Наказ Мінфіну N 382 від 10.06.2010 р. «Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Наказ Міністерства фінансів України
від 10 червня 2010 року N 382

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2010 р. за N 470/17765

Наказ втратив чинність
(у зв’язку з втратою чинності наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 року N 87
згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 7 лютого 2013 року N 73)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за N 398/3691 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його прийняття у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Єфименко Т. І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного комітету
статистики України


В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10.06.2010 р. N 382

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05.07.2010 р. за N 470/17765

Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

1. Пункти 12 - 27 викласти в такій редакції:

"12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

13. У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті "Надходження від погашення векселів одержаних" відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

14. У статті "Надходження від покупців і замовників авансів" відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Надходження від повернення авансів" відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

15. У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками" відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

16. У статті "Надходження від бюджету податку на додану вартість" відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість.

17. У статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У статті "Надходження від цільового фінансування" відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

18. У статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

19. У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

20. У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату авансів" відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У статті "Витрачання на оплату повернення авансів" відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

21. У статті "Витрачання на оплату працівникам" відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату витрат на відрядження" відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

22. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

23. У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

24. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображається сума сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

25. У статті "Витрачання на оплату цільових внесків" відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

26. У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених відповідно до пунктів 12 - 26 цього Положення (стандарту).".

2. Пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.".

3. Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 викласти в новій редакції,що додається.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку


В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

 


Дата /рік, місяць, число/

Підприємство _________________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ______________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності ______________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів

за 20__ рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010

 

 

Погашення векселів одержаних

015

 

 

Покупців і замовників авансів

020

 

 

Повернення авансів

030

 

 

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

 

 

Бюджету податку на додану вартість

040

 

 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

 

 

Отримання субсидій, дотацій

050

 

 

Цільового фінансування

060

 

 

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

 

 

Інші надходження

080

 

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


090


(                           )


(                           )

Авансів

095

(                           )

(                           )

Повернення авансів

100

(                           )

(                           )

Працівникам

105

(                           )

(                           )

Витрат на відрядження

110

(                           )

(                           )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(                           )

(                           )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(                           )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи

125

(                           )

(                           )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

(                           )

(                           )

Цільових внесків

140

(                           )

(                           )

Інші витрачання

145

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180

 

 

необоротних активів

190

 

 

майнових комплексів

200

 

 

Отримані:
відсотки


210

 

 

дивіденди

220

 

 

Інші надходження

230

 

 

Придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

240

(                           )

(                           )

необоротних активів

250

(                           )

(                           )

майнових комплексів

260

(                           )

(                           )

Інші платежі

270

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

 

Отримані позики

320

 

 

Інші надходження

330

 

 

Погашення позик

340

(                           )

(                           )

Сплачені дивіденди

350

(                           )

(                           )

Інші платежі

360

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

Залишок коштів на початок року

410

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4