Наказ Мінфіну N 503 від 25.05.2016 р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 49 (01.07.2016) 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2016 р.

м. Київ

N 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2016 р. за N 843/28973

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267;

2) Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289;

3) Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233 (із змінами).

2. В абзаці шостому підпункту 4 пункту 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289, після слова та цифри "рядка 3" доповнити словом та цифрою "таблиці 1".

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Куц М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 травня 2016 року N 503

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2016 р. за N 843/28973


ЗМІНИ
до Порядку заповнення податкової накладної

У пункті 19:

доповнити абзац перший після слів "товарів/послуг" словами та цифрами "(крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)";

в абзаці другому слова "відповідному платнику протягом такого місяця" замінити словами "відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця";

в абзаці третьому слова "такий характер, протягом такого місяця" замінити словами "такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця";

доповнити після абзацу третього трьома новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

доповнити абзац дев’ятий після слів "товарів/послуг" словами та цифрами "(крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)";

доповнити перше речення абзацу десятого після слів "податкові накладні" словами та цифрами "(крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України)".

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 травня 2016 року N 503

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2016 р. за N 844/28974


ЗМІНИ
до форми податкової декларації з податку на додану вартість

1. Рядки "300000000000" та "500000000000" таблиці 1 та рядок "усього за основною ставкою та ставкою 7 %" таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість виключити.

2. Примітку "*" додатка 9 до податкової декларації з податку на додану вартість викласти в такій редакції:

"* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний податковий період.".

3. У додатку 10 до податкової декларації з податку на додану вартість:

у рядку 11.1 таблиці 2 слово та цифру "таблиці 1" замінити словом та цифрою "таблиці 2";

у рядку 11.1 таблиці 3 слово та цифру "таблиці 1" замінити словом та цифрою "таблиці 3".

4. Додатки 2 та 3 до податкової декларації з податку на додану вартість викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,

вхідний N)

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість


01

Довідка
про  суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

011


Звітний


012

Звітний новий

013

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період(рік)

(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється

(рік)

(квартал)

(місяць)

04

Платник
від ________________________ N __________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта205

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість(грн)

 


N з/п

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць

рік

1

2

3

4

1

2

3

Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року


Усього
Дата подання


.

.

Наведена інформація є повною і достовірною.


Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) _________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)_____________

(підпис)

(ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.


2 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість


01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

Звітний


012

Звітний новий

013

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


(рік)


(квартал)

(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється(рік)


(квартал)

(місяць)

04

Платник
від ________________________  N __________________________________

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія та номер паспорта205

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартістьТаблиця 1. Розрахунок суми бюджетного відшкодування

(грн)

N з/п

Показники

Сума

1

2

3

1

Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу  V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (рядок 20 - рядок 20.1 декларації звітного (податкового) періоду)

2

Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/ послуг або до Державного бюджету України (значення рядка "Усього" графи 6 таблиці 2)


3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума рядка 1, яка не більша значення рядка 2) (значення цього рядка переноситься до рядка 20.2  декларації за поточний звітний (податковий) період)Таблиця 2. Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України


№ з/п

Постачальник (індивідульний податковий номер)*

Від'ємне значення

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг  або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України

місяць

рік


1

2

3

4

5

6

1

2

3

Усього

* У разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, -  зазначається умовний ІПН "500000000000".


Дата подання


.

.

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)(ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта21 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

2Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 травня 2016 року N 503

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2016 р. за N 845/28975


ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. Примітку "***" додатка 1 до Положення доповнити реченням такого змісту: "Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.".

2. Примітку "**" додатка 3 до Положення доповнити реченням такого змісту: "Додаток до заяви до контролюючого органу не подається.".

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2