексу) за ланцюгами постачання, що проводяться у разі необхідності з врахуванням вимог підпункту 3.6.1 пункту 3.6 цих Методичних рекомендацій. Відповідно перелік постачальників формується таким чином, щоб бути розширеним та доповненим з урахуванням реквізитів направлених запитів та отриманих відповідей, сум ПДВ, що підлягають перевірці, у тому числі сплачених постачальникам;

4.3.4. результати зустрічних звірок оформлюються у порядку, передбаченому наказом ДПА України від 22.04.2011 р. N 236 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок";

4.3.5. у разі додаткового виявлення серед постачальників платника податків, що перевіряється, суб'єктів господарювання, які відсутні за місцезнаходженням (місцем проживання) та місцезнаходження (місце проживання) яких не з'ясовано, проводяться заходи, визначені наказом N 336.

4.4. Результати документальної позапланової виїзної перевірки оформлюються:

довідкою:

у разі відсутності на дату складання такої довідки документально підтверджених фактів порушень чинного законодавства;

актом у разі:

встановлення факту заниження податкових зобов'язань та/або завищення податкового кредиту та відповідно зменшення суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ (частково або на повну суму);

встановлення факту завищення заявленого бюджетного відшкодування сум ПДВ через недотримання вимог пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу в частині наявності фактичної оплати та відповідно відмови у наданні такого бюджетного відшкодування (частково або на повну суму).

Зразок форми акта (довідки) наведено у додатку 2 до наказу.

4.5. У разі якщо за результатами позапланової виїзної документальної перевірки виявлено повну або часткову невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, орган державної податкової служби відповідно до пункту 58.1 статті 58 та пункту 200.14 статті 200 Податкового кодексу надсилає платнику ПДВ відповідне податкове повідомлення-рішення в порядку, встановленому наказом N 985:

4.5.1. у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування через заниження податкових зобов'язань або завищення податкового кредиту з ПДВ (розділ 11 податкової декларації з ПДВ) щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою "В1" згідно з додатком 5 до наказу N 985;

4.5.2. у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування (включення до рядка 24 податкової декларації частини від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій постачальникам) щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, такий контролюючий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою "В2" згідно з додатком 6 до наказу N 985. У цьому випадку відповідно до пункту 200.6 статті 200 Податкового кодексу вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах. Такі суми в обов'язковому порядку підлягають опрацюванню з метою виявлення операцій, що мають ознаки сумнівності;

4.5.3. у разі з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування (недотримання вимог пунктів 200.4 (в частині наявності фактичної оплати) та 200.6 статті 200 Податкового кодексу), податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення про відмову у наданні бюджетного відшкодування ПДВ за формою "В3" згідно з додатком 7 до наказу N 985;

4.5.4. у разі коли контролюючий орган відповідно до пункту 58.1 статті 58 Податкового кодексу зменшує розмір від'ємного значення суми ПДВ, розрахованого платником податків відповідно до розділу V Податкового кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення про зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника за формою "В4" згідно з додатком 8 до наказу N 985.

4.6. У разі якщо згідно з пунктом 54.3 статті 54 Податкового кодексу контролюючий орган самостійно визначає суму грошових зобов'язань платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення про розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань, зроблений за результатами перевірки, за формою "Р" згідно з додатком 2 до наказу N 985.

4.7. У разі коли контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетною відшкодування та/або зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника податків тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі, визначеному у статті 123, з врахуванням вимог пункту 54.3.2 статті 54 Податкового кодексу.

4.8. На суму бюджетного відшкодування ПДВ, щодо нарахування якої на дату формування довідки не виявлено фактів порушень законодавства, підрозділом, відповідальним за проведення позапланової виїзної документальної перевірки, у двох примірниках складається довідка "А2" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки (додаток 2 до цих Методичних рекомендацій).

Довідки "А2" реєструються в окремому журналі, який має містити реквізити такої довідки (номер та дату), суму ПДВ, що підтверджується до відшкодування, реквізити довідки/акта про результати перевірки (додаток 4 до цих Методичних рекомендацій):

4.8.1. розрахунок суми ПДВ, підтвердженої до відшкодування, здійснюється після отримання підтвердження правомірності нарахування податкового кредиту у розмірі, не нижче від суми нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ у періоді виникнення від'ємного значення ПДВ;

4.8.2. перший примірник довідки "А2" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки у день її складання, але не пізніше останнього робочого дня 30-денного терміну, встановленого для проведення такої перевірки, передається до підрозділів обліку та звітності для відображення результатів перевірки щодо підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ у картках особових рахунків платників ПДВ, другий знаходиться у матеріалах перевірки;

4.8.3. у разі направлення запитів щодо проведення зустрічних звірок для отримання податкової інформації, необхідної відповідно до ст. 83 Податкового кодексу для висновків про правомірність нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ під час проведення перевірки, на таку суму у двох примірниках складається довідка "А3" про перебування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у стані зустрічних звірок (перевірок) за зразком, наведеним у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

Перший примірник довідки "А3" про перебування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у стані зустрічних звірок (перевірок) впродовж двох днів з урахуванням дня її складання передається до підрозділів обліку та звітності для відображення у картках особових рахунків платників ПДВ, другий знаходиться у матеріалах перевірки;

4.8.4. у разі підтвердження достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ по мірі отримання результатів зустрічних звірок, перевірок (до довідки "А3" та акта/довідки про результати документальної позапланової виїзної перевірки у разі наявності), такі довідки можуть складатися окремо на кожну підтверджену частину суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Довідки "А2" (додаток 2 до цих Методичних рекомендацій) до довідок "А3" (додаток 3 до цих Методичних рекомендацій) складаються до повного підтвердження сум ПДВ, що перебували у стані зустрічних звірок (перевірок).

5. Організація роботи структурних підрозділів органів державної податкової служби із зведеною інформацією про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

5.1. Формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках, здійснюється згідно з Порядком формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 03.02.2011 р. N 68/23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.02.2011 р. за N 199/18937.

5.2. За участі підрозділів контролю за відшкодуванням податку на додану вартість (за наявності), оподаткування юридичних/фізичних осіб та податкового контролю юридичних/фізичних осіб (за відсутності підрозділу контролю за відшкодуванням податку на додану вартість), податкової міліції ДПІ районного рівня та СДПІ, виходячи з наявних матеріалів, що можуть свідчити про підтвердження достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ, забезпечується надання до підрозділів обліку та звітності ДПІ районного рівня (СДПІ) належно оформленого узагальненого переліку платників (підписаний керівниками структурних підрозділів та погоджений із заступниками начальника податкового органу, які відповідно до розподілу обов'язків здійснюють керівництво роботою відповідних структурних підрозділів) у розрізі декларацій із сумами можливих обсягів відшкодування грошовими коштами, згідно із затвердженими порядками, для проведення обов'язкового контролю за відповідністю сум даним карток особових рахунків, формування зведеної інформації та передачі в електронному вигляді до ДПС обласного рівня та ДПС України.

5.3. Силами підрозділів контролю за відшкодуванням податку на додану вартість, оподаткування фізичних осіб, податкової міліції, внутрішньої безпеки в органах ДПС, обслуговування великих платників податків ДПС України проводиться ретельний аналіз зведеної інформації, за результатами якого підбираються наявні матеріали щодо відшкодування сум ПДВ, які враховуються при їх узагальненні підрозділом контролю за відшкодуванням податку на додану вартість.

5.4. Здійснення підготовчих робіт, направлення та отримання узагальнених матеріалів щодо відшкодування сум ПДВ для формування довідок про підтвердження сум ПДВ до відшкодування по деклараціях, щодо яких таких узагальнених матеріалів не отримано, забезпечується силами підрозділів обліку та звітності.

5.5. Рішення, що передують фактові відшкодування ПДВ з бюджету, приймаються з урахуванням норм законодавства, урядових доручень, окремих постанов Кабінету Міністрів України, обсягів бюджетного відшкодування ПДВ, визначеного розписом Міністерства фінансів України.

6. Облік результатів перевірок

6.1. Підрозділи обліку та звітності органів державної податкової служби у день надходження інформації, вказаної у пунктах 3.11, 3.12.2 розділу 3 та пункті 4.8 розділу 4 цих Методичних рекомендацій, здійснюють відповідні облікові операції в картках особових рахунків платників ПДВ.

6.2. Підрозділи обліку та звітності готують та надають відповідно до пункту 200.12 підпункту 200.18.1 пункту 200.18 статті 200 Податкового кодексу органам Державного казначейства України висновки про суми відшкодування податку на додану вартість із урахуванням результатів перевірок:

протягом 3 робочих днів від дати надання довідок "А1" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки декларації, яка підлягає першочерговому відпрацюванню згідно з підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій;

протягом 5 робочих днів від дати надання довідок "А2" про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірок декларацій, які не підпадають під критерії, визначені підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій.

Директор Департаменту
контролю за відшкодуванням
податку на додану вартість

Л. Воронцова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4