Лист Держкомпідприємництва від 26.10.2010 р. «Щодо проведення перевірок контролюючими органами»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 26.10.2010 р.

Щодо проведення перевірок контролюючими органами

21 травня 2009 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року", яка набрала чинності 29 травня 2009 року (далі - Постанова N 502).

Пунктом 1 Постанови N 502 передбачено, що органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного та податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів).

Водночас Закон N 1759, який набув чинності 30 грудня 2009 року, закріпив на законодавчому рівні мораторій на проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва.

Пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону встановлено до 1 січня 2011 року мораторій:

на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими чи службовими особами щодо суб'єктів малого підприємництва, крім:

проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику. Критерії визначення останнього затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону про контроль;

проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні");

проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;

проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів.

Стосовно проведення планових перевірок слід зазначити, що згідно зі статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877) планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Так, на даний час відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" кожен контролюючий орган повинен розробити переліки питань, які будуть виключними, та розмістити їх на своїх офіційних сайтах.

Крім того, відповідно до статті 6 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі органи мають право, зокрема, подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.

Слід зазначити, що позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються без попереднього письмового повідомлення суб'єкта господарювання за наявності підстав, передбачених у статті 6 Закону N 877.

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Щодо деяких питань одержання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг стягується відповідно до норм податкового законодавства (зокрема Закону України "Про систему оподаткування" та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 56-93 "Про місцеві податки і збори"), у зв’язку з чим місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг.

Однак, з набранням чинності 05.10.2006 р. частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" правових підстав на оформлення та видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього) немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачена жодним законом України.

Водночас врегулювання питання сплати збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг включено до Плану заходів з комплексного розв'язання проблем соціально-економічного розвитку Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси та Харкова, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2010 р. N 1437-р.

Відповідно до положень статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. N 56-93 "Про місцеві податки і збори" самостійне встановлення і визначення порядку сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування.

Крім того, згідно з протоколом наради "Про скорочення кількості документів дозвільного характеру та видів робіт (послуг), що підпадають під сферу ліцензування", що відбулася під головуванням Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова 17.06.2010 р., дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг міститься у переліку щодо скасування документів дозвільного характеру як таких, що не відповідають Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Щодо деяких питань одержання дозволів від органів пожежного нагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби.

На сьогодні законодавством України передбачено перед початком господарської діяльності серед іншого отримати дозволи від органів пожежного нагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби.

Так, відповідно до положень статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку", початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі на це дозволу органу державного пожежного нагляду, крім випадків провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.

Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності (крім потенційно небезпечних об'єктів) або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Порядок та форма повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 150.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" надання земельних ділянок під будівництво, затвердження норм проектування, проектної та нормативно-технічної документації на будівництво, реконструкцію, об'єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення, розробка, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва,нових технологій здійснюється за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою.

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи" від 09.10.2000 р. N 247 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р за N 4/5195).

Голова

М. Ю. Бродський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4