Лист Держкомпідприємництва N 2357 від 25.02.2010 р. стосовно особливостей застосування Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 25.02.2010 р. N 2357

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист про надання роз'яснень щодо особливостей застосування Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) у ході здійснення органами місцевого самоврядування заходів державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність на ринках міста, і в межах компетенції повідомляє наступне.

Статтею 7 Закону про контроль встановлено, що для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкти господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (напрямку) на проведення заходу, зокрема, зазначається: назва органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; найменування суб'єкта господарювання та / або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; місцезнаходження суб'єкта господарювання та / або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід.

Також слід зазначити, що відповідно до статті 7 Закону про контроль на підставі акта, складеного за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень , виявлених під час здійснення заходу.

Враховуючи наведене, захід державного нагляду (контролю) проводиться відносно конкретного суб'єкта господарювання за процедурою, визначеною Законом про контроль. Отже, про проведення планової перевірки особисто повідомляється кожен із суб'єктів господарювання, який здійснює торговельну діяльність на території ринку і щодо якого здійснюється плановий захід державного нагляду (контролю).

Щодо проблемних питань дотримання процедури повідомлення фізичної особи - підприємця про проведення планової перевірки повідомляємо у нижчеподаному.

Відповідно до статті 5 Закону про контроль повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок засобів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Статтею 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що в Єдиному державному реєстрі повинні міститися, зокрема, такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:

- Ім'я фізичної особи;

- Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків або номер і серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- Місце проживання;

- Види діяльності.

Крім того, Правилами торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. N 57/188/84/105, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. за N 288/6576, передбачено, що на торговельному місці продавця (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) встановлюється табличка із зазначенням, зокрема, його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Закону про контроль державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та попередження порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю) - це планові та позапланові заходи, здійснювані шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю).

Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Спеціальні положення щодо прийняття актів Кабінетом Міністрів України містить Закон України "Про Кабінеті Міністрів України" (далі - Закон про КМУ). Відповідно до частини 1 статтi 52 зазначеного Закону Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Статтею 53 Закону про КМУ передбачено, що право ініціативи в прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Ініціювати підготовку та прийняття актів Кабінету Міністрів України може Президент України. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування в зазначеному переліку відсутні.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності на період до 31 грудень 2010 р." органам та посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, передбачено до 31 грудня 2010 року, зокрема, тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного та податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів).

У той же час норма щодо встановлення мораторію на здійснення перевірок суб'єктів малого підприємництва була закріплена ще й на законодавчому рівні.

30 грудня 2009 р. вступив в силу Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" (далі - Закон N 1759).

Пунктом 2 "Прикінцевих положень" цього Закону встановлено до 1 січня 2011 року мораторій:

- На здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб'єктів малого підприємництва, крім:

проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесено до високого ступеня ризику, критерії визначення якої затверджені Кабінетом міністрів України відповідно до вимог Закону про контроль;

проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11 1 Закону України "Про державну податкову службі у Україні);

проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;

проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів.

З урахуванням того що відповідно до Закону про контроль заходи державного нагляду (контролю) - це планові та позапланові заходи, вважається, що мораторій встановлений як на планові, так і на позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Слід зазначити, що норма Закону N 1759 щодо встановлення мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб'єктів малого підприємництва має імперативний характер, тобто чітко визначені правила поведінки, категоричні приписи, заборона інших, ніж передбачених, дій.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до статті 3 Закону про контроль одним з основних принципів державного нагляду (контролю) є принцип неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю).

Органи місцевого самоврядування, здійснюючи повноваження щодо державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, дублюють повноваження інших органів державного нагляду (контролю).

Зважаючи на зазначене та враховуючи вимоги Закону про контроль, Закону N 1759 та Постанови N 502, на думку Держкомпідприємництва, органи місцевого самоврядування на даний момент не повинні здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері торгівлі.

Голова

О. Кужель

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6