Постанова Правління Пенсійного фонду України N 9-4 від 11.05.2010 р. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опублікована: «Офіційний вісник України» N 44 від 21.06.2010 р.

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова Правління Пенсійного фонду України
від 11 травня 2010 року N 9-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2010 р. за N 366/17661

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України


Р. Іллічов

Міністр праці та соціальної
політики України


В. Надрага

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Президент Спілки орендарів і
підприємців України


В. М. Хмільовський

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств УкраїниВ. Биковець

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців


В. Биковець

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
переговорів, укладення Генеральної
угоди на 2008 - 2009 рр., здійснення
контролю і забезпечення її виконанняГ. В. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
11.05.2010 N 9-4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2010 р. за N 366/17661

Зміни

до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У розділі 4:

1.1. В абзаці першому пункту 4.1 та абзаці першому пункту 4.2 слова "(крім платників фіксованого сільськогосподарського податку)" виключити.

1.2. У пункті 4.7:

1.2.1. Абзац восьмий після слів та цифр "28,56 відсотка за 2009 рік" доповнити словами та цифрами "35,2 відсотка з 01.01.2010 року".

1.2.2. Абзац дев'ятий після слів та цифр "28,56 відсотка за 2009 рік" доповнити словами та цифрами "6 відсотків з 01.01.2010 року".

2. У розділі 5:

2.1. В абзаці першому підпункту 5.1.5 пункту 5.1 слова та цифри "19,92 відсотка" виключити.

2.2. Абзац другий підпункту 5.3.1 пункту 5.3 після слів "у річних розрахунках" доповнити словом "звітах".

3. У розділі 6:

3.1. Пункт 6.5 після слів та цифри "згідно з додатком 8" доповнити словами та цифрою "та додатком 8а".

3.2. Пункт 6.6 після слів "призначені відповідно до законодавства України" доповнити словами ", які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти Пенсійного фонду України".

3.3. Пункт 6.9 виключити.

У зв’язку з цим пункт 6.10 вважати відповідно пунктом 6.9.

4. У розділі 9:

4.1. У пункті 9.3:

4.1.1. Абзац п'ятий підпункту 9.3.4 викласти в такій редакції:

"Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України".

4.1.2. У підпункті 9.3.5:

абзац другий після слів та цифр "згідно з додатком 17" доповнити словами та цифрами "та/або додатком 17а";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт перевірки".

5. У пункті 10.1 розділу 10:

5.1. Абзац п'ятий після слів "Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою;" доповнити словами "звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою;".

5.2. Абзац шостий після слів "Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою;" доповнити словами "звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою;".

6. Пункт 11.10 розділу 11 виключити.

7. У додатках до Інструкції:

7.1. У додатку 4 пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Дата подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України: __________________________".

7.2. Додатки 6 - 8 викласти в новій редакції та доповнити Інструкцію новим додатком 8а:

"Додаток 6
до пункту 6.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Кому направляється ____________________________________
(назва підприємства)

Розрахунок
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",
з ____________ 20__ року

N
з/п

Пріз-
вище, ім'я, по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нен-
ня особою пенсій-
ного віку*

Стаж, необхід-
ний для приз-
начен-
ня пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підп-
риєм-
стві, що вра-
хова-
но при обчис-
ленні плати (років, міся-
ців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Частка плати даного підприєм-
ства (%),
гр. 6 х 100
---------------
гр. 5

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік
(грн)

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік,
гр. 13 х гр. 12
-----------------
100

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку,
гр. (10 + 11) х гр. 12 х кількість місяців з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку
----------------------
100

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
гр. (10 + 11) х гр. 12
-------------------------
100

усього

у т. ч.

фактич-
них витрат на виплату пенсій (гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на доставку пенсій (% від гр. 10)

роз-
мір пен-
сії

надбавки, доплати, підвищен-
ня з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14**

15***

16****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

** Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачену суму за попередній рік необхідно сплатити одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць).

*** Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.

**** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника)

 

 

 

_______________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Виконавець (прізвище, ініціали, тел.) _________________

Додаток 7
до пункту 6.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Кому направляється ______________________________________
(назва підприємства)

Розрахунок
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників), з ____________20__ року

N з/п

Пріз-
вище, ім'я, по бать-
кові особи, якій приз-
начена пенсія на піль-
гових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення осо-
бою пенсій-
ного віку *

Стаж, необ-
хідний для призна-
чення пенсії на пільго-
вих умовах (років, місяців)

Стаж роботи на даному підп-
риєм-
стві, що врахо-
вано при обчис-
ленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн.

Фактич-
ні вит-
рати на вип-
лату та достав-
ку пенсій за попе-
редній рік (грн.)

Розмір плати відпо-
відно до Закону України "Про загально-
обов'язко-
ве державне пенсійне страхуван-
ня"
(%)

Загальна сума плати за попередній рік (грн.),
гр. 12 х гр. 13
-------------------
100

Частка плати даного підприєм-
ства (%),
гр. 6 х 100
--------------
гр. 5

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік,
гр. 14 х гр. 15
-------------------
100

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку,
гр. (10 + 11) х гр. 13 х гр. 15 х кількість місяців з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку
-------------------
100 х 100

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
гр. ( 10 + 11) х гр. 13 х гр. 15
--------------------------------------
100 х 100

усього

у т. ч.

фак-
тич-
них вит-
рат на вип-
лату пенсій (гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на достав-
ку пенсій (% від гр. 10)

розмір пенсії

над-
бавки, доп-
лати, підви-
щен-
ня з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16**

17***

18****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

** Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачену суму за попередній рік необхідно сплатити одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць).

*** Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.

**** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника)

 

 

 

_______________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Виконавець (прізвище, ініціали, тел.) _________________

Додаток 8
до пункту 6.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відомості
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку *

Пункт та стаття, згідно з якими призначе-
но пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахова-
ний стаж роботи для призначен-
ня пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

у тому числі в розрізі підприємств

назва підприємства

адреса підприємства

стаж роботи для призначен-
ня пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

усього

у т. ч.

фактич-
них витрат на виплату пенсій
(гр. 7 = гр. 9)

фактич-
них витрат на доставку пенсій (% від гр. 9)

фактич-
них витрат на виплату пенсій

фактич-
них витрат на доставку пенсій

фактич-
них витрат на виплату пенсій

фактич-
них витрат на доставку пенсій

розмір пенсії

надбавки, доплати, підвищен-
ня з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16**

17**

18**

 

Наприклад, Іваненко В. П.

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

 

22

Колгосп "Світанок"

Васильківський р-н, Київська обл.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радгосп "Тарасівський"

Броварський р-н, Київська обл.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колгосп ім. Шевченка

Бориспільський р-н, Київська обл.

8

____________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

** Графи 16 - 18 заповнюються починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)

 

 

 

_______________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 8а
до пункту 6.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відомості
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з ____________ 20__ року, які не можуть бути відшкодовані у зв’язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або знаходженням їх за межами України

N з/п

Пріз-
вище, ім'я, по батькові особи, якій приз-
начена пенсія на піль-
гових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення особою пенсій-
ного віку*

Пункт та стаття, згідно з якими призна-
чено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахо-
ваний стаж роботи для призна-
чення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

у тому числі в розрізі підприємств

назва підпри-
ємства

адреса підпри-
ємства

стаж роботи для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

усього

у т. ч.

фактич-
них витрат на виплату пенсій (гр. 7= гр. 9)

фактич-
них витрат на доставку пенсії (% від гр. 9)

фактич-
них витрат на виплату пенсій

фактич-
них витрат на доставку пенсій

фактич-
них витрат на виплату пенсій

фактич-
них витрат на доставку пенсій

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16**

17**

18**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

** Графи 16 - 18 заповнюються починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)

 

 

 

________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

____________
(підпис)

______________________"
(прізвище, ініціали)

7.3 Додаток 17 викласти в новій редакції:

"Додаток 17
до підпункту 9.3.5 пункту 9.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

____________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України

____________________________________________________
у районі, місті, районі у місті,

____________________________________________________
адреса)

Рішення N ____
про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності до органів Пенсійного фонду України

"___" ____________ 20__ року

___________________________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за неподання, несвоєчасне подання ____________________________________
(необхідне підкреслити)
_______________________________________________________________________________________
(назва звітності)
у строки, визначені законодавством, вирішив застосувати фінансові санкції до
_______________________________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________________________________,
(сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ________________ МФО __________ ЄДРПОУ ________________

Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом  10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням _______________________________________________________
(заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби)

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

______________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Перший примірник рішення отримано

________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

______________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року.".
(дата отримання рішення)

7.4. Доповнити Інструкцію новим додатком 17а:

"Додаток 17а
до підпункту 9.3.5 пункту 9.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

___________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України
__________________________________________________
у районі, місті, районі у місті,
__________________________________________________
адреса)

Рішення N _____
про застосування фінансових санкцій за подання до органів Пенсійного фонду України недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку

"__" ____________ 20__ року

____________________________
(місце прийняття)

Я, __________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку _____
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(назва звітності)
вирішив застосувати фінансові санкції до ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________________________________,
(сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ __________________

Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом  10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням ______________________________________________________
(заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби)

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

______________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Перший примірник рішення отримано

_________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

______________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року.".
(дата отримання рішення)

7.5. Додатки 24 та 33 виключити.

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3