Наказ Мінфіну N 1085 від 24.09.2010 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства

Наказ Міністерства фінансів України
від 24 вересня 2010 року N 1085

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2010 р. за N 938/18233

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
 від 7 лютого 2013 року N 73

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (далі - Зміни), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

2.1. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.97 р. N 244 "Про бухгалтерський облік списання та реструктуризації податкової заборгованості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.11.97 р. за N 566/2370;

2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.97 р. N 272 "Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.97 р. за N 631/2435.

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його прийняття у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 3 Змін, затверджених цим наказом, що набирає чинності з 01.01.2011 р.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т. І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного
комітету статистики України


О. Г. Осауленко

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України


А. А. Максюта

Голова Державної податкової
адміністрації України


О. О. Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.09.2010 р. N 1085

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2010 р. за N 938/18233

Зміни до деяких нормативно-правових актів

 Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73)


2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за N 161/4382 (із змінами):

2.1. Абзац перший пункту 2 замінити трьома абзацами такого змісту:

"2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків;

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим.

2.2. Пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту: "При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 060) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.".

2.3. Пункт 22 доповнити новим реченням такого змісту: "У першому місяці року переходу на застосування Положення (стандарту) 25 сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".".

2.4. Пункт 25 доповнити новим реченням такого змісту: "При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті "Відстрочені податкові зобов'язання" (рядок 460) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.".

2.5. Пункт 31 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) ______" наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.".

2.6. Пункт 43 доповнити абзацом другим такого змісту:

"При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 у цій статті у графі 4 за аналогічний період попереднього року наводиться результат відповідного складання (вирахування) значень статей "Податок на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 180), "Податки з надзвичайного прибутку" (рядок 210) і "Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 185) Звіту про фінансові результати (форма N 2) за попередній рік.".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. N 415, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 р. за N 610/12484:

3.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Фінансові витрати визнаються:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями);

іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються.".

3.2. Підпункт 15.1 пункту 15 викласти в такій редакції:

"15.1. Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат.".

3.3. У додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" у графі "Приклад" слова "продукту тощо" замінити словами "продукту та інших нематеріальних активів".

4. У Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 р. N 109, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.12.93 р. за N 200 (із змінами):

4.1. У пункті 1.3 глави 1 слово "приватизуються" замінити словами "приватизуються (корпоратизуються)", а слова "передається в оренду" замінити словами "передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)".

4.2. У пункті 2.1 глави 2 слова та цифри "вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 р. N 961" замінити словами та цифрами "майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891".

4.3. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.4. Для відображення господарських операцій товариство покупців може використовувати Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422.".

4.4. У першому реченні пункту 4.5 глави 4 слова та цифри "Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їх потенційної прибутковості, затвердженого наказом Фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату України від 27 лютого 1995 р. N 216/40/30/63" замінити словом "законодавства".

5. У підпункті 1.6 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 14.12.99 р. N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.99 р. за N 915/4208, слова та цифри "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1996 року за N 82/1107, зі змінами та доповненнями" замінити словами та цифрами "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. N 193,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 р за N 515/4736 (із змінами)".

Начальник
Управління методології
бухгалтерського облікуВ. М. Пархоменко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31