Наказ Мінекономіки N 1361 від 26.10.2010 р. «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2010 року N 1361

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

Наказую:

1. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства від 19.01.2006 р. N 14 (із змінами), виклавши їх у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Державного департаменту з питань банкрутства Череповську І. Ф.

Міністр

В. П. Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
19.01.2006 р. N 14
(у редакції наказу Міністерства економіки України
від 26.10.2010 р. N 1361)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

Розділ I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації (далі - аналіз).

2. Об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти їх діяльності.

3. Суб'єктами аналізу є власники, органи, уповноважені управляти майном, або особи, які заінтересовані в отриманні інформації щодо діяльності підприємства (державний орган з питань банкрутства, арбітражний керуючий, органи податкової служби, керівництво).

4. Терміни, що вживаються в цих Методичних рекомендаціях, мають таке значення:

активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому;

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, що не є поточними зобов'язаннями;

доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору;

еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;

неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;

необоротні активи - всі активи, що не є оборотними;

оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

платоспроможність (ліквідність) - один з основних якісних показників діяльності підприємства, що визначає спроможність підприємства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього коштами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності;

пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною;

поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців починаючи з дати балансу;

приховування банкрутства - умисне приховування громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові;

фіктивне банкрутство - завідомо неправдива офіційна заява громадянина-засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина-підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі;

фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора;

5. Під час проведення аналізу визначаються:

стан фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу (задовільна чи незадовільна) та обґрунтованість визнання підприємства неплатоспроможним;

тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяльності підприємства;

можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану;

наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Розділ II. Інформаційно-організаційне забезпечення проведення аналізу

1. Основними джерелами інформації для проведення аналізу є:

установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності);

баланс підприємства (форма N 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 1-м);

звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 2-м);

звіт про рух грошових коштів (форма N 3);

звіт про власний капітал (форма N 4);

примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ);

обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б);

звіт з праці (форма N 1-ПВ);

звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці));

звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);

інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

2. Під час проведення аналізу використовуються показники згідно з переліком, визначеним у додатку 1.

3. Система показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства наведена у додатку 2.

4. За результатами проведення аналізу складається звіт за формою згідно з додатком 3.

Розділ III. Методичне забезпечення заповнення форми звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства

Звіт розроблений відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", наказу Мінфіну від 31.03.99 N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів.

1. Загальна характеристика підприємства

У цьому розділі зазначається інформація про найменування підприємства, дату його утворення, підпорядкованість, вид економічної діяльності, форму власності (частку державної власності), організаційно-правову форму господарювання, статус, а також про керівництво підприємства. Дані вносяться до таблиці 1 "Загальна характеристика підприємства".

2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності

2.1. Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

За результатами розрахунку показників заповнюється таблиця 2 "Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства" і здійснюється аналіз змін (шляхом зіставлення розрахованих показників з оптимальними значеннями) та стану платоспроможності підприємства за результатами періоду, що аналізується.

2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства

2.2.1. Аналіз необоротних активів

Під час аналізу необоротних активів підприємства з'ясовується відповідність суми статті балансу "Необоротні активи" підприємства галузевим особливостям.

Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів підприємства, за результатами якого заповнюється таблиця 3 "Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства".

Горизонтальний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. Розраховуються абсолютні та відносні зміни, темпи зростання (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх змін.

Вертикальний фінансовий аналіз використовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.

Окремо аналізується майно, яке отримане або знаходиться в оренді, а також основні засоби та інші необоротні активи, які знаходяться під заставою, з метою встановлення ймовірності стягнення цього майна.

Для оцінки стану незавершеного будівництва визначаються ступінь його придатності та термін, протягом якого об'єкт перебуває у незавершеному стані.

Згідно з результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 4 "Аналіз незавершеного будівництва" та визначаються ті об'єкти незавершеного будівництва, добудова яких економічно ефективна, а також ті, які можна реалізувати на ринку з найменшими додатковими витратами (за умови отримання розміру облікової вартості об'єкта або її приблизної суми).

Якщо вартість незавершеного будівництва є незмінною або несуттєво зменшується, то доцільно проаналізувати етап та характеристики зазначених об'єктів, перспективи завершення будівництва.

Для фінансового аналізу стану та показників відтворення основних засобів заповнюється таблиця 5 "Аналіз стану основних засобів підприємства" і робиться висновок про розмір та стан необоротних активів підприємства.

У разі коли загальна вартість необоротних активів підприємства становить у структурі балансу понад 50 відсотків, здійснюється ринкова оцінка основних засобів та нематеріальних активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості таких активів.

З урахуванням інформації, наведеної у формі N 11-ОЗ, аналізується структура основних фондів за видами діяльності, тобто обґрунтовується належність складу основних фондів до основного виду діяльності підприємства, найбільша частка всіх його основних фондів, а основні фонди - залежно від строку їх служби.

За результатами аналізу заповнюється таблиця 6 "Аналіз строку служби обладнання підприємства" та підсумовується, яка група основних фондів застаріла; обґрунтовується доцільність використання цих фондів або приймається рішення про їх реалізацію з метою залучення отриманих коштів до інших видів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для узагальнення використання виробничого апарату підприємства здійснюється аналіз його виробничих потужностей, які характеризуються такими показниками:

середньорічна виробнича потужність підприємства в цілому (у вартісному виразі), у тому числі щодо основних видів продукції;

використання середньорічної виробничої потужності, у тому числі щодо основних видів продукції.

Дані проведеного аналізу виробничих потужностей підприємства вносяться до таблиці 7 "Використання виробничих потужностей".

2.2.2. Аналіз оборотних активів

Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних активів підприємства, за результатами якого заповнюється таблиця 8 "Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства".

Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю обороту оборотних засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше працює підприємство.

Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів можна зробити висновок не тільки про зростання обсягів виробництва або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про зменшення швидкості обороту оборотних засобів підприємства.

При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно проаналізувати, у зв’язку з чим це сталося: тобто, чи не виводяться активи з виробничого обороту, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану підприємства.

Крім того, аналізуються зміни в розмірі та структурі дебіторської заборгованості та запасів підприємства.

У разі необґрунтованого збільшення цього показника робиться висновок про те, що підприємство кредитує своїх покупців (не отримує грошових коштів за реалізовану продукцію), використовуючи кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення платоспроможності підприємства.

Зростання запасів, непропорційне зростанню доходів, може свідчити про уповільнення їх обороту, відволікання фінансових ресурсів і погіршення фінансового стану підприємства.

За таких умов доцільно проаналізувати причини надлишкового накопичення запасів та збільшення обсягів незавершеного виробництва, залишків готової продукції, відволікання активів з виробничого обороту.

2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів

Власні оборотні засоби (різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями) є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та короткострокових (поточних) зобов'язань. У разі коли підприємство має власні оборотні засоби, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, але й розширити сферу своєї діяльності.

Під час аналізу визначаються причини зменшення або збільшення значення власних оборотних засобів з метою подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних оборотних засобів, яка характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів.

2.2.3.1. Аналіз структури грошових потоків підприємства

Інформація про рух грошових коштів підприємства використовується для оцінки можливості залучення та використання грошових коштів для фінансування підприємства і використання ним фінансових ресурсів.

Загальна оцінка якості управління підприємством визначається за результатами аналізу руху грошових коштів щодо надходжень та видатків за трьома основними категоріями (таблиця 9 "Структура грошових потоків підприємства"):

від операційної діяльності;

від інвестиційної діяльності;

від фінансової діяльності.

Якість управління підприємством характеризується таким чином:

"добре" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної та фінансової - від'ємне.

"норма" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної - від'ємне.

"криза" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має від'ємне значення, а від інвестиційної та фінансової - позитивне.

2.2.3.2. Аналіз формування власного капіталу

Інформація щодо джерел формування тієї чи іншої складової власного капіталу відображена у таблиці 10 "Аналіз руху власного капіталу підприємства".

Під час аналізу власного капіталу підприємства звертається увага на співвідношення коефіцієнтів надходження та вибуття. Перевага величини коефіцієнта надходження порівняно з величиною вибуття свідчить про накопичення власного капіталу.

2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденцій та аналітичних показників)

Хід проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможного підприємства:

визначається дебіторська заборгованість, установлюється її обґрунтованість та строки виникнення;

виявляється нормальна та невиправдана дебіторська заборгованість;

установлюється ймовірність стягнення такої заборгованості та аналізуються заходи, які вживалися при її стягненні;

аналізується облікова політика підприємства щодо створення резерву сумнівних боргів, визначається, чи відповідає вона нормам чинного законодавства, та з'ясовується, чи враховує підприємство ці норми під час нарахування резерву сумнівних боргів.

На фінансовий стан підприємства впливає не наявність дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто причини, у зв’язку з якими вона виникла.

Розрізняється нормальна та невиправдана заборгованість.

Невиправдана заборгованість - заборгованість щодо претензій, відшкодування матеріальної шкоди. Ця заборгованість являє собою форму незаконного відволікання оборотних коштів і порушення фінансової дисципліни.

Крім того, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за строками її виникнення та проаналізувати, у зв’язку з чим утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а також з'ясувати, чи існує ймовірність її сплати. За результатами аналізу заповнюється таблиця 11 "Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення".

При цьому досліджується динаміка загальної суми заборгованості протягом періоду, що аналізується. У разі збільшення її розміру аналізуються заходи, ужиті керівництвом підприємства щодо стягнення дебіторської заборгованості (повнота та своєчасність проведеної претензійної роботи). У разі зменшення - з'ясовується, яким чином погашена ця заборгованість: грошовими коштами, за рахунок взаємозаліку чи списання (при цьому вказуються причини списання).

Для аналізу простроченої дебіторської заборгованості залежно від видів її виникнення заповнюється таблиця 12 "Аналіз простроченої дебіторської заборгованості". На підставі даних таблиці обґрунтовується розмір простроченої дебіторської заборгованості, визначаються етапи, на яких виник найбільший розмір цієї заборгованості (за допомогою вертикального аналізу таблиці); з'ясовується, яка з видів заборгованості є найбільш простроченою (горизонтальний аналіз показників таблиці).

Крім того, аналізується структура простроченої дебіторської заборгованості, а саме: виділяється безнадійна заборгованість (відсутні первинні документи, підприємства-дебітори ліквідовані та виключені з ЄДРПОУ тощо) і та, що належить списанню у зв’язку зі спливом строків позовної давності.

2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості

Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської заборгованості є третій і четвертий розділи пасиву балансу підприємства.

У ході аналізу оцінюються:

структура кредиторської заборгованості (таблиця 13 "Структура поточної кредиторської заборгованості");

наявність та характер простроченої кредиторської заборгованості, існування якої призводить до застосування відповідних фінансових санкцій до підприємства (таблиця "Структура простроченої кредиторської заборгованості", яка аналогічна за змістом таблиці 12);

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за строками її виникнення, а також підстави її виникнення. Слід проводити аналіз господарських договорів, виконання яких призвело до збільшення кредиторської заборгованості, на предмет доцільності їх укладення відповідно до основного виду діяльності підприємства, а також умови їх виконання.

2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.

У ході аналізу з'ясовуються:

величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку від реалізації;

тенденції зміни цих показників та фактори, якими обумовлені виявлені зміни.

Визначається структура джерел формування чистого прибутку у відсотках чистого доходу (виручки) від реалізації (таблиця 14 "Формування чистого прибутку").

Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства з'ясовується вплив таких основних показників, як дохід (виручка) від реалізації, податок на додану вартість, акцизний збір, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансові результати від іншої операційної діяльності, здійснення позареалізаційних операцій тощо.

На підставі результатів заповнюється таблиця 15 "Аналіз структури прибутку підприємства" та визначається сфера діяльності підприємства (інвестиційна, фінансова або операційна), яка позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

У разі коли до збитків на підприємстві призвела не операційна діяльність, більш детально аналізується фінансова або інвестиційна діяльність з метою отримання висновку щодо наявності або відсутності ознак дій з доведення підприємства до банкрутства за рахунок "вимивання" прибутку, отриманого у ході операційної, фінансової або інвестиційної діяльності.

Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності заповнюється таблиця 16 "Аналіз показників рентабельності (відсотків)".

З метою визначення тих видів продукції, випуск яких є рентабельним та на які в подальшому необхідно орієнтувати виробництво, а також видів продукції, випуск яких вважається економічно недоцільним, тобто їх виробництво слід припинити, проводиться аналіз рентабельності окремих видів продукції. За результатами аналізу заповнюється таблиця 17 "Рентабельність окремих видів продукції".

2.2.7. Аналіз витрат на виробництво

У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного управління виробничим процесом підприємства є повнота, достовірність та оперативність інформації про витрати на виробництво, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення.

Витрати певного періоду одночасно визначаються з доходом, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу вартості активу (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Детально аналізуються ті статті витрат, які становлять найбільшу частку в структурі загальних витрат на виробництво. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 18 "Аналіз витрат на виробництво".

Крім того, аналізуються не лише витрати на виробництво, а і структура адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. На підставі результатів аналізу заповнюється таблиця 19 "Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності".

З урахуванням інформації, наведеної у формі статистичної звітності N 1П-НПП, проводиться аналіз структури виробництва продукції для визначення тієї продукції, яка становить найбільшу частку у виробництві. За результатами аналізу заповнюється таблиця 20 "Аналіз структури виробництва продукції".

2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів

Аналізується рух працівників (кількість робітників, які були прийняті або звільнені протягом періоду, що аналізується) згідно з формами державної статистичної звітності з метою визначення безпосереднього впливу змін на чисельність працівників, а також впливу умов їх праці на фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

Результати аналізу вносяться до таблиці 21 "Аналіз трудових ресурсів підприємства".

При цьому більш детально аналізуються причини, які призвели до втрат робочого часу (у разі коли вони мають суттєвий розмір), та з'ясовується наявність заборгованості з виплати заробітної плати.

2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій

Основною метою проведення аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства є визначення доцільності та ефективності її здійснення. Крім того, визначається можливість поліпшення фінансового стану підприємства (рівень його платоспроможності) за рахунок іммобілізації грошових коштів з інвестиційних вкладень до розрахунків з кредиторами.

Результати аналізу вносяться до таблиць 22 "Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал", 23 "Аналіз інноваційної активності підприємства" та 24 "Аналіз об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення".

Під час аналізу інвестиційних вкладень визначається їх склад за видами, формами та терміном здійснення, а також доцільність здійснення цих інвестицій та їх ефективність для:

виділення об'єктів соціальної інфраструктури;

закриття виробництва нерентабельних видів продукції;

освоєння випуску прогресивних видів продукції;

продажу або здачі в оренду зайвих (не задіяних у виробництві) основних засобів.

Таким чином, визначається доцільність санації підприємства або його ліквідації.

3. Аналіз наявності (відсутності) ознак дій з приховування чи доведення до банкрутства або фіктивного банкрутства підприємства та визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності

3.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства

Фіктивним може бути визнано банкрутство в разі, коли підприємство-боржник не задовольнило вимог кредиторів та зобов'язань перед бюджетом у повному обсязі, за наявності у нього на це можливості, на момент його звернення до господарського суду із заявою про визнання своєї неплатоспроможності.

З метою визначення ознак фіктивного банкрутства визначається показник забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами шляхом зіставлення суми активів боржника із сумою його зобов'язань.

При здійсненні зазначених розрахунків до складу поточних зобов'язань належать: основна сума боргу; відсотки, штраф, пеня та неустойка (за наявності).

У разі коли за результатами розрахунків показник забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності, це свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства враховується наявність офіційної заяви власника або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов'язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду.

Як офіційну можна розглядати лише ту заяву, яка у разі подання неодмінно тягне за собою правові наслідки. З огляду на це офіційною вважається лише подана відповідним суб'єктом до господарського суду письмова заява про своє банкрутство. Така заява, зокрема, повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника із зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання.

З огляду на це не може вважатися фіктивним банкрутством подання до господарського суду заяви, яка не може призвести до порушення справи про банкрутство, зокрема такої заяви, що не містить доказів заборгованості боржника, або ж заяви, поданої від імені юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності, щодо якої не може застосовуватись процедура відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом (казенного підприємства, комунального підприємства, щодо якого на пленарному засіданні відповідної місцевої ради прийнято рішення про незастосування до даного підприємства положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тощо).

Завідомо неправдивою є заява, у якій викладені відомості про фінансову неспроможність, не відповідають дійсності та справжній фінансовий стан боржника дає змогу йому виконати свої зобов'язання.

У ході визначення ознак фіктивного банкрутства заповнюється таблиця 25 "Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства".

3.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

Визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв’язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства аналізується рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період проведення аналізу.

Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується такими показниками:

забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами (відношення суми активів боржника до суми його зобов'язань);

забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов'язань боржника);

розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та сумою його зобов'язань).

Під час визначення ознак дій з доведення до банкрутства заповнюється таблиця 26 "Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства".

У разі встановлення, що вищезазначені показники погіршилися протягом періоду, який аналізується, з'ясовується причина погіршення цих показників шляхом перевірки фінансово-господарських договорів підприємства.

Економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема:

підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів;

необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої передачі третім особам майна;

прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат;

заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо.

Крім того, необхідно проаналізувати заходи, ужиті керівництвом підприємства, щодо стягнення заборгованості (повнота та своєчасність проведеної претензійно-позовної роботи) та своєчасності розв'язання проблем у виробничому процесі тощо.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства можна визначити за такими основними ознаками:

зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна, яке знаходиться у розпорядженні підприємства;

штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;

продаж задіяних у виробничо-господарській діяльності основних засобів (особлива увага приділяється договорам відчуження майна або оренди майна, зокрема перевіряється відповідність ціни реалізації ринковій та наявність дозволу на вказані операції органу, уповноваженого управляти майном);

продаж товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємство, за ціною, нижчою за собівартість, без належних економічних підстав (наприклад, регульована ціна реалізації, яка корегується за рахунок коштів державної підтримки; продаж за передоплатою; тимчасове зниження ціни в рекламних цілях; продаж морально застарілої продукції; продаж продукції, що не користується попитом; продаж товарних залишків готової продукції для перепрофілювання або запуску нового виробництва; продаж товарних залишків (сезонної продукції) у зв’язку із закінченням сезону тощо);

у разі збиткової діяльності підприємства спрямування отримуваних грошових засобів та інвестицій на закупівлю товарів, робіт, послуг, безпосередньо не задіяних у виробничо-господарській діяльності;

необґрунтоване зменшення або збільшення штату підприємства.

3.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про його фінансовий та майновий стан у фінансовій звітності або в інших документах, то в такому разі можуть мати місце ознаки дій з приховування банкрутства.

До ознак дій з приховування банкрутства належать:

надання потенційним кредиторам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям), а також господарському суду завідомо неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства, яка створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховує стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні відомості повідомляються потенційному кредитору, від якого очікують продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майна, надання позики чи сплати авансових грошових сум на користь організації, від імені якої надаються відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму заборгованості, наявне у нього майно, у тому числі й кошти, що знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах тощо);

можливість установлення причинного зв’язку між наданою інформацією та збитками, яких зазнала третя особа.

При цьому мається на увазі не тимчасовий розлад фінансової діяльності юридичної особи, внаслідок якого виникають прострочення платежів, а ситуація, яка виключає виконання даною особою вимог кредиторів.

Ознаками стійкої фінансової неспроможності можуть уважатися:

збитковість діяльності протягом двох років;

відхилення показників ліквідності від граничного значення;

зупинення платежів, що триває понад три місяці, за наявності боргових зобов'язань, строки платежів за якими настали;

наявність значної (понад триста мінімальних розмірів заробітної плати) суми непогашених боргових зобов'язань, строки платежів за якими настали більше як три місяці тому;

наявність значної суми непогашених боргових зобов'язань, визнаних юридичною особою - боржником або підтверджені виконавчими документами;

наявність у підприємства значної суми непогашених штрафів, пені, неустойки, визнаних у судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;

наявність заяви про порушення провадження у справі про банкрутство даної юридичної особи, прийнятої до розгляду господарським судом, або провадження у справі про банкрутство цієї юридичної особи.

У ході проведення аналізу заповнюється таблиця 27 "Показники для виявлення ознак дій з приховування банкрутства".

3.4. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності

Під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення серед них боржників та запобігання їх банкрутству оцінюється фінансова ситуація підприємств.

Поточною неплатоспроможністю характеризується фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент у зв’язку з випадковим збігом обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідно до законодавчого визначення розглядається як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце в разі, коли на початку і наприкінці звітного кварталу присутні ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менші за їхні нормативні значення - 1,0 та 0,1 відповідно.

Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів перевищує його нормативне значення або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага надається позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його санації в процесі провадження справи про банкрутство.

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності. У такому разі задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства


І. Ф. Череповська

Додаток 1
до Методичних рекомендацій

ПЕРЕЛІК

показників, що використовуються під час проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств

Скорочення

Найменування показника

Джерело інформації

Б

баланс

форма N 1

рядок 280 (або рядок 640)

Бпоч

баланс на початок періоду

форма N 1

рядок 280 (640), графа 3

Бкін

баланс на кінець періоду

форма N 1

рядок 280 (640), графа 4

ВК

власний капітал

форма N 1

рядок 380

ВОА

власні оборотні активи

форма N 1

рядок 380 - рядок 080 або (рядок 260 + рядок 270) - (рядок 430 + рядок 480 + рядок 620 + рядок 630)

ВОЗ

вартість основних засобів (залишкова)

форма N 1

рядок 030

ГК

грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті, поточні фінансові інвестиції

форма N 1

рядок 230 + рядок 240

ДЗ

довгострокові зобов'язання

форма N 1

рядок 480

З

запаси

форма N 1

рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140

ЗОЗ

знос основних засобів (на початок, кінець періоду)

форма N 1

рядок 032, графа 3 або графа 4

ЗНВП

забезпечення наступних виплат і платежів

форма N 1

рядок 430

ДМП

доходи майбутніх періодів

форма N 1

рядок 630

ПФІ

поточні фінансові інвестиції

форма N 1

рядок 220

ПЗ

поточні зобов'язання

форма N 1

рядок 620

ДФІук

довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

форма N 1

рядок 040

ДФІін

довгострокові фінансові інвестиції - інші

форма N 1

рядок 045

ВМП

витрати майбутніх періодів

форма N 1

рядок 270

НА

необоротні активи

форма N 1

рядок 080

НДП

"нормальні" джерела покриття

форма N 1

рядок 380 + рядок 430 - рядок 360 - рядок 370 + рядок 480 - рядок 080 + рядок 620

ОА

оборотні активи

форма N 1

рядок 260

ПВОЗ

первісна вартість основних засобів (на початок, кінець періоду)

форма N 1

рядок 031, графа 3 або графа 4

ПВОЗКП

первісна вартість основних засобів на кінець періоду

форма N 1

рядок 031, графа 4

ПВОЗПП

первісна вартість основних засобів на початок періоду

форма N 1

рядок 031, графа 3

ПК

позиковий капітал (довгострокові та поточні зобов'язання)

форма N 1

рядок 480 + рядок 620

СВВК

середня вартість власного капіталу

форма N 1

рядок 380 (графа 3 + графа 4) / 2

СВОЗ

середня вартість основних засобів

форма N 1

рядок 30 (графа 3 + графа 4) / 2

СДЗ

середня дебіторська заборгованість

форма N 1

рядки 050, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 (графа 3 + графа 4) / 2

СЗ

середні запаси

форма N 1

рядки 100,110, 120, 130, 140 (графа 3 + графа 4) / 2

СКЗ

середня кредиторська заборгованість

форма N 1

рядок 480 + рядок 620 (графа 3 + графа 4) / 2

ФК

функціонуючий капітал

форма N 1

рядок 260 - рядок 620

ВР

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

форма N 2

рядок 010

ВВЗП

витрати на виробництво та збут продукції

форма N 2

рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 + рядок 090

ВПЗ

валовий прибуток (збиток)

форма N 2

рядок 050 або рядок 055

СР

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

форма N 2

рядок 040, для суб'єктів малого підприємництва - рядок 140

АВ

адміністративні витрати

форма N 2

рядок 070

ВЗ

витрати на збут

форма N 2

рядок 080

ПЗЗД зп

прибуток (збиток) від звичайної діяльності за звітний період

форма N 2

рядок 190 або рядок 195, графа 3

ЧП

чистий прибуток (збиток)

форма N 2

рядок 220 або рядок 225

ЧД

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

форма N 2

рядок 035

А

амортизація як елемент операційних витрат

форма N 2

рядок 260

ВАЧОЗ

вартість активної частини основних засобів на кінець року

форма N 5

рядок 130, графа 14 + рядок 140, графа 14

ЗАЧОЗ

знос активної частини основних засобів на кінець року

форма N 5

рядок 130, графа 15 + рядок 140, графа 15

ПВАЧОЗ

первісна вартість активної частини основних засобів на початок року

форма N 5

рядок 130, графа 3 + рядок 140, графа 3

ПВОЗВПП

первісна вартість основних засобів, які вибули протягом періоду

форма N 5

рядок 260, графа 8

ПВОЗНПП

первісна вартість основних засобів, які надійшли протягом періоду

форма N 5

рядок 260, графа 5

ОЗ

основні засоби (усього по підприємству) станом на кінець року

форма N 11-ОЗ

рядок 100, графа 7

ОЗОД

основні засоби основного виду економічної діяльності

форма N 11-ОЗ

рядок 140, графа 7

ЗПА

основні засоби, на які повністю нарахована амортизація (знос)

форма N 11-ОЗ

рядок 100, графа 11

СОЧШП

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

форма N 3-ПВ

рядок 3170, графа 2

ПП

прийнято працівників, осіб

форма N 3-ПВ

рядок 5010, графа 1

ВП

вибуло працівників, усього, осіб

форма N 3-ПВ

рядок 5020, графа 1

ВПСШ

вибуло у зв’язку із скороченням штату, осіб

форма N 3-ПВ

рядок 5030, графа 1

НП

не відпрацьовано, всього, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3040, графа 1

НПіа

не відпрацьовано у зв’язку з відпустками за ініціативою адміністрації, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3100, графа 1

НПіаЗ

не відпрацьовано у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації тривалістю понад три місяці поспіль, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3110, графа 1

НПСТ

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3120, графа 1

ПРС

простої, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3130, графа 1

ПРГ

прогули, людино-годин

форма N 3-ПВ

рядок 3150, графа 1

В

кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб

форма N 3-ПВ

рядок 5061, графа 1

КПнчс

кількість працівників у найбільш чисельній зміні в останній робочий день звітного року, осіб

форма N 1-ПВ (умови праці)

рядок 10170, графа 1

СОЧепз

середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

форма N 1-ПВ

рядок 1010, графа 1

ФОП

фонд оплати праці всіх працівників, тис. гривень

форма N 1-ПВ

рядок 1020, графа 1

ЗЗП

сума заборгованості з виплати заробітної плати, усього, тис. гривень

форма N 1-ПВ

рядок 2010, графа 1

ОЧПкр

облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, усього

форма N 1-ПВ

рядок 10010, графа 1

Іок

загальний обсяг інвестицій в основний капітал

форма N 1-інвестиції

рядок 061

Ібр

інвестиції в будівельні і монтажні роботи

форма N 1-інвестиції

рядок 062

Імо

інвестиції в машини, обладнання, інструмент, інвентар

форма N 1-інвестиції

рядок 063

Іі

інвестиції в інші капітальні роботи і витрати

форма N 1-інвестиції

рядок 064

ВТІ

загальна сума витрат на технологічні інновації

форма N 1-інновації

рядок 101

ТІвк

фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів

форма N 1-інновації

рядок 202

ДВА

Дивіденди, виплачені акціонерам

форма N 4

рядок 140, графа 8

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства


І. Ф. Череповська

Додаток 2
до Методичних рекомендацій

СИСТЕМА

показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства

Аспект діяльності, що досліджується

Основний показник, який характеризує аспект діяльності, одиниця виміру

Порядок розрахунку аналітичних показників

Висновок

1

2

3

4

Показники оцінки стану основних засобів

частка основних засобів в активах підприємства, відсотків

ВОЗ х 100 / Б

показує, скільки в балансі підприємства становлять основні засоби

частка активної частини основних засобів, відсотків

ВАЧОЗ х 100 / ВОЗ

зростання цього показника в динаміці розцінюється як сприятлива тенденція

коефіцієнт зносу основних засобів, відсотків

ЗОЗ х 100 / ПВОЗ

характеризує стан основних засобів

коефіцієнт зносу активної частини основних засобів, відсотків

ЗАЧОЗ х 100 / ПВАЧОЗ

збільшення значення цього показника свідчить про зношення активної частини основних засобів

коефіцієнт поновлення, відсотків

ПВОЗНПП х 100 / ПВОЗПП

показує, яку частину основних засобів на кінець року становлять нові основні засоби

коефіцієнт вибуття, відсотків

ПВОЗВПП х 100 / ПВОЗПП

показує, яка частина основних засобів та які з них були на балансі підприємства на початок року, вибули у зв’язку зі зносом або іншими причинами

співвідношення суми основних засобів основної діяльності до суми основних засобів підприємства станом на кінець року, відсотків

ОЗОД х 100 / ОЗ

показує, яку частину всіх основних засобів займають основні засоби основної діяльності; зростання показника свідчить про збільшення інвестицій в основну діяльність

ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби, відсотків

(ЗОЗ - ОЗПА) х 100 / (ОЗ - ОЗПА)

збільшення значення свідчить про зношення основних фондів підприємства

питома вага повністю зношених основних засобів, відсотків

ОЗПА х 100 / ОЗ

відображає питому вагу повністю замортизованих основних засобів у загальному їх обсязі

Показники оцінки ліквідності

маневреність власних оборотних засобів

ВОА / ОА

для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1

коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

ОА / ПК

збільшення значення показника є сприятливою тенденцією для підприємства

коефіцієнт покриття - Кп

ОА / ПЗ

- " -

коефіцієнт швидкої ліквідності

(ОА - З - ВМП) / ПЗ

граничне значення - 0,6 - 0,8

коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал)

ГК / ПЗ

показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, найбільш жорсткий критерій ліквідності; граничне значення - 0,2 - 0,35

частка оборотних коштів в активах, відсотків

ОА х 100 / Б

показує, яку частину в активах підприємства становлять оборотні кошти

частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, відсотків

ВОА х 100 / ОА

показує, яку частину становлять в загальному обсязі оборотних коштів підприємства

частка власних оборотних коштів у покритті запасів, відсотків

ВОА х 100 / З

рекомендована нижня межа цього показника становить 50 відсотків

частка запасів у оборотних активах, відсотків

З х 100 / ОА

показує, яку частину в оборотних активах підприємства становлять запаси

коефіцієнт покриття запасів

НДП / З

у разі коли значення цього показника менше ніж 1, поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійкий

Показники оцінки фінансової стійкості

коефіцієнт фінансової автономії

ВК / Б

зростання цього показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності та незалежності підприємства від позикових коштів; граничне значення - 0,5

коефіцієнт фінансової залежності

Б / ВК

збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання частки позикових коштів під час фінансування підприємства, граничне значення - 2

коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ВК - НА) / ВК

граничне значення - 0,1

коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПК / Б

показує, яку частину в балансі підприємства становить позиковий капітал; граничне значення - 0,5

коефіцієнт структури довгострокових вкладень

ДЗ / НА

показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами. Збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів

коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

ДЗ / (ДЗ + ВК)

збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів

коефіцієнт структури позикового капіталу

ДЗ / ПК

показує, яку частину в позиковому капіталі підприємства становлять довгострокові пасиви

коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

ПК / ВК

збільшення значення цього показника свідчить про зниження фінансової стійкості та навпаки

показник фінансового левериджу

(Б - ВК) / ВК

зменшення значення цього показника свідчить про позитивні зміни на підприємстві, граничне значення - 0,25

коефіцієнт забезпечення власними засобами

(ВК + ЗНВП + ДМП - НА) / ОА

зростання цього показника забезпечує для неплатоспроможного підприємства можливість використання позасудових заходів відновлення платоспроможності; граничне значення - 0,1

продуктивність праці, тис. гривень / особу

ВР/ СОЧШП

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

фондовіддача, гривень / гривень

ВР / СРОЗ

значення показника залежить від галузевих особливостей підприємства

оборотність коштів у розрахунках (ОКРО), оборотів

ВР / СДЗ

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

час обороту коштів у розрахунках (ЧОКР), днів

360 днів / ОКРО

зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО та є сприятливою тенденцією для підприємства

оборотність запасів, оборотів (ОЗО)

СР / СЗ

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства

час обороту запасів (ЧОЗ), днів

360 днів / ОЗО

сприятливою вважається тенденція зменшення значення показника

час обороту кредиторської заборгованості (ЧОКЗ), днів

(СКЗ х 360 днів) / СР

- " -

тривалість операційного циклу (ТОЦ), днів

ЧОКР + ЧОЗ

- " -

тривалість фінансового циклу, днів

ТОЦ - ЧОКЗ

- " -

коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

СДЗ / ВР

- " -

оборотність власного капіталу, оборотів

ВР / СВВК

сприятливою вважається тенденція збільшення значення показника

оборотність сукупного капіталу, оборотів

ВР / ((Бн + Бк) / 2)

- " -

коефіцієнт стійкості економічного росту

(ЧП - ДВА) / ВК

показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство в майбутньому

поточна платоспроможність

ДФІук + ДФІін + ГК - ПК

від'ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства

коефіцієнт Бівера

(ЧП + А) / ПК

у разі коли цей показник не перевищує 0,2, це свідчить про небажане скорочення частки прибутку, яка спрямовується на розвиток виробництва

Оцінка рентабельності

рентабельність продукції, відсотків

(ВПЗ х 100) / СР

сприятливою вважається тенденція збільшення значення показника

рентабельність діяльності, відсотків

ЧП / ЧД

- " -

рентабельність активів, відсотків

ЧП х 100) / ((Бпоч + Бкін) / 2)

- " -

рентабельність сукупного капіталу, відсотків

(ЧП х 100) / ((Бпоч + Бкін) / 2)

- " -

рентабельність власного капіталу, відсотків

ЧП х 100 / СВВК

- " -

період окупності власного капіталу

СВВК / ЧП

сприятливою вважається тенденція зменшення значення показника

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства


І. Ф. Череповська

Додаток 3
до Методичних рекомендацій

ЗВІТ

за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства

1. Загальна характеристика підприємства.

2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності.

2.1. Оцінка фінансового стану підприємства.

2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства.

2.2.1. Аналіз необоротних активів.

2.2.2. Аналіз оборотних активів.

2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів.

2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденцій та аналітичних показників).

2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості.

2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства.

2.2.7. Аналіз витрат на виробництво.

2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів.

2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій.

2.2.10. Аналіз об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення.

3. Оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності.

4. Аналіз виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

4.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства.

4.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства.

4.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства.

4.4. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.

5. Загальні висновки (в тому числі про наявність ознак з дій приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства) та рекомендації щодо подальшого розвитку підприємства.

Таблиця 1

Загальна характеристика підприємства

Характеристика

Показник

Повне найменування

 

Скорочене найменування

 

Дата утворення (реорганізації тощо)

 

Код згідно з ЄДРПОУ

 

Підпорядкованість

 

Код території (КОАТУУ)

 

Вид діяльності

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

Форма власності

 

Код форми власності (КФВ)

 

Територія

 

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

 

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержавному рівні; монополіст, який працює на регіональному ринку; стратегічно важливе підприємство для економіки та безпеки України, не підлягає приватизації тощо)

 

Адреса підприємства

 

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові), телефон

 

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові), телефон

 

Таблиця 2

Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства

N з/п

Показник, одиниця виміру

Фактичне значення за три попередні роки

Примітки (висновки), нормативне значення

на початок періоду
01.__.20__

на кінець періоду
01.__.20__

зміни
(+/-)

 

1

2

3

4

5

6

Загальні показники діяльності підприємства

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень

 

 

 

 

2

Чистий прибуток (збиток), тис. гривень

 

 

 

 

3

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці, тис. гривень

 

 

 

 

5

Власний капітал, тис. гривень

 

 

 

 

6

Необоротні активи, тис. гривень

 

 

 

 

7

Довгострокові зобов'язання, тис. гривень

 

 

 

 

8

Короткострокові кредити та позики, тис. гривень

 

 

 

 

9

Дебіторська заборгованість, тис. гривень

 

 

 

 

10

Запаси, тис. гривень

 

 

 

 

11

Власні оборотні засоби, тис. гривень

 

 

 

 

12

Функціонуючий капітал, тис. гривень

 

 

 

 

13

Продуктивність праці, тис. гривень/особу

 

 

 

 

Показники ліквідності

14

Коефіцієнт поточної ліквідності

 

 

 

> 1,5

15

Коефіцієнт покриття

 

 

 

> 1,0

15

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

0,6 - 0,8

16

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

 

 

 

0,2 - 0,35

17

Маневреність власних оборотних засобів

 

 

 

 

18

Коефіцієнт покриття запасів

 

 

 

 

19

Коефіцієнт фінансової автономії

 

 

 

 

Показники фінансової стійкості

20

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

 

 

 

> 0,5

21

Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

 

= 2

22

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

 

 

> 0,1

23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

 

 

 

< 0,5

24

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

 

 

 

 

25

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

 

 

 

 

26

Коефіцієнт структури позикового капіталу

 

 

 

 

27

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

 

 

 

 

28

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

 

 

 

0,1

29

Показник фінансового левериджу

 

 

 

< 0,25

30

Тривалість фінансового циклу

 

 

 

 

31

Поточна платоспроможність

 

 

 

 

32

Коефіцієнт Бівера

 

 

 

> 0,2

Показники рентабельності

33

Рентабельність продукції, відсотків

 

 

 

 

34

Рентабельність діяльності, відсотків

 

 

 

 

35

Рентабельність сукупного капіталу, відсотків

 

 

 

 

36

Рентабельність власного капіталу, відсотків

 

 

 

 

Таблиця 3

Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства

Стаття балансу

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

1

2

3

4

5

6

7

Необоротні активи, усього

 

100

 

100

 

 

1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

1.1. Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

1.2. Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

2. Незавершене будівництво

 

 

 

 

 

 

3. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

3.1. Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

3.2. Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

4. Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

4.1. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

 

 

 

4.2. Інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

5. Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

6. Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

7. Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Аналіз незавершеного будівництва

N з/п

Назва об'єкта незавершеного будівництва

Початок будівництва

Планова вартість об'єкта, тис. гривень

Ступінь будівельної придатності об'єкта, відсотків

Облікова вартість об'єкта, тис. гривень

Передбачуваний строк уведення в експлуатацію

Вартість доведення об'єкта до придатності для користування, тис. гривень

Таблиця 5

Аналіз стану основних засобів підприємства

Показник

На початок періоду, відсотків

На кінець періоду, відсотків

Зміни (+/-)

1

2

3

4

Частка основних засобів в активах підприємства

 

 

 

Частка активної частини основних засобів

 

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

 

 

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

 

 

 

Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

Коефіцієнт вибуття основних засобів

 

 

 

Співвідношення суми основних засобів основної діяльності із сумою основних засобів підприємства станом на кінець року

 

 

 

Питома вага повністю зношених основних засобів

 

 

 

Ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби

 

 

 

Таблиця 6

Аналіз строку служби обладнання підприємства

Показник

Строк служби

до 5 років

від 5 до 10 років

від 10 до 20 років

понад 20 років

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

вартість, тис. гривень

кількість, штук

вартість, тис. гривень

Усього

у тому числі за видами обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Використання виробничих потужностей

Вид продукції

Одиниця виміру

Потужність на початок року

Зміни протягом року

Потужність на кінець року

Випуск продукції або кількість переробленої продукції

Використання середньорічної потужності (графа 8 / графа 7) х 100, відсотків

збільшення

зменшення

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього на підприємстві

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі за окремими видами продукції

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства

Стаття балансу

На початок аналізу

На кінець аналізу

Зміни

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

1

2

3

4

5

6

7

Оборотні активи - усього

 

100

 

100

 

 

1. Запаси

 

 

 

 

 

 

1.1. Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

1.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

 

 

 

 

 

1.3. Незавершене виробництво

 

 

 

 

 

 

1.4. Готова продукція

 

 

 

 

 

 

2. Векселі одержані

 

 

 

 

 

 

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

3.1. Чиста реалізаційна вартість

 

 

 

 

 

 

3.2. Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

3.3. Резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

4.1. З бюджетом

 

 

 

 

 

 

4.2. За виданими авансами

 

 

 

 

 

 

4.3. З нарахованих доходів

 

 

 

 

 

 

4.4. Із внутрішніх, розрахунків

 

 

 

 

 

 

5. Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

6. Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

7.1. У національній валюті

 

 

 

 

 

 

7.2. В іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

8. Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Структура грошових потоків підприємства

N з/п

Вид діяльності

Код рядка форми N 3

За попередній рік

За поточний рік

тис. гривень

+/-

тис. гривень

+/-

1

2

3

4

5

6

7

1

Операційна

170

 

 

 

 

2

Інвестиційна

300

 

 

 

 

3

Фінансова

390

 

 

 

 

4

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

 

 

5

Загальна оцінка якості управління підприємством

 

 

 

 

 

(+) - надходження (позитивне значення);

(-) - видатки (від'ємне значення).

Таблиця 10

Аналіз руху власного капіталу підприємства

N з/п

Показник

Код рядка форми N 4

Статутний капітал, тис. гривень

Додатково вкладений капітал, тис. гривень

Інший додатковий капітал, тис. гривень

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок року

010 або 050

 

 

 

 

 

2

Надходження

(060, 130, 150, 180, 270 та інші)

 

 

 

 

 

3

Використано

(070, 160 та інші)

 

 

 

 

 

4

Залишок на кінець року

300

 

 

 

 

 

5

Разом змін у капіталі

290

 

 

 

 

 

6

Темп зростання
(позиція 4 / позиція 1) х 100, відсотків

 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт надходжень
(позиція 2 / позиція 4)

 

 

 

 

 

 

8

Коефіцієнт вибуття
(позиція 4 / позиція 1)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 11

Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення

Види дебіторської заборгованості

Строки виникнення

Разом

менше ніж 1 місяць

від 1 до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від б до 9 місяців

від 9 до 12 місяців

від 1 року до 1,5 року

більше ніж 1,5 року

I. Розрахунки з дебіторами за товари, роботи та послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Аванси видані

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 12

Аналіз простроченої дебіторської заборгованості

Показник

Код рядка форми N 1-Б

Усього дебіторська заборгованість, тис. гривень

Прострочена дебіторська заборгованість

тис. гривень

відсоток дебіторської заборгованості

1

2

3

4

5

Усього: (рядок 020 + 100 + 300)

010

 

 

 

1. У межах України - усього

020

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю

030

 

 

 

за векселями

040

 

 

 

з бюджетом

050

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

060

 

 

 

інша поточна заборгованість

090

 

 

 

2. Із суб'єктами господарської діяльності країн колишніх республік СРСР

100

 

 

 

3. Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

300

 

 

 

Таблиця 13

Структура поточної кредиторської заборгованості

N з/п

Показник

Код рядка форми N 1

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. гривень

відсоток суми заборгованості

сума, тис. гривень

відсоток суми заборгованості

сума, тис. гривень

(+/-) відсотків суми на початок року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

 

 

2

Поточна заборгованість за зобов'язаннями

510

 

 

 

 

 

 

3

Векселі видані

52

 

 

 

 

 

 

4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

5

За отриманими авансами

540

 

 

 

 

 

 

6

З бюджетом

550

 

 

 

 

 

 

7

За позабюджетними платежами

560

 

 

 

 

 

 

8

За страхуванням

570

 

 

 

 

 

 

9

З оплати праці

580

 

 

 

 

 

 

10

З учасниками

590

 

 

 

 

 

 

11

За внутрішніми розрахунками

600

 

 

 

 

 

 

12

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом

620

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14

Формування чистого прибутку

Період, одиниця виміру

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Операційні витрати та доходи

Фінансовий результат від операційної діяльності

Інші звичайні доходи та витрати

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Надзвичайні доходи та витрати

Податки на прибуток

Чистий прибуток, збиток (+/-)

Рік,
тис. гривень відсотків


100

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14-1

Формування чистого прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

Дохід (виручка) від реалізації

010

 

 

 

 

 

 

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації

030

 

 

 

 

 

 

3

Разом чисті доходи

070

 

 

 

 

 

 

4

Разом витрати

180

 

 

 

 

 

 

5

Надзвичайні доходи (витрати), податки на прибутки

060 - 160 - 170

 

 

 

 

 

 

6

Чистий прибуток (збиток)

190

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15

Аналіз структури прибутку підприємства

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фінансові результати від операційної діяльності

110 або 105

 

 

 

 

 

 

2

Дохід (втрати) від участі в капіталі

100 - 150

 

 

 

 

 

 

3

Інші фінансові доходи (витрати)

120 - 140

 

 

 

 

 

 

4

Інші доходи (витрати)

130 - 160

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15-1

Аналіз структури прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

На початок року

На кінець звітного періоду

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації

030

 

 

 

 

 

 

2

Разом чисті доходи

070

 

 

 

 

 

 

3

Разом витрати

180

 

 

 

 

 

 

4

Чистий прибуток (збиток)

190

 

 

 

 

 

 

Таблиця 16

Аналіз показників рентабельності (відсотків)

N з/п

Показник

За попередній рік

За поточний рік

Зміни (+/-)

1

2

3

4

5

1

Рентабельність продукції

 

 

 

2

Рентабельність діяльності

 

 

 

3

Рентабельність сукупного капіталу

 

 

 

4

Рентабельність власного капіталу

 

 

 

5

Період окупності власного капіталу

 

 

 

Таблиця 17

Рентабельність окремих видів продукції

Вид продукції

Фактично вироблено продукції (у натуральному виразі)

Оптова ціна одиниці (без ПДВ, акцизного збору), гривень

Звітна собівартість одиниці продукції, гривень

Обсяг товарної продукції

Рентабельність або збитковість у відсотках собівартості
((графа 5 - графа 6) х 100) / графа 6

в оптових цінах (без ПДВ, акцизного збору), тис. гривень

за звітною собівартістю, тис. гривень

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за окремими видами продукції

 

 

 

 

 

 

Таблиця 18

Аналіз витрат на виробництво

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2

За попередній рік

За поточний рік

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

Матеріальні витрати

230

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

260

 

 

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати

270

 

 

 

 

 

 

6

Разом

280

 

 

 

 

 

 

Таблиця 18-1

Аналіз витрат на виробництво суб'єкта малого підприємництва

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

За попередній рік

За поточний рік

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

Матеріальні витрати

090

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

100

 

 

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи

110

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

120

 

 

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати

130

 

 

 

 

 

 

6

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 19

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

За попередній рік

За поточний рік

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Валовий прибуток (збиток)

050 або 055

 

 

 

 

 

 

2

Інші операційні доходи (витрати)

060 - 090

 

 

 

 

 

 

3

Адміністративні витрати

070

 

 

 

 

 

 

4

Витрати на збут

080

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові результати від операційної діяльності

100
(105)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 19-1

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності суб'єкта малого підприємництва

N з/п

Показник

Код рядка форми N 2-м

За попередній рік

За поточний рік

Відхилення

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)
тис. гривень

(+,-)
відсотків

1

Разом чисті доходи

070

 

 

 

 

 

 

2

Разом витрати

180

 

 

 

 

 

 

3

Чистий прибуток (збиток)

070

 

 

 

 

 

 

Таблиця 20

Аналіз структури виробництва продукції

Види продукції

Одиниця виміру

Фактично вироблено

Структура виробленої продукції, відсотків

за звітний рік

за попередній рік

зміни, відсотків

Обсяг виробленої продукції в облікових цінах, тис. гривень

 

 

 

 

100

у тому числі за окремими видами продукції

 

 

 

 

 

Таблиця 21

Аналіз трудових ресурсів підприємства

N з/п

Показник, одиниця виміру

Форма, рядок, графа

За звітний рік

За попередній рік

Зміни
(+/-)

1

2

3

4

5

6

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

форма N 3-ПВ рядок 3170 графа 2

 

 

 

2

Прийнято працівників, осіб

форма N 3-ПВ рядок 5010 графа 1

 

 

 

3

Вибуло працівників, усього, осіб

форма N 3-ПВ рядок 5020 графа 1

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

3.1

У зв’язку із скороченням штату, осіб

форма N 3-ПВ рядок 5030 графа 1

 

 

 

4

Не відпрацьовано, усього, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3040 графа 1

 

 

 

4.1

Відпустки за ініціативою адміністрації, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3100 графа 1

 

 

 

4.1.1

з них тривалістю понад три місяці поспіль, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3110 графа 1

 

 

 

4.2

Неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3120 графа 1

 

 

 

4.3

Простої, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3130 графа 1

 

 

 

4.4

Прогули, людино-годин

форма N 3-ПВ рядок 3150 графа 1

 

 

 

5

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

форма N 1-ПВ рядок 1010 графа 1

 

 

 

6

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, усього, осіб

форма N 1-ПВ рядок 1 графа 10010

 

 

 

7

Кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб

форма N 3-ПВ рядок 5061 графа 1

 

 

 

8

Кількість працівників у найбільшій за чисельністю зміні в останній робочий день звітного року, осіб

форма N 1-ПВ (умови праці) рядок 10170 графа 1

 

 

 

9

Коефіцієнт змінності працівників

рядок 6 / рядок 8

 

 

 

10

Фонд оплати праці всіх працівників, тис. гривень

форма N 1-ПВ рядок 1020 графа 1

 

 

 

11

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, усього, тис. гривень

форма N 1-ПВ рядок 2010 графа 1

 

 

 

Таблиця 22

Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал

Найменування показника

Код рядка форми N 1-інвестиції

Вартість, тис. гривень

Структура інвестицій, відсотків

1

2

3

4

Обсяг інвестицій в основний капітал, усього

061

 

 

у тому числі будівельні та монтажні роботи

062

 

 

машини, обладнання, інструмент, інвентар

063

 

 

інші капітальні роботи і витрати

064

 

 

Таблиця 23

Аналіз інноваційної активності підприємства

N з/п

Найменування показника

Код рядка форми N 1-інновації

Станом на початок періоду, тис. гривень

Станом на кінець періоду, тис. гривень

Зміни
(+/-)

1

Загальна сума витрат на технологічні інновації, тис. гривень

рядок 101

 

 

 

2

Фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів, тис. гривень

рядок 202

 

 

 

3

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала технологічних змін протягом останніх трьох років, тис. гривень

рядок 301

 

 

 

4

Обсяг реалізованої продукції, що зазнала суттєвих технологічних змін або заново впроваджена, тис. гривень

рядок 302

 

 

 

5

Коефіцієнт інноваційного випуску

(рядок 3) / (форма N 2 рядок 035)

 

 

 

6

Відношення розміру повторно введеної та тієї, яка зазнала суттєвих змін, продукції до обсягу всієї інноваційної продукції, відсотків

рядок 4 / рядок 3

 

 

 

7

Зростання виробничих потужностей за результатами інноваційної діяльності (так/ні)

рядок 608

 

 

 

Таблиця 24

Аналіз об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

Найменування показника, одиниця виміру

Кількісні показники

Вартісні показники

Балансова вартість на кінець року, тис. гривень

Доходи за рік, тис. гривень

Витрати за рік, тис. гривень

Таблиця 25

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства

N з/п

Показник

Джерело інформації

Станом на дату визнання неплатоспроможним

Станом на початок періоду, який аналізується

1

Коефіцієнт покриття

ОА / ПЗ

 

 

2

Рентабельність продукції

(ВПЗ / СР) х 100

 

 

3

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами

Б / ПК

 

 

Таблиця 26

Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства

N з/п

Показник та його нормативне значення

Джерело інформації

Станом на початок періоду, який аналізується

Станом на кінець періоду, який аналізується

1

2

3

4

5

1

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами

Б / ПК

 

 

2

Забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами

ОА / ПК

 

 

3

Розмір чистих активів

Б - ПК

 

 

4

Ціни, зазначені в договорах, відповідають загальноринковим (так/ні)

аналітична інформація

 

 

5

Вигідність для підприємства виконання умов договорів (так/ні)

аналітична інформація

 

 

6

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень

форма N 5
рядок 260 - рядок 261 - рядок 262 - рядок 263 - рядок 264 - рядок 265

 

 

Таблиця 27

Показники для виявлення ознак дій з приховування банкрутства

N з/п

Показник та його нормативне значення

Джерело інформації

Станом на дату визнання неплатоспроможним

Станом на початок періоду, який аналізується

Станом на кінець періоду, який аналізується

1

2

3

4

5

6

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ГК / ПЗ

 

 

 

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

ОА / ПК

 

 

 

3

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень

форма N 5
рядок 260 - рядок 261 - рядок 262 - рядок 263 - рядок 264 - рядок 265

 

 

 

4

Кредиторська заборгованість, тис. гривень

ПК

 

 

 

5

Розмір штрафу та пені, тис. гривень

аналітична інформація

 

 

 

6

Дебіторська заборгованість, тис. гривень

форма N 1
рядки 050 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210

 

 

 

7

Прострочена частина дебіторської заборгованості, відсотків

аналітична інформація

 

 

 

8

Кількість справ, порушених у суді (підприємство-відповідач), штук

аналітична інформація

 

 

 

9

Розмір інвестицій, у тому числі в основну діяльність, тис. гривень

форма N 2-інвестиції рядок 011

 

 

 

10

Частка доходів від неосновної діяльності в структурі доходів підприємства, відсотків

форма N 2
(рядок 110 + - рядок 120 + рядок 130) / рядок 170

 

 

 

11

Кількість працівників згідно зі штатним розкладом на 31 грудня звітного року, осіб

форма N 1-ПВ
рядок 10010 графа 1

 

 

 

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства


І. Ф. Череповська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2