Наказ Мінпраці N 320 від 15.10.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України,» N 87 (22.11.2010), ст. 3090

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 жовтня 2010 року N 320

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2010 р. за N 1038/18333

Відповідно до статті 241 Кодексу законів про працю України, пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168 "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю" НАКАЗУЮ:

1. Доповнити заголовок та пункт 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260 "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745 (із змінами), після слів "фізичною особою" словами ", яка використовує найману працю".

2. Внести до Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745, такі зміни:

доповнити заголовок після слів "фізичною особою" словами ", яка використовує найману працю";

у тексті цієї Форми слова та знак "ідентифікаційний код N" замінити словами "ідентифікаційний номер (за наявності)";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Для фізичної особи - підприємця";

доповнити пункт 9 після слів "Фізичною особою" словами "(або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою)";

доповнити пункт 15 після слів "Фізична особа" словами "(або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа)";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

 

Фізична особа _____________
(або за нотаріальним дорученням
уповноважена нею особа)

Працівник ________________
(крім випадків розірвання трудового
договору за ініціативою фізичної
особи у випадках, визначених КЗпП,
за відсутності працівника)";

доповнити пункт 20 після слів "Фізична особа" словами "(або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа)".

3. Унести зміни до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 11 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320), який набирає чинності з 01.01.2011 р.

5. Юридичному управлінню (І. Тубелець) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Коломійця.

Міністр

В. Надрага

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілокГ. В. Осовий

Генеральний директор
Федерації роботодавців України


Р. В. Іллічов

Президент Спілки орендарів
і підприємців України


В. Хмільовський

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців


В. Биковець

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств УкраїниВ. Биковець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
08.06.2001 р. N 260
(у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 14.10.2010 р. N 320)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2010 р. за N 1038/18333

Порядок

реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі - фізична особа).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

У разі коли інтереси фізичної особи представляє за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - трудову книжку, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію ноторіального доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.

4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності).

5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору - в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:

"Трудовий договір зареєстрований "___" ____________ 20__ р. N ____
_____________________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості) 
М. П.
_______________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
центру зайнятості)".

7. Якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію.

Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

8. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони сповіщають центр зайнятості, який зареєстрував трудовий договір.

9. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.

Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, проводиться у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою):

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.

10. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох, а в разі відсутності працівника - на двох примірниках трудового договору запис:

"Трудовий договір від "___" ____________ 20__ р. N ______
знято з реєстрації "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості) 
М. П.
______________
(підпис)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи центру зайнятості)".

11. Відповідальна особа центру зайнятості інформує Пенсійний фонд у встановленому порядку про реєстрацію (знаття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою - підприємцем або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

12. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

13. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, центр зайнятості повертає їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

14. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

15. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

16. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Начальник
Юридичного управління


І. Тубелець

Додаток
до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові сторін, які уклали трудовий договір

Місце проживання сторін

Дата реєстрації трудового договору

Дата зняття з реєстрації трудового договору

Підстави припинення трудового договору

Відмітка про завірення запису, зробленого фізичною особою у трудовій книжці працівника

Відмітка про вручення фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) двох примірників зареєстрованого трудового договору для подальшої передачі одного примірника працівникові за його відсутності

Відмітка про ознайомлення з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник
Юридичного управління


І. Тубелець

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4