Наказ Мінфіну N 291 від 09.07.2019 р. «Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України»  N 63 (20.08.2019)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2019 р.

м. Київ

N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за N 837/33808

Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання

Відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового;

Порядок заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

О. Риженко

В. о. Міністра аграрної політики
та продовольства України

О. Трофімцева

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 липня 2019 року N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за N 837/33808


ПОРЯДОК
заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту (далі - Акт) відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Акт складається особою, яка є платником податку - виробником спирту етилового та здійснює його реалізацію, щодо обсягів залишку спирту етилового, наявних у місцях зберігання спирту та ємностях для його транспортування.

3. Інвентаризація обсягів залишку спирту етилового здійснюється відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за N 1365/26142 (із змінами), з урахуванням особливостей, визначених Інструкцією з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року N 264, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за N 591/16607.

4. Акт складається окремо по кожному акцизному складу / пересувному акцизному складу.

5. В Акті зазначаються обсяги залишку спирту етилового станом на 00:01 01 липня 2019 року.

6. Обсяги залишку спирту етилового в Акті проставляються в декалітрах та в декалітрах безводного спирту, приведених до 20° C, з округленням до двох знаків після коми.

II. Складання Акта

1. Акт складається та подається до контролюючого органу в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання Акта в електронній формі здійснюються в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами.

2. У верхньому лівому куті зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктом 213.3.5 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

"4" - на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" підпункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5" - на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 розділу VI Кодексу;

"6" - спирт етиловий, умови оподаткування якого не визначені.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "5", у відповідному рядку зазначається цифра "0" - оподатковуються акцизним податком.

В Акті, складеному на обсяги залишку спирту етилового, який фактично знаходиться на акцизному складі, зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового "5".

В Акті, складеному на обсяги залишку спирту етилового, який фактично знаходиться на пересувному акцизному складі, зазначається одна із зазначених у пункті 2 цього розділу ознак щодо умов оподаткування спирту етилового ("0" - "5").

3. В Акті зазначаються реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на якому проведено інвентаризацію спирту етилового та на якому фактично знаходиться спирт етиловий:

для акцизного складу - уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, адреса акцизного складу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку);

для пересувного акцизного складу - номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільний, залізничний, повітряний, морський, річковий) та дані про місткість ємності (секції) (загальна місткість; кількість ємностей (секцій); місткість за актом).

Двосимвольний код типу транспортного засобу зазначається відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року N 541).

4. Акт заповнюється державною мовою. Допускається використання іноземної мови під час зазначення номера реєстрації транспортного засобу (міжнародної або іноземної).

5. Дата складання Акта заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання не проставляються.

6. В Акті згідно з реєстраційними документами зазначаються основні реквізити платника податку (для юридичної особи - її повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ). Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу II Кодексу.

7. До Акта заносяться відомості щодо обсягів залишку спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, який станом на 00:01 01 липня 2019 року зберігається у платника податку (структурному підрозділі платника податку) на кожному акцизному складі / пересувному акцизному складі, розпорядником якого є такий платник. Платник податку заповнює всі передбачені формою Акта графи.

8. Акт підписують:

керівник платника податку або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;

представник контролюючого органу на акцизному складі.

Акт інвентаризації спирту етилового на пересувному акцизному складі підписує представник контролюючого органу на акцизному складі, з якого відвантажено спирт етиловий на такий пересувний акцизний склад.

9. Платник податку зобов'язаний забезпечити зберігання Акта відповідно до пункту 44.3 статті 44 глави 1 розділу II Кодексу.

III. Подання Акта до контролюючих органів

1. Платник податку зобов'язаний у строки, встановлені пунктом 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Обмін електронними документами з контролюючими органами здійснюється у порядку та строки, встановлені Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2017 року за N 959/30827.

2. В Акті зазначаються всі передбачені його формою показники та відомості.

3. Відсутність передбачених формою Акта для внесення показників і відомостей є підставою для відмови у його прийнятті контролюючим органом.

4. Відомості, наведені в Акті, мають підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

5. У разі виявлення в Акті помилки платник може подати до закінчення граничного строку його подання новий Акт згідно з цим Порядком, який враховується відповідно до пункту 4 глави 4 розділу IV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 квітня 2016 року N 422, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2016 року за N 751/28881.

IV. Порядок заповнення Акта

1. Вступна частина Акта заповнюється в порядку, визначеному в розділі II цього Порядку.

2. Інформація до розділу I Акта заноситься в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер;

2) у графі 2 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (не менше 10 знаків);

3) до граф 3 - 7 заносяться відомості щодо характеристик ємностей зберігання, в яких зберігаються залишки пального:

назва ємності зберігання (резервуар, цистерна) (графа 3);

номер ємності (графа 4);

тип ємності (графа 5);

технічні характеристики ємностей:

фізична місткість ємності, що відповідає технічним паспортам, у метрах кубічних (графа 6);

рівень наповнення ємності у метрах кубічних (графа 7);

4) до граф 8 - 12 заноситься інформація щодо правовстановлюючих документів на об'єкти (акцизні склади) та документів, що засвідчують правові підстави їх експлуатації (для пересувних акцизних складів не зазначається):

у графах 8 - 10 зазначаються реквізити документів на відповідні об'єкти:

номер документа (графа 8);

дата документа (графа 9);

назва документа (графа 10);

у графах 11, 12 зазначаються дані контрагента за укладеними договорами щодо об'єктів:

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта контрагента (графа 11);

найменування / прізвище, ім'я, по батькові контрагента (графа 12);

для пересувних акцизних складів:

у графах 8 - 10 зазначаються дані товарно-супровідних документів на спирт етиловий;

у графах 11, 12 зазначаються дані договору з постачальником спирту етилового;

5) до граф 13 - 17 заносяться дані щодо залишку спирту етилового станом на 00:01 01 липня 2019 року:

об'єм спирту, дал (графа 13);

об'ємна частка спирту етилового за температури 20° C, %, в середній пробі (графа 14);

температура в резервуарі (графа 15);

множник (графа 16);

кількість безводного спирту, дал б/с (графа 17).

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5