Парламент підтримав внесення низки змін до остаточної редакції Податкового кодексу України-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Парламент підтримав внесення низки змін до остаточної редакції Податкового кодексу України:

Зокрема, в розділу I "Загальні положення" визначено, що "податкове законодавство України складається з Конституції України, цього Кодексу, Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв?язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України, чинних міжнародних договорів України, згода на обов?язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, що встановлені цим Кодексом".

Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Назву статті 7 викладено у новій редакції: "Загальні засади встановлення податків і зборів". Передбачено, що будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, які містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення податкового законодавства.

Документом встановлено також, що форма спрощеної податкової декларації, що передбачена пунктом 49.2 статті 49 цього Кодексу та порядок переходу платників податків на подання такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України. Форма, порядок та строки подання митної декларації, а також порядок прийняття митним органом митної декларації визначаються з урахуванням вимог митного законодавства України. Державні органи, які встановлюють відповідно до цього пункту форми податкових декларації, зобов?язані оприлюднити такі форми для використання їх платниками податків;

Згідно із змінами, акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п?яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акту (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акту перевірки не звільняє такого платника податків від обов?язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов?язання. Заперечення по акту перевірки розглядаються у порядку і строки, передбачені пунктом 7 статті 86. Податкове повідомлення - рішення приймається у порядку і строки, передбачені пунктом 86.8 цієї статті»;

У розділі III "Податок на прибуток підприємств" визначено, що у разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням або не використані платником податку протягом річного звітного періоду, залишок не використаних коштів або сума коштів використана не за цільовим призначенням зараховуються до бюджету у першому кварталі наступного звітного року.

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов?язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів-нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб?єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

У розділу IV "Податок на доходи фізичних осіб" передбачено, що сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;

У розділі XIX "Прикінцеві та перехідні положення" встановлено, що особи, які з набранням чинності розділу 14 цього Кодексу, перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, і не були зареєстровані платниками податку на додану вартість, підлягають обов?язковій реєстрації платниками податку на додану вартість з урахуванням вимог пункту 181.1 статті 181 розділу V. Обсяг оподатковуваних операцій визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.

Визначено також, що тимчасово до 1 січня 2015 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м?ясо та м?ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м?ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Документом передбачено, що не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому та третьому календарних кварталах 2011 року.

Стаття 65 "Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування" викладено у новій редакції, згідно з якою, "до доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.

До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.

До доходів бюджетів сіл, їх об?єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території".

Документом також доповнено Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 166-14 такого змісту: "Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби

Незаконна відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо)  - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У Законі "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" статтю 3 доповнено частиною третьою такого змісту: "підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію у регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису".

Закон також доповнено положеннями, відповідно до яких, копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством. Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом»;

Розділ ХІХ доповнено й новим пунктом, згідно із яким Кабінету Міністрів до 31 грудня 2011 року разом із зацікавленими релігійними організаціями має розробити програму і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Уряд повинен також разом з поданням до Верховної Ради проекту закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" подати законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою приведення його норм у відповідність до Податкового кодексу, у тому числі щодо зарахування частини екологічного податку (у 2013 році - 33 відсотка, з 2014 року - 50 відсотків) до спеціального фонду Державного бюджету України зі спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, що встановлюватиметься Кабінетом Міністрів.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Погода в Україні

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4