Наказ Мінфіну N 372 від 07.06.2010 р. «Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 07 червня 2010 року N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2010 р. за N 515/17810

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Зміни), що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу протягом п'яти робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. У десятиденний строк з дня видання цього наказу забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.06.2010 р. N 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13.07.2010 р. за N  515/17810

Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

1. У главі 2:

1.1. В абзаці першому пункту 2.1 слова "письмові свідоцтва" замінити словами "документи, створені у письмовій або електронній формі".

1.2. У пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.

1.3. У пункті 2.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.

1.4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.".

1.5. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.".

1.6. Абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством фінансів України, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади.";

1.7. У пункті 2.10 слово "терміну" замінити словом "строку".

1.8. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.".

1.9. У другому реченні пункту 2.16 слова "головному бухгалтеру" замінити словом "керівнику".

1.10. Пункт 2.17 доповнити словами  ", або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.".

2. У главі 3:

2.1. У пункті 3.1 слово "машинні" замінити словом "електронні".

2.2. У пункті 3.3 слово "машинозчитуваних" замінити словом "електронних".

2.3. У підпункті 3.7 слова "відповідною інструкцією" замінити словами "відповідними нормативно-правовими актами".

3. У главі 4:

3.1. Пункт 4.3 доповнити новим реченням такого змісту:

"Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові  регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.".

3.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства.".

4. У  пункті 5.2 глави 5 слово "термін" замінити словом "строк".

5. У главі 6:

5.1. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.".

5.2. Пункт 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів,затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.".

5.3. В абзаці третьому пункту 6.10 слово "термін" замінити словом "строк".

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку


В. М. Пархоменко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4